accesskey_mod_content

Arxiu electrònic de documents

Informació general sobre serveis, ubicació dels Arxius Estatals i principals línies d'actuació.(Obre en nova finestra)

A continuació es recull una recopilació de normativa que afecta al funcionament dels arxius electrònics.

Llei 40/2015 [Règim Jurídic del Sector Públic]

01 octubre 2015

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 39/2015 [Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques]

01 octubre 2015

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Reial decret 4/2010 [Esquema Nacional d'Interoperabilitat]

29 gener 2010

El Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica estableix en el Capítol X, article 21.2 “…les Administracions públiques crearan repositoris electrònics, complementaris i equivalents quant a la seva funció als arxius convencionals, destinats a cobrir el conjunt del cicle de vida dels documents electrònics.” Glossari, “Repositori electrònic: Arxiu centralitzat on s'emmagatzemen i administren dades i documents electrònics, i les seves metadades.”

Reial decret 1708/2011 [Sistema Español d'Arxius]

25 novembre 2011

El Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Español d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés regula en la Secció 4a. Documents electrònics i preservació digital.

Reial decret 1164/2002 [Conservació del patrimoni documental]

15 novembre 2002

Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original.