accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

A continuació es troben llistades per ordre de publicació, de la més recent a la més antiga, els instruments legals espanyols relacionats amb l'accessibilitat.

REIAL DECRET 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

L'objecte d'aquest reglament és aconseguir que els ciutadans tinguin un accés més ampli als serveis del sector públic i garantir la igualtat i no discriminació en l'accés de les persones usuàries, en particular, de les persones amb discapacitat i de les persones majors. Per a això, s'estableixen les obligacions del sector públic pel que fa a l'accessibilitat dels seus llocs web i les seves aplicacions mòbils. A més de fixar les línies addicionals d'actuació que permetin garantir i fer més eficaç l'aplicació dels requisits especificats en directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) , la qual es trasllada a la legislació espanyola mitjançant aquest Reial decret.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 227 de 19/09/2018(Obre en nova finestra)

Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia

Regula la utilització de les tecnologies de la informació per part dels ciutadans i professionals en les seves relacions amb l'Administració de Justícia i en les relacions de l'Administració de Justícia amb la resta d'Administracions i organismes públics.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 160 de 6/7/2011

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

núm. 236, de 02/10/2015

Estableix i regula les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els principis del sistema de responsabilitat de les Administracions Públiques i de la potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 236 de 2/10/2015

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 295 de 10/12/2013

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Mitjançant aquesta Llei es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Regula la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 272 de 9/11/2017

RESOLUCIÓ, de 3 de setembre de 2012, de la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNEIX aprovades per AENOR durant el mes de juliol de 2012

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Energia va aprovar el passat 2 de setembre una resolució en la qual s'especifica que la norma 139803:2012 substitueix a la norma 139803:2004.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 237 de 2/10/2012(Obre en nova finestra)

INSTRUMENT de Ratificació de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat

El propòsit de la Convenció, negociada durant cinc anys, és el de promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat inherent. La Convenció es troba en vigor a Espanya des del dia 3 de maig de 2008.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 96 de 21/04/2008(Obre en nova finestra)

LLEI 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació

Es dona nova redacció al paràgraf segon de l'apartat un de la disposició addicional cinquena, amb el text següent: A partir del 31 de desembre de 2008, les pàgines d'Internet de les Administracions Públiques satisfaran, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. Excepcionalment, aquesta obligació no serà aplicable quan una funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que permeti la seva accessibilitat.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 312 de 29/12/2007(Obre en nova finestra)

LLEI 49/2007, de 26 de desembre, per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

La present Llei té per objecte establir el règim d'infraccions i sancions que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 310 de 27/12/2007(Obre en nova finestra)

REIAL DECRET 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a la societat de la informació

L'objecte d'aquest reglament és establir els criteris i les condicions que es consideren bàsics per garantir l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis de la societat de la informació i de qualsevol mitjà de comunicació social, d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal"La informació disponible a les pàgines d'internet de les administracions públiques haurà de ser accessible a les persones majors i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNEIX 139803:2004.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 279 de 21/11/2007(Obre en nova finestra)

LLEI 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordociegas

La present Llei té per objecte reconèixer i regular la llengua de signes espanyola com a llengua de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordociegas a Espanya que lliurement decideixin utilitzar-la, sense perjudici del reconeixement de la llengua de signes catalana en el seu àmbit d'ús lingüístic, així com la regulació dels mitjans de suport a la comunicació oral."Les pàgines i portals d'Internet de titularitat pública o finançats amb fons públics s'adaptaran als estàndards establerts a cada moment per les autoritats competents per aconseguir la seva accessibilitat a les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordociegas mitjançant la posada a disposició dins de les mateixes dels corresponents sistemes d'accés a la informació en la llengua corresponent al seu àmbit lingüístic".

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 255 de 24/10/2007(Obre en nova finestra)

REIAL DECRET 366/2007, de 16 de març, d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de l'Estat

El present reial decret regula les condicions d'accessibilitat i no discriminació que, respecte de les persones amb discapacitat, han de presentar les Oficines d'Atenció al Ciutadà, impresos i qualsevol un altre mitjà que l'Administració General de l'Estat dedica específicament i en l'àmbit de les seves competències a les relacions amb els ciutadans.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 72 de 24/03/2007(Obre en nova finestra)

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Aquesta llei té un doble objectiu. Primer: garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l'autonomia personal, de l'accessibilitat universal, de l'accés a l'ocupació, de la inclusió en la comunitat i la vida independent i de l'erradicació de tota forma de discriminació, conforme als articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució Espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i acords internacionals ratificats per Espanya. I segon:establir el règim d'infraccions i sancions que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: nº289 de 03/12/2013(Obre en nova finestra)

LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)

És objecte de la present Llei la regulació del règim jurídic dels serveis de la societat de la informació i de la contractació per via electrònica, referent a les obligacions dels prestadors de serveis inclosos els que actuen com a intermediaris en la transmissió de continguts per les xarxes de telecomunicacions, les comunicacions comercials per via electrònica, la informació prèvia i posterior a la celebració de contractes electrònics, les condicions relatives a la seva validesa i eficàcia i el règim sancionador aplicable als prestadors de serveis de la societat de la informació.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 166 de 21/07/2002(Obre en nova finestra)