accesskey_mod_content

Publicat l'Informe CAU 2018

27 desembre 2018

L'informe CAU 2018 presenta l'an?lisis dels indicadors m?s significatius de la transformaci?n digital de l'a?o 2017 en les comunitats aut?nomas.

Ja es troba disponible per a la seva consulta l'informe CAU 2018 amb l'an?lisis dels indicadors m?s representatius de la transformaci?n digital en les? comunitats i ciutats aut?nomas espa?ones. La informaci?n s'ha actualitzat a 1 de gener de 2018, sent el per?odo d'enquesta el corresponent a l'a?o 2017.

La Comisi?n Sectorial d'Administraci?n Electr?nica ?s el ?rgano t?cnico, dins de la Confer?ncia Sectorial d'Administraci?n P?blica, per la cooperaci?n de l'Administraci?n General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Aut?nomas, i de les entitats que integren l'Administraci?n Local en mat?ria d'administraci?n electr?nica. En ella, entre uns altres, participen els titulars de les Direccions generals de les Comunitats i Ciutats Aut?nomas amb compet?ncies en mat?ria d'Administraci?n Electr?nica. Dins de la Comisi?n Sectorial s'estableixen grups de treball? t?cnicos per compartir experi?ncies i bones pr?cticas o per la realizaci?n de projectes en colaboraci?n.

Amb la finalitat de ?actuar com a Observatori de l'Administraci?n Electr?nica i Transformaci?n Digital? es crea el grup de treball de ?Observatori, indicadors i mesures? on participen totes les comunitats i ciutats aut?nomas i el Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica, amb els seg?ents objectius. En aquest context, es realitza la recollida de ?informaci?n dels recursos tecnol?gicos, humans, econ?micos i de contrataci?n relacionats amb les tecnolog?as de la informaci?n? i es publica al Portal d'Administraci?n Electr?nica (PAe) informes peri?dicos presentant els resultats d'aquests estudis. L'informe CAU s'emmarca en est ?mbito, i es ve publicant des de l'a?o 2004.

A causa que els indicadors d'Administraci?n Electr?nica (CAU) que s'utilitzaven per a la recollida de dades en les diferents comunitats i ciutats aut?nomas deixaven fora de l'estudi parteix dels esfor?os realitzats en els ?ltimos a?us en mat?ria de Transformaci?n Digital a nivell auton?mico, s'han dut a terme una s?rie de treballs per consensuar un nou grup d'indicadors. Fruit d'aquests treballs ?s aquesta nova edici?n de l'estudi CAU que t? com a objectiu posar en valor l'avan? en Transformaci?n Digital que l'Administraci?n auton?mica ve desenvolupant des de fa a?us i servir de refer?ncia per a la millora cont?nua de l'Administraci?n Electr?nica de cara als ciutadans en les autonom?as. En el nou q?estionari? s'han tingut en compte els objectius generals del Pla d'Acci?n sobre Administraci?n Electr?nica de la UE 2016-2020.

La present edici?n mostra els resultats de la presa de dades duta a terme en 2018, amb data de refer?ncia 31 de desembre de 2017. L'estudi es divideix en sis apartats:

  1. Les estrat?gies per engegar l'Administraci?n digital. Des del punt de vista estrat?gico, deu comunitats aut?nomas ja han elaborat plans de transformaci?n digital i han creat estructures organitzatives per impulsar o seguir aquests plans.
  2. Els serveis que s'ofereixen al ciutad?. Han? estat avaluats una selecci?n de serveis habitualment oferts per les comunitats aut?nomas i l'?s per part del ciutad? dels mateixos. Els serveis dels ?mbitos de transport (59,2%), cultura (52,2%), empreses (46,3%) i educaci?n (42,1%) ?s?n els m?s utilitzats pels ciutadans a trav?s del canal electr?nico.
  3. L'impuls en la transformaci?n interna. S'eval?a l'impuls cap a l'automatizaci?n de les actuacions administratives dels processos interns i la capacitaci?n de l'emprat p?blico en les noves tecnolog?as. Cinc comunitats i les dues ciutats aut?nomas tenen un nivell alt-molt alt tant en la gesti?n de documents electr?nicos com en la gesti?n d'expedients electr?nicos.
  4. Iniciatives en govern obert. Aquest apartat eval?a les activitats de les administracions auton?miques per refor?ar la transpar?ncia, la participaci?n, la reutilizaci?n de dades as? com els seus esfor?os en el terreny de la bretxa digital. El 100% de les comunitats i ciutats aut?nomas que han participat en aquest estudi compten amb un ?nico lloc web en mat?ria de transpar?ncia.
  5. Tecnolog?a. Aqu? s'analitzen alguns dels elements fonamentals amb els quals expliquen les unitats TIC per afrontar la transformaci?n digital. Les CCAA ja utilitzen tecnolog?as innovadores tals com bigdata, blockchain, realitat augmentada,?
  6. Despeses TIC i de personal. L'ejecuci?n de la despesa en Tecnolog?as de la Informaci?n va ser de 670.120 milers ? (a tenir en compte que hi ha comunitats que no han proporcionat aquesta dada).

Les xifres recollides en l'informe CAU es publiquen tambi?n en els formats procesables XLSX i ODS que formen part de la pol?tica RISP. L'informe complet pot descarregar-se en el? Observatori d'Administraci?n Electr?nica

  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Observatori d'Administraci?n Electr?nica
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General