accesskey_mod_content


L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat estableix la s?rie de Normes T?cnicas d'Interoperabilitat que s?n d'obligat compliment per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans. Es tracta de les normes que segueixen juntament amb les seves gu?as d'aplicaci?n i altres documents de suport:

Cat?logo d'est?ndares

?? Catalogui of Standards NIF Spain (versi?n PDF)(Obre en nova finestra)

Document electr?nico

?Electronic Document Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obre en nova finestra)

Digitalizaci?n de documents

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011 (Obre en nova finestra) (BOE de 30 de juliol), de la Secretar?a de Estat per la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Digitalizaci?n de Documents

?? Digitisation of Documents Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obre en nova finestra)

Formi expedient electr?nico

?? Electronic File Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)

Pol?tica de signatura electr?nica i de certificats de l'Administraci?n

?? eSignature Policy Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obre en nova finestra)

Relaci?n de models de dades

? Data Models Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF) (Obre en nova finestra)

Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos

?

Requisits de conexi?n a la Xarxa de comunicacions de les Administracions P?blicas espa?ones

?? Requirements for connection to Network Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)

Procediments de copiat aut?ntico i conversi?n entre documents electr?nicos, as? com des de paper o altres mitjos f?sicos a formats electr?nicos

?? Authentic Copi?s And Conversion Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obre en nova finestra)

Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals

Reutilizaci?n de recursos d'informaci?n

? Reuse of information resources Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)?(Obre en nova finestra)

Reutilizaci?n i transfer?ncia de tecnolog?a

S'est?n elaborant amb la participaci?n de totes les Administracions p?blicas, Administraci?n General de l'Estat, Comunitats Aut?nomas, Corporacions Locals a trav?s de la FEMP i Universitats P?blicas a trav?s de la CRUE.

1?Comentaris

  • pcayetano 06/09/2013 a les 09:24

    L'enlla? a la NTI de Digitalizaci?n de documents en el BOE ?s err?neo, apunta a la NTI de Document Electr?nico.Com a suggeriment, podr?an agrupar aqu? els documents relatius a l'adecuaci?na a l'ENI: Gu?a de Adecuaci?n i Recursos

?
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General