accesskey_mod_content
Icona app m?vil client @signa

App m?vil "Client @signa m?vil"

El projecte Client @signa permet integrar tecnolog?as de signatura electr?nica en aplicacions Web d'una manera r?demano i segur, amb independ?ncia del maquinari o programari que pugui utilitzar l'usuari per accedir a aquestes aplicacions, complint d'aquesta manera el principi de neutralitat tecnol?gica. Persegueix ampliar la compatibilitat en la provisi?n de serveis p?blicos basats en signatures electr?nicas i certificats amb un m?nimo esfor? i inversi?n per part del prove?dor d'aquests serveis.

La creixent tend?ncia a utilitzar dispositius m?vils per connectar-se a internet fa necessari adaptar el client @signa de l'entorn de l'ordinador de sobretaula al m?n m?vil, ampliat la compatibilitat actual (Windows, Linux, MAC) als sistemes operatius m?vils m?s estesos. Amb aquest objectiu el Ministeri de?Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica?ha desenvolupat l'aplicaci?n per a dispositius m?vils "Cliente@firma Movil", que permet incorporar la signatura electr?nica als serveis d'administraci?n electr?nica amb un m?nimo esfor? i inversi?n i sense necessitat per part de l'integrador d'adquirir llic?ncies de programari o integrar complexos productes en els seus servidors.

D'aquesta manera es facilita la implantaci?n dels serveis basats en signatura electr?nica, accessibles ara tambi?n a trav?s del canal m?vil, mantenint una experi?ncia d'usuari homog?nea i satisfact?ria.

L'APP ha de ser integrada pels serveis d'administraci?n electr?nica que desitgin incorporar mobilitat. Aquelles aplicacions que ja fan ?s del miniapplet d'@signatura tenen compatibilitat amb la signatura en mobilitat gaireb? autom?ticamente. Pot realitzar una demostraci?n d'?s a trav?s de la seg?ent p?gina Web: https://valide.redsara.es/firmamovil/demo.html(Obre en nova finestra)

Per a m?s informaci?n sobre el Client @signa o com integrar la signa m?vil en les seves aplicacions pot consular la iniciativa relacionada:

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma

El projecte Client @signa i "Client @signa m?vil" ?s programari lliure.

Desc?rrega de l'aplicacion

L'aplicaci?n "Client @signa movil" est? disponible per a plataformes amb sistema operatiu Android(Obre en nova finestra) i, per a plataformes iOS(Obre en nova finestra) . La seva desc?rrega ?s gratu?ta des de Google Play o l'App Store d'Apple respectivament.

Acc?s Google play(Obre en nova finestra) ??????????????? Acc?s App Store(Obre en nova finestra)

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General