accesskey_mod_content

Nou Reial decret per a l'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

31 març 2021

El Reglament aborda la regulació global i unitària del funcionament del sector públic per mitjans electrònics tant en l'àmbit intern de les Administracions com en les relacions interadministratives i amb els ciutadans i empreses.

El Consell de Ministres ha aprovat mitjançant Reial decret, a proposta dels Ministeris d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i de Política Territorial i Funció Pública, el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics(Obre en nova finestra) , que aborda la regulació global i unitària del funcionament del sector públic per mitjans electrònics tant en l'àmbit intern de les Administracions com en les relacions interadministratives i amb els ciutadans i empreses.

El Reial decret(Obre en nova finestra) unifica en un mateix Reglament el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb l'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics previstos en les dues lleis de capçalera en aquesta matèria (la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). Amb això, s'aconsegueix una important labor de sistematització i ordenació, amb un notable esforç de simplificació de conceptes tècnicament complexos.

El Reglament aprofundeix en l'objectiu de comptar amb una Administració Pública digital, moderna, accessible i personalitzada a les necessitats dels diferents col·lectius socials. Aquest Reial decret consolida la normativa relativa a serveis electrònics a la ciutadania i empreses, i impulsa l'ús i els beneficis de la digitalització en l'Administració.

Per exemple, facilitarà l'avanç perquè la ciutadania no hagi de tornar a aportar informació de la qual ja disposi la pròpia Administració, que pugui consultar les notificacions en una adreça de notificacions única i que pugui accedir a un punt únic d'informació a través del PAGe (Punt d'Accés General electrònic).

El Reglament dota a Espanya del marc regulatori imprescindible per afrontar els grans desafiaments que plantegen l'evolució de tecnologies disruptives, la seva aplicació a la gestió de la informació i l'execució de polítiques públiques, els nous models de relació de ciutadans i empreses amb les Administracions Públiques i la reutilització eficient de la informació.

La seva entrada en vigor, el proper 2 d'abril, eliminarà definitivament la superposició de règims jurídics diferents i facilitarà a ciutadans, empreses i administracions el desenvolupament reglamentari bàsic en un sol text, contribuint amb això a la seguretat jurídica, que és un dels objectius de la norma.

Amb l'aprovació d'aquest Reglament es compleix una de les mesures per a la transformació digital del sector públic inclosa en l'Agenda Espanya Digital 2025 i amb una de la reformes que es contemplen en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència per al primer semestre de l'any.

Espanya compta amb una posició molt favorable per abordar la transformació digital i, en el que concerneix a l'Administració electrònica, està situada entre els països més avançats de la Unió Europea, gràcies a l'esforç continuat de les Administracions Públiques, segons reflecteix l'informe DESI de la Comissió Europea.

Principals objectius

Aquest reglament té quatre objectius principals. En primer lloc, millorar l'eficiència de l'Administració electrònica. Per a això, es facilita el dret dels ciutadans a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques; l'obligatorietat de relació electrònica de les persones jurídiques i d'algunes categories de persones físiques; i la tramitació electrònica dels procediments com a actuació habitual de les Administracions Públiques.

Les Administracions comptaran amb un arxiu electrònic d'expedients que corresponguin a procediments finalitzats i totes les notificacions es realitzaran per mitjans electrònics tret que es tracti de persones físiques no obligades a ser notificades electrònicament.

El segon objectiu és que tant el funcionament electrònic intern de l'administració com les relacions de les Administracions Públiques entre si es realitzi electrònicament. Això implica la interoperabilitat com a principi bàsic, determinar les condicions i instruments de creació de seus electròniques, així com els supòsits d'utilització dels sistemes de signatura de segell o codi segur/segur de verificació, i els propis sistemes de signatura electrònica.

El tercer objectiu és el d'incrementar la transparència de l'actuació administrativa i la participació de les persones en l'Administració Electrònica. Així, es desenvolupa el funcionament del Punt d'Accés General electrònic (PAGe), i la Carpeta Ciutadana en el Sector Públic Estatal. També es regula el contingut i els serveis mínims a prestar per les seus electròniques i seus electròniques associades i el funcionament dels registres electrònics.

En quart lloc, se cerca disposar de serveis digitals fàcilment utilitzables i accessibles de manera que es pugui aconseguir que la relació de l'interessat amb l'Administració sigui fàcil, intuïtiva i efectiva quan usi el canal electrònic.

Impactes positius

El Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics incrementarà la seguretat jurídica, així com la predictibilidad de l'actuació de les Administracions Públiques, contribuint a millorar el servei als ciutadans, la imatge institucional d'Espanya i la confiança.

El Reial decret afavoreix també la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, atès que els mitjans electrònics proporcionen una via alternativa de comunicació amb l'Administració.

Així mateix, es reforça la defensa de drets individuals. És el cas del dret a un accés ràpid, eficaç i eficient als serveis públics a través dels mitjans electrònics; el de disposar d'uns serveis web de qualitat que siguin útils i satisfacin les seves necessitats; el de rebre una informació transparent i veraç; i, al mateix temps, el dret a preservar la privadesa dels ciutadans i les seves dades personals.

El Reglament té, a més, un impacte ambiental positiu en reduir la petjada de carboni de la tramitació tradicional en la qual s'empra massivament el paper, la impressió làser i la logística. Enfront d'aquesta tramitació tradicional, el present Reial decret proposa eliminar el paper per a la majoria dels processos administratius, alguna cosa que permet eliminar la impressió i els processos logístics i el seu consegüent impacte ambiental.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra) (La Moncloa)

Font original de la notícia(Obre en nova finestra) (Ministeri d'Assumptes Econòmics i Trasnformación Digital)

Text del Reial decret(Obre en nova finestra)  pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics (BOE)

 

 

  • Ciutadà
  • Serveis electrònics
  • Lleis 39 i 40