39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, que substitueixen a la Llei 30/1992 i a la Llei 11/2007, assenten el fet que l'ús del mitjà electrònic ha de constituir el mitjà habitual en les relacions de les Administracions amb els ciutadans i d'aquelles entre si.

" /> 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, que substitueixen a la Llei 30/1992 i a la Llei 11/2007, assenten el fet que l'ús del mitjà electrònic ha de constituir el mitjà habitual en les relacions de les Administracions amb els ciutadans i d'aquelles entre si. " /> PAe - Publicades les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic
accesskey_mod_content

Publicades les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

02 octubre 2015

Les lleis 39/2015 (Obre en nova finestra) del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015(Obre en nova finestra) de Règim Jurídic del Sector Públic, que substitueixen a la Llei 30/1992 i a la Llei 11/2007, assenten el fet que l'ús del mitjà electrònic ha de constituir el mitjà habitual en les relacions de les Administracions amb els ciutadans i d'aquelles entre si.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , assenten el fet essencial que l'ús del mitjà electrònic no pot constituir una forma especial sinó que ha de constituir el mitjà habitual. Cap, en conseqüència, albirar la magnitud del canvi o transformació que aquest plantejament suposa amb caràcter general en l'Administració Pública.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) contempla que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions Públiques, per servir millor als principis d'eficàcia, eficiència, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans. Es refereix, entre unes altres, a qüestions tals com els drets de les persones en les seves relacions amb les AA.PP.; l'assistència en l'ús de mitjans electrònics; els registres electrònics d'apoderaments; els registres, de manera que cada Administració disposarà d'un Registre Electrònic General i els Organismes públics vinculats o dependents de cada Administració podran disposar del seu propi registre electrònic plenament interoperable i interconnectat amb el Registre Electrònic General de l'Administració de la qual depèn; els sistemes d'identificació dels interessats en el procediment; els sistemes de signatura admesos per les AA.PP.; la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics; l'emissió de documents per les AA.PP.; la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les AA.PP.; els documents aportats pels interessats; i l'arxiu de documents, de manera que cada Administració haurà de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que corresponguin a procediments finalitzats.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  (Obre en nova finestra) assumeix un escenari en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual. Tracta, entre altres qüestions, els sistemes d'identificació electrònica, la signatura electrònica del personal al servei de les AA.PP., la seu electrònica, l'arxiu electrònic de documents, l'intercanvi de dades en entorns tancats de comunicació, l'actuació administrativa automatitzada, l'obligació que les Administracions Públiques es relacionin entre si per mitjans electrònics, el funcionament electrònic dels òrgans col·legiats, els sistemes electrònics d'informació mútua, la gestió compartida dels serveis comuns que inclou els sistemes d'informació i comunicacions, l'aplicació de l'Esquema Esquema Nacional d'Interoperabilitat i de l'Esquema Esquema Nacional de Seguretat(Obre en nova finestra) , la reutilització de sistemes i aplicacions de propietat de l'Administració i la Transferència de tecnologia entre Administracions.

Para més informació de les implicacions de la nova normativa pot consultar la nota de premsa del Ministeri d'Hisenda i AAPP(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics
  • Identitat i Signatura electrònica
  • Ciutadà
  • Interoperabilitat
  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General