accesskey_mod_content

La plataforma EVENS: tots els recursos de l'Esquema Nacional de Seguretat en un únic entorn

03 abril 2020

EVENS és una plataforma en procés continu d'actualització que proporciona una via d'entrada comuna a tota la documentació elaborada i relacionada amb l'ENS: Informes de l'Estat de Seguretat, normativa, ITS, Guies Sèrie 800 (ENS), altres documents,  etc.

El Centre Criptològic Nacional(Obre en nova finestra) (CCN) ha desenvolupat el Entorn de Validació de l'Esquema Nacional de Seguretat ( EVENS(Obre en nova finestra) ), un espai col·laboratiu en el qual s'integren tots els recursos disponibles fins avui relacionada amb l'ENS (Informació, Eines, Desenvolupaments, Guies, Notícies, Normativa, Entitats, Cultura de Ciberseguretat, etc.).

EVENS, va més enllà d'una simple plataforma i maneja, tracta i explota la informació generada, creant coneixement sobre l'ENS a través de l'anàlisi de dades existents. És, a més, un entorn viu en constant actualització que inclou informació de l'actualitat del moment. Tot això d'una forma molt visual i intuïtiva.

Amb l'engegada d'EVENS, es persegueix complir els següents objectius:

  • Mesurar l'Estat de seguretat a través d'un quadre de comandaments que serveixi per a la governança de la ciberseguretat del sector públic en permetre obtenir informació, analitzar dades, extreure conclusions i prendre decisions estratègiques mitjançant del Mòdul d'Intel·ligència de  INÉS(Obre en nova finestra) .
  • Capacitar en l'ENS i aportar coneixement: Procés de Conformitat, Procediment d'Adequació, Declaració d'Aplicabilitat-Perfilis de Compliment Específics, Anàlisi de Riscos, Avaluació d'Impacte, Auditories Internes, Mètriques (INES), Revisió i Vigilància contínua de l'Estat de Seguretat dels Sistemes.
  • Disposar d'una plataforma que proporcioni informació visual sobre el Procés d'Adequació a l'ENS per a l'Obtenció de la Conformitat i facilitar l'Elaboració del Pla d'Adequació mitjançant un procés guiat.
  • Donar publicitat i relacionar a tots els actors que intervenen en l'ENS: Entitats de Certificació, Sector Públic Certificat, Empreses Certificades, Consell de Certificació de l'ENS ( CoCENS(Obre en nova finestra) ), etc.
  • Disposar d'un entorn col·laboratiu des d'on no solament s'ofereix accés als recursos desenvolupats pel CCN, sinó també a les eines d'altres organismes.
  • Proporcionar una via d'entrada comuna a tota la documentació elaborada i relacionada amb l'ENS: Informes de l'Estat de Seguretat, normativa, ITS,  Guies Sèrie 800(Obre en nova finestra)  (ENS), altres documents, etc.
  • Cultura de Ciberseguretat relacionada, particularment sobre capacitació, formació, avanços, novetats i encontres de l'ENS.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General