accesskey_mod_content

@Signatura

@signatura és la solució tecnològica en la qual es basa la Plataforma de validació i signatura electrònica del Ministeri. La versió actual d'@signatura és la 6.1 i constitueix una evolució de la versió 4.0 a partir de l'aportació de múltiples Organismes Públics cooperants.

@signatura és un producte robust i integral, desenvolupada inicialment per la Junta d'Andalusia, cedida a la resta de les Administracions Públiques amb l'objecte de fomentar i estendre el desenvolupament de l'Administració Electrònica i la Societat de la Informació.

És una solució basada en programari lliure, estàndards oberts i en java: servidors web Apatxe, JBOSS, Sistema Operatiu Solaris/Linux, AXIS, etc.

Els serveis proporcionats per Plataforma de validació de certificats i signatura electrònica del Ministeri (@signatura) es proporcionen a les Administracions Públiques sense cost econòmic.

La forma més comuna d'ús d'@signatura és manera servei. Aquesta manera consisteix que la plataforma @signa del Ministeri proporciona serveis de validació de certificats i signatures electròniques a través de serveis web. Les aplicacions que desitgen utilitzar els serveis d'@signatura, es connecten mitjançant la xarxa SARA als serveis web d'@signatura del Ministeri. És la manera recomanada per a aquells organismes amb un volum mensual de validacions mitjà/baix. El Ministeri proporciona una plataforma igual a l'a de producció perquè els organismes que desitgin usar els serveis d'@signatura realitzin proves, i un servei de suport per gestionar les altes i integracions.

Existeix una altra manera d'ús d'@signatura, el model federat. Aquesta únicament recomanat per a aquells organismes amb un volum de transaccions molt elevat. El Ministeri proporciona el programari d'@signatura, perquè l'organisme ho instal·li i administri en les seves dependències. En aquest cas el desplegament, instal·lació i administració és responsabilitat de l'organisme. El Ministeri proporcionarà actualitzacions i pegats del programari segons es generin.

Pot consultar els serveis disponibles o el model federat a través de les PMF corresponents.

Pot trobar tota la informació sobre @signatura en la iniciativa del PAE creada a aquest efecte. A l'àrea de descàrregues d'aquesta iniciativa poden trobar la documentació dels serveis així com els exemples d'integració.

Per tenir accés a la documentació completa ha de ser un usuari registrat al portal PAE, així com accedir al portal mitjançant la Intranet Administrativa (Xarxa SARA).

Es disposa d'un equip de suport disponible per cooperar amb els diferents Organismes Públics subministrant tota la informació necessària sobre l'ús dels serveis així com per cooperar en les activitats de prova i integració dels sistemes als serveis de la Plataforma.

Aquest Centre d'Atenció és accessible SOLAMENT PER A DESENVOLUPADORS D'APLICACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES. Per comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) empleni el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic:
- Accés al formulari

Horari de suport: de Dilluns a Dijous de 08:30 a 18:30 i divendres 08:30 a 15:00.

Mitjançant la suite de serveis d'@signatura, s'ofereix també:

 • Un Client de Signatura per a la creació de signatures en local.
 • Un servei de Segellat de Temps ( TS@ ).
 • Un component per a la integració de la signatura en els fluxos de treball organitzatius ( Port@firmas ).
 • Un demostrador dels serveis d'@signatura: Validació de signatures i certificats digitals, creació de signatures digitals, etc.

Els serveis d'@signatura estan disponibles de forma gratuïta per a aquelles Administracions Públiques que ho sol·licitin. El servei es proporciona a través de la xarxa SARA (Intranet Administrativa), per la qual cosa per poder utilitzar-ho és necessari estar connectat a aquesta xarxa.

S'han signat convenis amb totes les Comunitats Autònomes per permetre la utilització dels serveis d'@signatura a les aplicacions d'administracions electròniques d'aquestes que ho desitgin. En el cas de les Entitats Locals, algunes Comunitats Autònomes inclouen en el conveni la possibilitat d'accedir als serveis d'@signatura a través d'adhesions.

Així mateix poden utilitzar el servei les Universitats, a través de la CRUE i Xarxa Iris.

El Ministeri proporciona un servei de suport com a suport a la integració de les aplicacions informàtiques que vagin a fer ús dels serveis de validació d'@signatura en els diferents Organismes Públics. Dins d'aquest suport, el Ministeri proporciona una plataforma de proves que poden utilitzar els Organismes Públics durant la integració de les seves aplicacions.

Per a la realització de proves amb els serveis de validació de signatura que proveeix el Ministeri, no és necessària la realització de cap acte de compromís per part de cap de les parts, i sense cap cost.

Per poder realitzar peticions als serveis proporcionats per la plataforma de validació, s'han de complir els següents punts:

 1. Ús de la Intranet Administrativa: Les peticions només podran realitzar-se des de màquines connectades a la Intranet Administrativa (Xarxa SARA) i amb permisos d'accés sobre la plataforma. Per això hauran d'identificar-se aquelles màquines des de les quals es vagin a realitzar les proves i sol·licitar a suport d'@signatura ( Accés al formulari ) permís d'accés a les IPs internes d'aquestes màquines.
  Per a això s'haurà d'emplenar el fitxer corresponent amb la informació de les mateixes i enviar-ho a suport d'@signatura per a la seva alta efectiva. Pot descarregar el formulari d'alta de l'àrea de descàrregues de la pàgina web d'@signatura, al portal d'administració electrònica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma ). Per accedir a la documentació es necessita estar registrat al portal i accedir al mateix des de la Intranet Administrativa (xarxa SARA).
 2. Identificació de les aplicacions: A fi de poder realitzar un seguiment de l'activitat de les aplicacions i la plataforma (tant en proves com en producció), les peticions hauran de ser realitzades per aplicacions identificades en la plataforma mitjançant certificat o usuari i password en la Plataforma.
 3. Crear un client de Web Service: Una vegada que es disposin de permisos és necessari desenvolupar un Client de Web Service perquè realitzi la petició als serveis publicats en la plataforma.
  Per desenvolupar el Client Web Service, es proporciona als integradors la descripció del servei web de destinació. Per a això, la plataforma especifica per a cada Servei Web (W d'ara endavant) el fitxer WSDL que inclou la URL del W, el missatge de petició amb el XML schema d'entrada i el missatge de resposta retornat pel servei. Així mateix, també es proporciona informació a l'àrea de descàrregues de la pàgina web d'@signatura, al portal d'administració electrònica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma ), a la zona restringida per a usuaris registrats. A més dels WSDL I XML es proporciona un joc d'exemple d'integració, tant per a plataformes Java com .NET.

Actualment s'han posat a la disposició dels usuaris d'@signatura diverses llistes de distribució a les quals es poden subscriure. A través d'aquestes llistes rebran notificacions referents a canvis rellevants relacionats amb el projecte al que estiguin vinculades (actualitzacions, intervencions, etc).
Per a més informació, es prega que es consulti la secció de Contacte dels diferents projectes (plataforma de signatura @signa, Client de Signatura, TS@…).

Per integrar-se en @signatura, és necessari seguir els passos que es defineixen a continuació:

 1. Estar connectat a la xarxa SARA.
 2. Posar-se en contacte amb el servei de suport i facilitar les seves dades de contacte.
 3. L'equip de suport li informarà dels prerequisits i li facilitarà el formulari per al control d'accés que l'organisme ha d'emplenar. Juntament amb la documentació de benvinguda, es facilitarà el Manual de Programació de W d'@signatura juntament amb les instruccions tècniques necessàries per connectar les aplicacions dels serveis d'administració electrònica a la Plataforma @signa.
 4. L'organisme ha de connectar les aplicacions de serveis d'administració electrònica per accedir  a la Plataforma a través de serveis web implementats en tecnologia Microsoft® o Java.
 5. Finalment, per accedir a la totalitat de la documentació és necessari ser un usuari registrat, per a això, accedir a la pàgina del PAE i donar-se de alta com usuari en el menú de la dreta: "Accés a Usuaris" -> "Registrar-se".

 

L'ACL (Llista de Control d'Accés) és un model de sol·licitud de dades d'accés i utilització dels serveis d'@signatura (formulari en format EXCEL). Conté una sèrie de dades necessàries per realitzar la integració de l'Organisme en la plataforma. A continuació, s'expliquen els diferents camps del formulari:

• Instruccions (Pestanya): Instruccions per a l'emplenat de l'ACL.
• Aplicació (Pestanya): Les dades sol·licitades en aquesta pestanya s'emplenaran si s'utilitzaran els serveis W i/o OCSP de la plataforma @signa.
o Conjunt de dades "Dades a emplenar per sistemes" : S'ha d'indicar la IP des de la qual s'accedirà als serveis d'@Signatura i les dades d'una persona de sistemes/comunicacions amb la qual puguem contactar en cas que es produís algun problema de connexió.
o Conjunt de dades "Dades a emplenar per l'Organisme" :
o Conjunt de dades "Ajusto" : Assenyalar l'entorn de/entorn del que es desitja accedir (Desenvolupament, Producció o tots dos).
o Conjunt de dades "Volum de transaccions mensuals" : Indicar el nombre aproximat de transaccions que es realitzaran per entorn en un mes.
o Conjunt de dades "Volum de transaccions per minut" : Indicar el nombre aproximat de transaccions que es realitzaran per entorn en un minut.
o Conjunt de dades "Aplicació" : Cal indicar el nom de l'aplicació a donar de alta, una breu descripció de l'aplicació i Organisme (Ministeri i Direcció general, Comunitat Autònoma o Entitat Local) para el que s'està desenvolupant l'aplicació.Les dades de la persona responsable de l'aplicació, amb qui ens posarem en contacte en cas notificacions referent a la mateixa.Breu descripció dels serveis telemàtics que suportarà l'aplicació i URL on se situarà la mateixa.

o En cas de sol·licitar accés a través de W :
- Format de la Signatura de Resposta.- Format de signatura amb el qual desitja que la plataforma ferma els missatges de resposta a les seves peticions de servei.
- Mètode d'autorització.- Mètode amb el qual autenticaran els seus missatges de petició de servei a la plataforma @Signa. Es recomana amb certificat.

o En cas de sol·licitar accés a través d'OCSP :
- Part pública del certificat signatari en format Basi64 (PEM). Les peticions OCSP han d'anar signades pel que s'haurà d'adjuntar la part pública del certificat.

Existeixen dos entorns d'explotació de la plataforma @signa: un d'anomenat de desenvolupament, per a la realització de proves per part dels organismes, i un de producció, que es correspon amb l'entorn real de la plataforma. Tots dos entorns són de similars característiques, amb l'excepció que el de desenvolupament es posa a la disposició dels organismes per realitzar les proves d'integració d'aplicacions, no estant permeses les proves a l'entorn de producció.
La url d'accés als serveis de la plataforma de desenvolupament, des de dins de la xarxa interadministrativa (SARA) és:
http://des-afirma.redsara.es/afirmaws/services/ (W)
https://des-afirma.redsara.es/afirmaws/services/ (W manera Segura/Segura)
La url d'accés als serveis de la plataforma de producció, des de dins de la xarxa interadministrativa (SARA) és:
http://afirma.redsara.es/afirmaws/services/ (W)
https://afirma.redsara.es/afirmaws/services/ (W manera Segura/Segura)
Les URL del servei OCSP són:
http://des-afirma.redsara.es/servidorocsp/servidorocsp
http://afirma.redsara.es/servidorocsp/servidorocsp

Les sol·licituds de servei realitzades mitjançant serveis web (Web Services - W) han de realitzar-se pels ports 8080 o 443. Les peticions al servei ValidarCertificado mitjançant OCSP s'han de dirigir al port 80.

Pot obtenir aquest document (ACL_Nou.xls) al "Àrea de descàrregues" de la iniciativa “ Plataforma de validació de signatura electrònica @signatura ” en l'apartat "Plantilla alta IP i Aplicació".

El Model Federat de la plataforma @signa consisteix en una còpia del programari d'aquesta Plataforma, llista per ser instal·lada a l'entorn de l'Organisme sol·licitant.

Per obtenir aquest Model Federat, ha de ser remesa una sol·licitud al Suport de la Plataforma ( Accés al formulari ), des d'on se li indicaran els passos a seguir.

És possible validar mitjançant la plataforma @signa tots els certificats inclosos en el document que poden consultar en aquest link .

Com a primer pas, s'ha de comprovar que és un certificat suportat pel Ministeri d'Indústria, Tecnologia i Comerç

https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/(Obre en nova finestra)

i, en cas afirmatiu, ha de ser sol·licitat al suport de la plataforma @signa ( Accés al formulari ).

Poden trobar el joc de certificats de prova a l'Àrea de Descàrregues del portal del PAE de la present iniciativa.

Tots els certificats del joc s'han generat per Autoritats de Certificació reals, encara que aquests certificats siguin de prova. No corresponen en cap cas a entorns de prova dels PSC.

 • Serveis de validació de certificats:
  o Validació de certificats mitjançant W: estàndard DSS.
  o Validació de certificats W bàsica.
  o Validació de certificats OCSP.
  o Obtenció d'informació d'un certificat
 • Serveis de validació de signatures:
  o Validació de signatures mitjançant W: estàndard DSS: inclou validació de signatures longeves.
  o Validació de signatures W bàsica.
 • Servei d'Upgrade de signatures (mitjançant ús del servei DSSAfirmaVerify).
 • Altres serveis deprecados. La plataforma ofereix altres serveis, l'ús dels quals i evolució estaestá sent descontinuado, substituint-se per altres components de la Suite de productes d'@signatura. (Consulti la PMF corresponent als serveis deprecados)

En aquests moments es disposa de diverses alternatives a l'hora d'enviar peticions autenticades a la plataforma @signa, d'acord a aquest esquema:

 • Peticions W: És necessari afegir una capçalera (
  ) al SOAP de la petició. En aquesta capçalera ha de remetre's ben l'usuari i el password configurats per a l'aplicació peticionària, o la signatura de la petició mitjançant un certificat digital configurat per a aquesta aplicació.
 • Peticions OCSP: Les peticions han de remetre's signades mitjançant un certificat digital configurat per a l'aplicació, així com incloure el requestor name.

Tant l'usuari i password com el certificat signatari són indicats en el fitxer ACL mitjançant el qual se sol·licita l'alta o la modificació de l'aplicació.

És necessari recordar que a partir del dia 31 de gener de 2012 serà obligatori remetre les peticions autenticades.

Efectivament existeix en la plataforma d'@signatura un servei web que li permet obtenir la informació dels camps o atributs d'un certificat donat. Aquest servei es denomina ObtenerInfoCertificado. A l'hora d'invocar a aquest webservice, en la petició, hem d'indicar el certificat codificat en base64 per realitzar l'extracció de la informació.
Existeix a més un altre servei, ValidarCertificado, que a més de validar-ho, ens permet extreure informació dels atributs del certificat de la mateixa manera que s'obté des del servei ObtenerInfoCertificado, sempre que s'especifiqui aquesta opció en la petició.

Els formats longeus de signatura són els que permeten a una signatura electrònica poder validar-se una vegada que ha caducat el certificat electrònic amb que es van signar.

En aquests moments la plataforma @signa permet validar tots els formats longeus, a través del servei web de validació de signatures DSS. També proporciona un servei d'upgrade de signatures (mitjançant ús del servei DSSAfirmaVerify), que, a partir d'una signatura simple (BES/EPES) sense evidències de validació, retorna la mateixa signatura en format longeu.

Els formats longeus són: T, C, X, X-1, X-2, X-L. X-L-1, X-L-2 i A.

Per a més informació sobre la signatura longeva, pot consultar el document d'estàndards suportats per @signatura, disponible a la pàgina web de la plataforma en el PAE: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma

La plataforma @signa suporta els algorismes d'hash SHA1 i SHA2 i els algorismes de signatura RSA i corbes el·líptiques.

La plataforma @signa suporta els següents algorismes de canonicalización:

 

En l'actualitat existeixen diversos serveis obsolets (assenyalats com deprecated a l'Àrea de Descàrregues). En aquests serveis ja no és possible donar més altes, doncs no es van a evolucionar si hi ha canvis tecnològics que els facin inservibles, per la qual cosa no es recomana iniciar una integració amb ells; en el cas que s'estiguin utilitzant ja, es recomana migrar a les solucions alternatives.

Entre les solucions anteriorment esmentades, consten:

 • Per als serveis de generació de signatura/cosignatura en servidor: Un API perquè els integradors ho incloguin en els seus desenvolupaments i realitzin les signatures en local.
 • Per al servei de signatura en dues fases, es proporcionarà un servei de justificant de signatura configurable.

El client de signatura és una aplicació client de Signatura Electrònica que s'executa en el PC de l'usuari. Està basat en Applets Java, per la qual cosa és necessari tenir instal·lada la màquina virtual de Java, que serà l'entorn on s'executarà aquesta aplicació.

Pot trobar tota la informació sobre el mateix en la iniciativa del CLIENT d'@signatura .

Encara que la resposta (el missatge de sortida, no així l'envelope SOAP) efectivament no porta indicat l'encoding, aquest és UTF-8. És a dir, tot el que retorna la plataforma està codificat en UTF-8.

L'estructura d'una signa CMS ve definida en la RFC 3852 i manté la compatibilitat amb PKCS#7 tant en el cas del Client de Signatura com en la plataforma @signa, de manera que qualsevol plataforma aliena podrà validar aquestes signatures sense problemes.

El servei de segellat de temps permet emetre segells de temps dels documents electrònics que els Organismes subministrin al servei. Un segell de temps és una signatura electrònica realitzada per una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) que ens permet demostrar que les dades subministrades han existit i no han estat alterats des d'un instant específic en el temps (provinent d'una font fiable de temps).

Per incloure segells de temps a les signatures electronicas, pot utilitzar el servei d'upgrade d'@signatura (mitjançant ús del servei DSSAfirmaVerify).

El Ministeri també posa a la disposició de les Administracions Públiques una Autoritat de Segell de Temps ( TS@ ). A través d'aquest servei l'usuari, a més, podrà validar un segell de temps emès des de la plataforma @signa.

Si necessita més informació sobre el mateix, pot posar-se en contacte amb el nostre servei de CAID (suport) o bé consultar en el PAE la iniciativa d'Autoritat Autoritat de Segellat de Temps Ts@

La resposta que proporciona @signatura a les consultes de signatures i certificats dels organismes van signades i segellades per la plataforma.

El segell de temps de la petició SOAP ho trobarà en l'element "EncapsulatedTimeStamp" dins de les "UnsignedProperties" de la signatura del SOAP, que es troba en l'Header d'aquesta petició, sempre que tingui com a format de resposta XAdES-T.

La validació de la cadena consisteix a validar el certificat enviat a la plataforma i els certificats intermedis, corresponents al certificat a validar de la CA que va emetre el certificat.

Atès que el parser XML interpreta els tabuladors i els espais com a elements, no es permetran en les integracions la inclusió d'espais entre les etiquetes de tancament i les d'obertura.

Tota resposta OCSP, a part de la informació de l'estat del certificat, pot contenir tres camps informatius que són els següents: -producedAt: indica l'instant en el qual se signa el missatge de resposta. -thisUpdate: indica l'instant en el qual es coneix que la informació sobre l'estat del certificat és correcta. -nextUpdate: indica com és l'instant de la propera actualització de la informació de l'estat del certificat.
En definitiva, els camps thisUpdate i nextUpdate defineixen un interval de temps en el qual podem donar per vàlida la resposta OCSP, això és, una resposta serà vàlida o fiable si l'instant en el qual es rep està dins de l'interval esmentat, en cas contrari, la informació proporcionada sobre l'estat del certificat no és "fiable".

Es tracta d'un atribut d'una petició OCSP que, en el cas de ser remesa a la plataforma @signa, ha d'indicar-se en aquest atribut l'identificador de l'aplicació peticionària.

Si, la plataforma accepta Standard Digital Signature.

El que s'inclou en UTF-8 és el contingut del XML, la plataforma utilitza l'ISO-8859-1 per codificar i descodificar en base 64.

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats

Destacats