accesskey_mod_content

La Comisi?n publica el Pla d'acci?n d'administraci?n electr?nica 2016-2020

02 juny 2016

Logo comisi?n europea

Anunciat per l'Estrat?gia per a un Mercat Digital per a Europa, el Pla d'Acci?n d'administraci?n electr?nica de la UE 2016 ? 2020 ? Accelerant la transformaci?n digital de l'administraci?n (COM(2016) 179 final) formula una visi?n, es?ala 3 grans prioritats i introdueix 20 mesures per modernitzar les administracions p?blicas, aconseguir el Mercat ?nico Digital, i implicar m?s als ciutadans i les empreses en la prestaci?n de serveis d'alta qualitat.

Seg?n la visi?n formulada en el Pla: ?En 2020, les administracions p?blicas i les institucions p?blicas de la Uni?n Europea han de ser obertes, eficaces i integradores, proporcionant serveis p?blicos digitals a tots els ciutadans i empreses de la UE que siguin personalitzats, transfronterers, serveis f?ciles d'usar, i d'extrem a extrem. S'usen enfocaments innovadors per dise?ar i oferir millors serveis adequats a les necessitats i demandes dels ciutadans i les empreses. Les administracions p?blicas utilitzen les oportunitats que ofereix el nou entorn digital per facilitar el seu interacci?n amb les parts interessades i entre elles.?

Les iniciatives que es llancin a l'empara del Pla se ce?anar?n als seg?ents 7 principis:

  • Digital per defecte: les administracions p?blicas oferir?n serveis digitals (incloent la informaci?n llegible de forma automatitzada) com opci?n preferida (si ben mantenint altres canals per els qui est?n desconnectats b? per elecci?n o b? per necessitat). Adem?s, els serveis p?blicos s'haver de?n prestar a trav?s d'un ?nico punt de contacte o d'una finestreta ?nica i a trav?s de diferents canals.
  • Principi de solament una vegada: es garantir? que els ciutadans i les empreses subministren la mateixa informaci?n s?l'una vegada a les administracions p?blicas. Les oficines de l'administraci?n p?blica adoptar?n mesurades per la reutilizaci?n interna d'aquestes dades, d'acord amb el perm?s i amb el degut respecte de les normes de protecci?n de dades, amb la finalitat d'evitar que recaiguin c?rregues addicionals sobre els ciutadans i les empreses.
  • Inclusi?n i? accessibilitat: les administracions p?blicas dise?ar?n serveis p?blicos digitals que siguin inclusius de forma predeterminada i adaptats a les diferents necessitats, tals com les de les persones majors i de les persones amb discapacitats.
  • Obertura i transpar?ncia: les administracions p?blicas compartir?n informaci?n i dades i permetre que els ciutadans i les empreses puguin tenir control d'acc?s i rectificaci?n de les seves pr?pies dades; permetre?n als usuaris controlar els processos administratius que els involucren; es comprometre?n i obrir?n a les parts interessades (tals com a empreses, investigadors i organitzacions sense ?nimo de lucre) en el dise?o i la prestaci?n de serveis.
  • Transfronterer de forma predeterminada: les administracions p?blicas desplegar?n els serveis p?blicos digitals pertinents disponibles a trav?s de les fronteres i evitar?n que es produeixi una major fragmentaci?n, facilitant as? la mobilitat dins del Mercat ?nico.
  • Interoperabilitat de forma predeterminada: els serveis p?blicos es dise?ar?n per funcionar sense problemes al Mercat Interior i trav?s de les sitges organitzacionals, bas?ndose en la lliure circulaci?n de dades i de serveis digitals en la Uni?n Europea.
  • Confian?a i Seguretat: totes les iniciatives anar?n m?s all? del mer compliment del marc jur?dico sobre la protecci?n de dades personals i la privadesa i seguretat de TU, mitjan?ant la integraci?n d'aquests elements en la fase de dise?o. Aquestes s?n condicions pr?vies importants per augmentar la confian?a i l'asimilaci?n dels serveis digitals.

S'apunta, adem?s, que l'elecci?n per part de les administracions p?blicas dels sistemes i tecnolog?as, siguin distribu?ts o centralitzats, ser? d'acord amb les seves necessitats, per? respectant plenament els requisits d'interoperabilitat acordats.

El Pla, dins del marc estrat?gico establert per l'Estrat?gia per a un Mercat Digital per a Europa, estableix 3 grans prioritats d'actuaci?n i es?ala 20 accions a emprendre per la Comisi?n Europea per accelerar la implementaci?n de la legislaci?n existent i dels serveis p?blicos digitals relacionats.

I. Modernizaci?n de les administracions p?blicas amb les TIC, utilitzant habilitadors digitals claus

1. Recolzar la transici?n dels Estats membres cap a la contrataci?n electr?nica de forma plena i l'?s dels registres de contrataci?n. (2019)
2. Accelerar l'adopci?n dels serveis d'eIDAS, incloent la identificaci?n electr?nica i la signatura electr?nica. (2016)
3. Assegurar la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura de serveis digitals transfronterera. (2018)
4. Presentar una versi?n revisada del Marc Europeu d'Interoperabilitat (EIF ? European Interoperability Framework) i recolzar el seu adopci?n per part de les administracions nacionals. (2016-2019)
5. Coordinar el desenvolupament d'un prototip del cat?logo europeu de normes de TIC per la contrataci?n p?blica. (2017)
6. La Comisi?n utilitzar? els blocs comuns de construcci?n tals com els serveis digitals d'infraestructura promoguts pel mecanisme CEF (Connecting Europe Facility) i aplicar? el Marc Europeu d'Interoperabilitat. Introduir? gradualment els principis de "digital per defecte" i "una sola vegada?, la facturaci?n electr?nica i la contrataci?n electr?nica i avaluar? les conseq??ncies d'una possible aplicaci?n del principi de ?no sistemes heretats (no legacy)?. (2016-2019)

II. Habilitar la mobilitat transfronterera mitjan?ant serveis p?blicos digitals interoperables

7. Presentar una proposta de punt d'acc?s ?nico (Single Digital Gateway). (2017)
8. Fer del portal europeu de Just?cia una finestreta ?nica per obtenir informaci?n sobre temes de just?cia europeus. (2016)
9. Establir, en cooperaci?n amb els Estats membres, l'obligatorietat de la interconexi?n dels registres mercantils de tots els Estats membres. (2017)
10. Desenvolupar la interconexi?n electr?nica dels registres d'insolv?ncia. (2019)
11. Presentar una iniciativa per facilitar l'?s de solucions digitals al llarg del cicle de vida d'una empresa. (2017)
12. Presentar una proposta legislativa per ampliar el mecanisme electr?nico ?nico per al registre i pagament de l'IVA. (2016)
13. Llan?ar un pilot relatiu al principi de solament una vegada per a les empreses. 2016
14. Crear una finestreta ?nica a l'efecte de notificaci?n en el transport mar?estafa i la digitalizaci?n dels documents electr?nicos de transport. (2018)
15. Completar l'establiment de l'Intercanvi Electr?nico d'Informaci?n de la Seguretat Social (EESSI). (2019)
16. Estendre el portal europeu EURES de la mobilitat professional. (2017)
17. Recolzar als pa?ses en el desenvolupament dels serveis de sanitat electr?nica transfronterera. (2016-2018)

III. Facilitar la interacci?n digital entre administracions i amb ciutadans i empreses, per a uns serveis p?blicos d'alta qualitat

18. Avaluar la possibilitat d'aplicar el principi d'una sola vegada per als ciutadans en un context transfronterer. (2019)
19. Accelerar el desplegament i l'asimilaci?n de la infraestructura de dades Directiva INSPIRI. (2016-2020)
20. Transformar els seus llocs web per recolzar l'increment del comprom?s i de la participaci?n dels ciutadans i de les empreses als programes de la UE i en la formulaci?n de pol?ticas. (2018)

Es contempla que la Comisi?n pugui proposar noves accions relatives a la implementaci?n de la legislaci?n i d'actuaci?n conjunta; tambi?n els actors interessats (incloent els Estats membres) podr?n proposar accions addicionals, en particular relatives als esdeveniments vitals,? a trav?s d'una plataforma digital de participaci?n. La Comisi?n establir? i presidir? un comit? director del Pla d'Acci?n que s'ocupar? de la governan?a del mateix, incloent la valoraci?n de les propostes d'accions que puguin suscitar-se i la coordinaci?n de la implementaci?n i monitorizaci?n de les mesures.

El Pla no compta amb un pressupost o un instrument financer propis sin? que coordinar? fonts de financiaci?n i mesures disponibles a trav?s de diversos programes comunitaris.

Font original de la not?cia(Obre en nova finestra)

  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Interoperabilitat
  • Observatori d'Administraci?n Electr?nica
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General