accesskey_mod_content

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) venen a configurar un escenari en el qual la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions en els seus múltiples vessants de gestió interna, de relació amb els ciutadans i de relació d'aquelles entre si.

Com es diu en la part expositiva de la Llei 39/2015(Obre en nova finestra) , “una Administració sense paper basada en un funcionament íntegrament electrònic no només serveix als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats alhora que facilita una millor transparència”. En conseqüència en aquesta llei s'estableixen qüestions tals com que els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics i que els documents administratius s'emetran igualment per escrit a través de mitjans electrònics; mentre que la Llei 40/2015(Obre en nova finestra) estableix que les AA.PP. es relacionaran entre si i amb els seus òrgans a través de mitjans electrònics.

Per a major informació sobre el marc legal es disposa del Codi d'Administració Electrònica(Obre en nova finestra) , compendio de legislació consolidada, editat pel BOE, amb selecció i ordenació de continguts per la Secretaria General d'Administració Digital.

El Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics (Estratègia TIC 2015 – 2020) es va elaborar tenint molt present al seu moment els projectes de les lleis 39/2015 i 40/2015, de manera que els principis rectors, els objectius estratègics, les línies d'acció i les fites recollides en el pla persegueixen facilitar la realització de les previsions establertes en les citades lleis.

El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics(Obre en nova finestra) persegueix millorar l'eficiència administrativa per fer efectiva una Administració totalment electrònica i interconnectada, incrementar la transparència de l'actuació administrativa i la participació de les persones en l'Administració Electrònica, garantir serveis digitals fàcilment utilitzables i millorar la seguretat jurídica.

El Catàleg de serveis d'administració digital , que té com a objecte difondre els serveis que es posen a la disposició de les AA.PP. com a eines facilitadores per contribuir a impulsar el desenvolupament de l'Administració Digital, inclou en les fitxes corresponents als serveis oferts, juntament amb una breu descripció i una altra informació, referència al marc legal relacionat en cada cas. A més, es disposa també de la primera declaració de 14 serveis compartits(Obre en nova finestra) com a instrument per a una major eficiència en la prestació dels serveis TIC.

En relació amb la Disposició addicional segona ‘Adhesió de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals a les plataformes i registres de l'Administració General de l'Estat’ de la Llei 39/2015 són d'interès els Convenis de col·laboració amb les CC.AA. en matèria d'Administració electrònica.

Des del punt de vista de l'ús dels mitjans electrònics són de particular interès en Llei 39/2015(Obre en nova finestra) les previsions relatives als drets de les persones en les seves relacions amb les AA.PP., de l'interessat en el procediment administratiu, dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les AA.PP., assistència en l'ús de mitjans electrònics els interessats; la representació i els registres electrònics d'apoderaments; els registres; els sistemes d'identificació dels interessats en el procediment, els sistemes de signatura admesos per les AA.PP.; l'ús de mitjans d'identificació i signatura en el procediment administratiu; la forma dels actes administratius; les qüestions relatives a sol·licituds d'iniciació, compareixença de les persones, obligació de resoldre i còmput de terminis; les notificacions a través de mitjans electrònics; l'emissió de documents i les seves còpies, els documents aportats pels interessats, l'expedient electrònic i l'arxiu electrònic.

I en Llei 40/2015(Obre en nova finestra) l'establert en relació amb els principis generals, els òrgans col·legiats, el funcionament electrònic del Sector Públic (seu electrònica, Portal d'internet, sistemes d'identificació de les AA.PP., actuació administrativa automatitzada, sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, signatura-i del personal al servei de les AA.PP., assegurament i interoperabilitat de la signatura-i, arxiu electrònic de documents); gestió compartida de serveis comuns (sistemes d'informació i comunicacions); tècniques de col·laboració (subministrament d'Informació, sistemes integrats d'informació administrativa); intercanvi de dades en entorns tancats de comunicació, transmissions de dades entre AA.PP.; Esquema Nacional d'Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat, reutilització de sistemes i aplicacions de propietat de l'Administració i transferència de tecnologia entre Administracions.

Per a més informació pot consultar: