accesskey_mod_content

Disponibles per a la seva consulta l'Estratègia TIC i serveis compartits

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

05 octubre 2015

Es fan públics per a la seva difusió i consulta el Pla de Transformació Digital de l'AGE i els documents relacionats amb la prestació de serveis compartits.

El Consell de Ministres del passat 2 d'Octubre ha aprovat el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat (AGE) i els seus organismes públics (Estratègia TIC 2015-2020).

El Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics(Obre en nova finestra) , l'Estratègia TIC, constitueix el marc estratègic global per avançar en la transformació de l'Administració, establint els seus principis rectors, els objectius i les accions per aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital amb un horitzó temporal fins a 2020.

L'estratègia TIC incorpora les recomanacions de l'OCDE per a l'elaboració d'estratègies d'Administració digital i s'alimenta de l'estreta relació amb els actes, polítiques i serveis de la Unió Europea alineant-se amb agenda digital per a Espanya  (Obre en nova finestra) i la nova estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital(Obre en nova finestra) . Així mateix, és un clar instrument per a l'aplicació de les noves lleis  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra)   i 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) .

L'Estratègia TIC configura a més el marc estratègic global dins del com hauran d'incardinar-se els plans d'acció sectorials que els Ministeris hauran d'elaborar per promoure la transformació digital en el seu àmbit de competència, juntament amb l'Adreça TIC.

La construcció de l'Estratègia TIC ha estat impulsada des de l'Adreça Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - DTIC  des de finals de l'any 2014 després de l'aprovació del Reial decret 806/2014 sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.. La seva gestació ha estat un procés col·laboratiu en el qual han participat des dels diferents departaments de l'AGE a través dels òrgans de governança   que es creen pel Reial decret citat.

L'estratègia TIC va ser presentada en Comissió d'Estratègia TIC – CETIC  el 15 de Setembre de 2015. En aquesta reunió, en la qual van participar representants de tots els ministeris al més alt nivell de responsabilitat, es va aprovar l'elevació a Consell de Ministres de l'aprovació de l'Estratègia TIC de manera que ha estat finalment aprovada en el Consell de Ministres del 2 d'octubre de 2015.

Un dels pilars de l'Estratègia TIC ho constitueix l'aposta per un nou model de prestació de serveis més racional, articulat entorn de/entorn de la idea de serveis compartits, de caràcter obligatori i substitutiu dels anteriorment existents, excepte singulars excepcions, i a la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquesta figura, els serveis compartits, creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, és un dels instruments operatius fonamentals de la nova governança TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estratègic 3 de l'Estratègia “Major eficiència en la prestació dels serveis TIC”, concretament la línia d'acció 6 “Proveir de manera compartida serveis comuns”

Per aquestes raons, en la seva reunió del 15 de Setembre la CETIC va aprovar dos documents clau per iniciar la prestació dels serveis compartits. Es tracta del Marco regulador per a la declaració de serveis compartits(Obre en nova finestra)  i la primera declaració de 14 serveis compartits(Obre en nova finestra) .

 • Servei unificat de telecomunicacions
 • Servei de seguretat gestionada
 • Servei d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servei de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servei de correu electrònic unificat
 • Servei multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servei de gestió del registre
 • Servei de gestió de notificacions
 • Servei de gestió de nòmina
 • Servei integrat de gestió de personal
 • Servei comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servei comú de generació i validació de signatures electròniques
 • Servei de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servei de gestió d'arxiu electrònic

En definitiva, l'Estratègia TIC aprovada, juntament amb el nou model de serveis compartits és un punt d'inflexió en la gestió de les TIC en l'Administració General de l'estat consolidant els avanços realitzats i asseient les bases per al progrés futur de l'Administració, una transformació que generi millores d'eficàcia, eficiència, estalvis i transparència quantitativa i qualitativament significatives.

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa