accesskey_mod_content

En el transcurs de la seva activitat quotidiana, el Sector Públic crea, recopila i transmet una gran quantitat de dades i informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions. Aquesta informació és susceptible de ser reutilitzada pels ciutadans i les empreses, amb finalitats comercials o no, amb la finalitat de fomentar la transparència, l'eficiència, la participació ciutadana i el desenvolupament econòmic. La digitalització de la informació facilita que aquesta flueixi i es processi amb rapidesa, permetent als ciutadans i les empreses donar valor afegit a les dades reutilitzables (en anglès, open data) procedents del Sector Públic, generant nous negocis, aplicacions i serveis, la qual cosa permet el sorgiment d'un nou sector empresarial: el sector intermediari de la informació.

La Comissió Europea va elaborar en 1998 el Llibre Verd sobre la Informació del Sector Públic en la Societat de la Informació, en el qual es cridava l'atenció sobre la necessitat de millorar les sinergies entre el sector públic i el privat al mercat de la informació. Amb prou feines cinc anys més tard, les seves propostes van inspirar la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, sobre reutilització de la informació del sector públic, la qual va establir un conjunt de normes mínimes i criteris homogenis per al tractament de la informació susceptible de ser reutilitzada per persones físiques o jurídiques.

A Espanya es va aprovar el 4 de novembre de 2005 el Pla Avança per afavorir la convergència tecnològica amb Europa, que contemplava des dels seus inicis impulsar la reutilització de la informació del sector públic entre les empreses i professionals de la indústria de Continguts Digitals. Posteriorment, la Directiva 2003/98/CE es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, proporcionant un marc regulatori d'aquesta activitat per a totes les administracions públiques espanyoles. L'eix central d'aquesta disposició era l'autorització potestativa de reutilització de la informació pública, garantint la igualtat de condicions a els qui la sol·licitessin.

Aquests principis són els que en 2009 van encoratjar el Memoràndum sobre Transparència i Govern Obert de Barak Obama, que va donar motiu a la creació del portal data.gov , la gran referència mundial del sector. De forma simultània, Tim Berners-Lee i Nigel Shadbolt van impulsar en el Regne Unit la iniciativa data.gov.uk .

En 2009 es va llançar a Espanya el Projecte Aporta, amb l'objectiu de crear les condicions per al desenvolupament del mercat de la reutilització de la informació del sector públic, així com per donar suport a les unitats administratives en les activitats tècniques i organitzatives necessàries perquè publiquin, d'acord amb la legislació vigent i de la forma més amigable per a la seva reutilització, la informació d'accés no restringit que recullen. Entre les seves línies d'actuació incloïa la creació i enriquiment permanent del Catàleg d'Informació Pública Reutilitzable albergat al portal datos.gob.es , que constitueix des de llavors el punt d'encontre de la informació pública reutilitzable posada a disposició per diferents organismes públics nacionals, regionals i locals. Aquest portal es troba enllaçat amb Portal europeu de dades obertes , el qual recopila metadades a partir d'informació del sector públic disponible en portals de dades d'accés públic dels diferents països europeus.

El Projecte Aporta formava part de les mesures de sensibilització i difusió de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic que van ser recollides en l'Estratègia 2011-2015 del Pla Avança 2, en línia amb l'Agenda Digital per a Europa. També d'aquestes mesures va sorgir el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, en un marc de lliure competència. L'aprovació en 2013 de l'Agenda Digital per a Espanya, per donar compliment als objectius de l'Agenda Digital Europea en 2020, va continuar impulsant la iniciativa datos.gob.es .

Amb la publicació de la llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, es va traslladar la Directiva 2013/37/UE, que modifica l'anterior Directiva 2003/98/CE, i que té com a objectiu actualitzar el règim de la reutilització de la informació, tenint en compte els profunds canvis que s'han produït quant al volum d'informació generada, el progrés de la tecnologia per a la seva anàlisi i explotació i la creixent conscienciació del valor de la informació pública i interès per la reutilització com a eina per fomentar el creixement econòmic, el compromís social i la transparència.

En 2019 s'ha aprovat la Directiva 2019/1024/UE del Parlament Europeu i del Consell publicada en el DOUE el 26 de juny de 2019 en matèria d'obertura de dades del sector públic. Es pretén millorar la prestació d'accés en temps real a les dades dinàmiques a través de mitjos tècnics adequats, augmentant el subministrament de dades públiques valuoses per a la reutilització, inclosos els de les empreses públiques, organitzacions que financen la recerca i organitzacions que realitzen activitats de recerca, fent front a l'aparició de noves formes d'acords exclusius i l'ús d'excepcions al principi de tarificació del cost marginal.

La iniciativa datos.gob.es  segueix en constant creixement, recull iniciatives de l'Administració de l'Estat, d'Administracions Autonòmiques, d'Administracions Locals i d'Universitats. Ocupa posicions de lideratge en els indicadors  seguiment realitzats per la Comissió Europea com iniciativa de dades obertes  preparada i madura