accesskey_mod_content

La Comissió publica el Pla d'acció d'administració electrònica 2016-2020

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

02 juny 2016

Logo comissió europea

Anunciat per l'Estratègia per a un Mercat Digital per a Europa, el Pla d'Acció d'administració electrònica de la UE 2016 – 2020 – Accelerant la transformació digital de l'administració (COM(2016) 179 final) formula una visió, assenyala 3 grans prioritats i introdueix 20 mesures per modernitzar les administracions públiques, aconseguir el Mercat Únic Digital, i implicar més als ciutadans i les empreses en la prestació de serveis d'alta qualitat.

Segons la visió formulada en el Pla: “En 2020, les administracions públiques i les institucions públiques de la Unió Europea han de ser obertes, eficaces i integradores, proporcionant serveis públics digitals a tots els ciutadans i empreses de la UE que siguin personalitzats, transfronterers, serveis fàcils d'usar, i d'extrem a extrem. S'usen enfocaments innovadors per dissenyar i oferir millors serveis adequats a les necessitats i demandes dels ciutadans i les empreses. Les administracions públiques utilitzen les oportunitats que ofereix el nou entorn digital per facilitar la seva interacció amb les parts interessades i entre elles.

Les iniciatives que es llancin a l'empara del Pla se cenyiran als següents 7 principis:

  • Digital per defecte: les administracions públiques oferiran serveis digitals (incloent la informació llegible de forma automatitzada) com a opció preferida (si ben mantenint altres canals per els qui estan desconnectats bé per elecció o bé per necessitat). A més, els serveis públics s'hauran de prestar a través d'un únic punt de contacte o d'una finestreta única i a través de diferents canals.
  • Principi de solament una vegada: es garantirà que els ciutadans i les empreses subministren la mateixa informació només una vegada a les administracions públiques. Les oficines de l'administració pública adoptaran mesures per a la reutilització interna d'aquestes dades, d'acord amb el permès i amb el degut respecte de les normes de protecció de dades, amb la finalitat d'evitar que recaiguin càrregues addicionals sobre els ciutadans i les empreses.
  • Inclusió i  accessibilitat: les administracions públiques dissenyaran serveis públics digitals que siguin inclusius de forma predeterminada i adaptats a les diferents necessitats, tals com les de les persones majors i de les persones amb discapacitats.
  • Obertura i transparència: les administracions públiques compartiran informació i dades i permetre que els ciutadans i les empreses puguin tenir control d'accés i rectificació de les seves pròpies dades; permetran als usuaris controlar els processos administratius que els involucren; es comprometran i obriran a les parts interessades (tals com a empreses, investigadors i organitzacions sense ànim de lucre) en el disseny i la prestació de serveis.
  • Transfronterer de forma predeterminada: les administracions públiques desplegaran els serveis públics digitals pertinents disponibles a través de les fronteres i evitaran que es produeixi una major fragmentació, facilitant així la mobilitat dins del Mercat Únic.
  • Interoperabilitat de forma predeterminada: els serveis públics es dissenyaran per funcionar sense problemes al Mercat Interior i través de les sitges organitzacionals, basant-se en la lliure circulació de dades i de serveis digitals en la Unió Europea.
  • Confiança i Seguretat: totes les iniciatives aniran més enllà del mer compliment del marc jurídic sobre la protecció de dades personals i la privadesa i seguretat de TU, mitjançant la integració d'aquests elements en la fase de disseny. Aquestes són condicions prèvies importants per augmentar la confiança i l'assimilació dels serveis digitals.

S'apunta, a més, que l'elecció per part de les administracions públiques dels sistemes i tecnologies, siguin distribuïts o centralitzats, serà d'acord amb les seves necessitats, però respectant plenament els requisits d'interoperabilitat acordats.

El Pla, dins del marc estratègic establert per l'Estratègia per a un Mercat Digital per a Europa, estableix 3 grans prioritats d'actuació i assenyala 20 accions a emprendre per la Comissió Europea per accelerar la implementació de la legislació existent i dels serveis públics digitals relacionats.

I. Modernització de les administracions públiques amb les TIC, utilitzant habilitadors digitals claus

1. Recolzar la transició dels Estats membres cap a la contractació electrònica de forma plena i l'ús dels registres de contractació. (2019)
2. Accelerar l'adopció dels serveis d'eIDAS, incloent la identificació electrònica i la signatura electrònica. (2016)
3. Assegurar la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura de serveis digitals transfronterera. (2018)
4. Presentar una versió revisada del Marc Europeu d'Interoperabilitat (EIF – European Interoperability Framework) i recolzar la seva adopció per part de les administracions nacionals. (2016-2019)
5. Coordinar el desenvolupament d'un prototip del catàleg europeu de normes de TIC per a la contractació pública. (2017)
6. La Comissió utilitzarà els blocs comuns de construcció tals com els serveis digitals d'infraestructura promoguts pel mecanisme CEF (Connecting Europe Facility) i aplicarà el Marc Europeu d'Interoperabilitat. Introduirà gradualment els principis de "digital per defecte" i "una sola vegada”, la facturació electrònica i la contractació electrònica i avaluarà les conseqüències d'una possible aplicació del principi de «no sistemes heretats (no legacy)». (2016-2019)

II. Habilitar la mobilitat transfronterera mitjançant serveis públics digitals interoperables

7. Presentar una proposta de punt d'accés únic (Single Digital Gateway). (2017)
8. Fer del portal europeu de Justícia una finestreta única per obtenir informació sobre temes de justícia europeus. (2016)
9. Establir, en cooperació amb els Estats membres, l'obligatorietat de la interconnexió dels registres mercantils de tots els Estats membres. (2017)
10. Desenvolupar la interconnexió electrònica dels registres d'insolvència. (2019)
11. Presentar una iniciativa per facilitar l'ús de solucions digitals al llarg del cicle de vida d'una empresa. (2017)
12. Presentar una proposta legislativa per ampliar el mecanisme electrònic únic per al registre i pagament de l'IVA. (2016)
13. Llançar un pilot relatiu al principi de solament una vegada per a les empreses. 2016
14. Crear una finestreta única a l'efecte de notificació en el transport marítim i la digitalització dels documents electrònics de transport. (2018)
15. Completar l'establiment de l'Intercanvi Electrònic d'Informació de la Seguretat Social (EESSI). (2019)
16. Estendre el portal europeu EURES de la mobilitat professional. (2017)
17. Recolzar als països en el desenvolupament dels serveis de sanitat electrònica transfronterera. (2016-2018)

III. Facilitar la interacció digital entre administracions i amb ciutadans i empreses, per a uns serveis públics d'alta qualitat

18. Avaluar la possibilitat d'aplicar el principi d'una sola vegada per als ciutadans en un context transfronterer. (2019)
19. Accelerar el desplegament i l'assimilació de la infraestructura de dades Directiva INSPIRI. (2016-2020)
20. Transformar els seus llocs web per recolzar l'increment del compromís i de la participació dels ciutadans i de les empreses als programes de la UE i en la formulació de polítiques. (2018)

Es contempla que la Comissió pugui proposar noves accions relatives a la implementació de la legislació i d'actuació conjunta; també els actors interessats (incloent els Estats membres) podran proposar accions addicionals, en particular relatives als esdeveniments vitals,  a través d'una plataforma digital de participació. La Comissió establirà i presidirà un comitè director del Pla d'Acció que s'ocuparà de la governança del mateix, incloent la valoració de les propostes d'accions que puguin suscitar-se i la coordinació de la implementació i monitoratge de les mesures.

El Pla no compta amb un pressupost o un instrument financer propis sinó que coordinarà fonts de finançament i mesures disponibles a través de diversos programes comunitaris.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat
  • Observatori d'Administració Electrònica