accesskey_mod_content

Disponible el Model de política de gestió de documents electrònics per a Entitats Locals (PGD-el)

14 març 2017

logo ENI

Desenvolupat per organitzacions valencianes de COSITAL, ATIAL juntament amb un grup d'arxivers i tècnics especialitzats en gestió documental conté un model de política de gestió documental local que Interessa a les EE.LL., especialment d'aquelles més petites.

El Model de política de gestió de documents electrònics per a Entitats Locals (PGD-el) conté el model de política de gestió documental local, quadre de classificació funcional i índex de sèries documentals que permetran la gestió dels documents electrònics dels ajuntaments, en el marc de l'esquema nacional d'interoperabilitat, (ENI). Aquest document es posa al servei de les entitats locals, especialment d'aquelles més petites i amb més dificultats per elaborar una política de gestió de documents electrònics.

Aquest model és el resultat del treball desenvolupat per les organitzacions valencianes del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL), l'Associació de tècnics d'Informàtica de l'Administració Local (ATIAL) juntament amb un grup d'arxivers i tècnics especialitzats en gestió documental.

Es parteix del convenciment que en el subsector local s'han de cercar espais de convergència entre Arxivers, Informàtics i Secretaris municipals, des d'una aproximació multidisciplinària que faciliti una visió completa dels aspectes de la tècnica arxivística i documental, de les TIC i dels aspectes jurídics de qualsevol política pública encaminada a la implantació efectiva de l'Administració digital.

Des d'aquest convenciment, el 28 d'abril de 2016 es va constituir a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València) un equip multidisciplinari que ha redactat el model, juntament amb un model de Quadre de Classificació, amb la finalitat de posar-los a la disposició de tots els municipis espanyols als quals pugui resultar d'utilitat i, al temps, rebre aportacions que ho millorin.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publica el Model de política de gestió de documents electrònics per a Entitats Locals (PGD-el) per facilitar la seva difusió i posada a disposició entre les entitats locals i servirà de base per a propers treballs en aquest terreny per part del Grup de Treball de Document, Expedient i Arxiu-i de la Comissió  Sectorial d'Administració Electrònica.

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General