Decisió ISA2 estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic.

" /> Decisió ISA2 estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic. " /> PAe - Publicada la Decisió ISA2 que donarà continuïtat a l'esforç d'assegurar la interoperabilitat entre les administracions públiques europees
accesskey_mod_content

Publicada la Decisió ISA2 que donarà continuïtat a l'esforç d'assegurar la interoperabilitat entre les administracions públiques europees

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

09 desembre 2015

La Decisió ISA2 (Obre en nova finestra) estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic.

Mitjançant La Decisió (UE) 2015/2240 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic (Obre en nova finestra) la Comissió persegueix continuar l'esforç del Programa ISA (Obre en nova finestra) (Solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques europees) estenent la projecció als ciutadans i les empreses.

ISA2 segueix la senda del camí recorregut pels programes anteriors ANADA, IDABC i ISA per recolzar la cooperació entre administracions públiques al servei d'actes i polítiques comunitàries, sobre la base d'un ús eficaç i eficient de les tecnologies de la informació per a l'establiment de serveis públics transfronterers, contribuint a eliminar barreres a les interaccions transfrontereres per motiu de falta d'interoperabilitat i de solucions comunes, segons s'explica detalladament en ‘ Els serveis públics europeus d'Administració electrònica’.(Obre en nova finestra)

Els objectius del programa ISA2 són els següents:

 • desenvolupar, mantenir i promoure un enfocament holístico cap a la interoperabilitat en la Unió per eliminar la fragmentació en el panorama de la interoperabilitat en la Unió;
 • facilitar una interacció electrònica transfronterera o intersectorial eficient i eficaç tant entre les administracions públiques europees com entre elles i les empreses i els ciutadans, i contribuir al desenvolupament d'una administració electrònica més eficaç, simplificada i orientada als usuaris en els nivells nacional, regional i local de l'administració pública;
 • identificar, crear i explotar solucions d'interoperabilitat que facilitin l'execució de les polítiques i activitats de la Unió;
 • facilitar la reutilització de les solucions d'interoperabilitat per part de les administracions públiques europees.

El programa ISA2 fomentarà i promourà el següent:

 • l'avaluació, millora, explotació i reutilització de solucions d'interoperabilitat transfronterera o intersectorial ja existents i de marcs comuns;
 • el desenvolupament, establiment, consecució de maduresa, explotació i reutilització de noves solucions d'interoperabilitat transfronterera o intersectorial i de marcs comuns;
 • l'avaluació de les implicacions en matèria de TIC de la legislació de la Unió proposada o ja adoptada;
 • la detecció de llacunes legislatives, a escala de la Unió i nacional, que dificultin la interoperabilitat transfronterera o intersectorial entre les administracions públiques europees;
 • el desenvolupament de mecanismes que permetin mesurar i quantificar els beneficis de les solucions d'interoperabilitat, entre ells, les metodologies per a l'avaluació d'estalvis de costos;
 • la cartografia i l'anàlisi del panorama general de la interoperabilitat en la Unió mitjançant l'establiment, el manteniment i la millora de l'EIRA i l'EIC mentre que instruments per facilitar la reutilització de les solucions d'interoperabilitat disponibles i detectar els àmbits en els quals aquestes encara no existeixen;
 • el manteniment, actualització, promoció i avaluació de l'aplicació de l'EIS, l'EIF i l'EIRA;
 • l'avaluació, actualització i promoció de les especificacions comunes i normes existents i el desenvolupament, establiment i promoció de noves especificacions comunes i especificacions i normes obertes a través de les plataformes de normalització de la Unió i en cooperació amb les organitzacions de normalització europees o internacionals, si escau;
 • el manteniment i la divulgació d'una plataforma que permeti l'accés i la col·laboració relativa a les millors pràctiques, que actuï com a vector de conscienciació i difusió de les solucions disponibles, entre elles, els marcs en matèria de protecció i seguretat, i que ajudi a evitar la duplicació d'esforços, alhora que encoratgi la reutilització de solucions i normes;
 • la consecució de la maduresa en els nous serveis i eines d'interoperabilitat i el manteniment i l'execució dels serveis i eines d'interoperabilitat existents amb caràcter provisional;
 • la identificació i el foment de les millors pràctiques per desenvolupar orientacions a fi de coordinar iniciatives d'interoperabilitat i animar i recolzar a comunitats que treballin sobre qüestions rellevants per al sector de la interacció electrònica transfronterera o intersectorial i entre els usuaris finals.

L'assoliment de la interoperabilitat entre les administracions està considerat en la Unió Europea com un aspecte essencial per millorar l'eficiència i l'eficàcia de la prestació dels serveis. Addicionalment, compartir i reutilitzar les solucions d'interoperabilitat ja existents pot ajudar a contenir la multiplicació de costos. Aquest paper rellevant de la interoperabilitat ve recollit en Agenda Digital per a Europa(Obre en nova finestra) , l'estudi anual sobre el creixement de 2013, les conclusions del consell d'octubre de 2013 (Obre en nova finestra) i l'Estratègia per a un Mercat Digital per a Europa(Obre en nova finestra) , entre altres referents.

ISA2 s'alinearà amb altres iniciatives comunitàries com el Programa CEF (ConnectingEuropeFacility)(Obre en nova finestra)

El valor aportat per ISA2 es materialitzarà la reducció dels temps de resposta en la interacció entre administracions i amb els ciutadans i les empreses; la identificació i la reutilització de solucions existents per a necessitats comunes; l'automatització de transaccions transfrontereres i entre sectors contribuint a l'estalvi de recursos i temps.

La Decisió ISA2 i les seves accions derivades són sinèrgiques amb l'esforç de l'Administració en matèria d'interoperabilitat entre AA.PP. i amb els ciutadans, esforç que es plasma en el desenvolupament normatiu derivat de les lleis 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , que substitueixen a la Llei 30/1992 (Obre en nova finestra) i a la Llei 11/2007(Obre en nova finestra) , així com a través de l'Esquema Esquema Nacional d'Interoperabilitat (Reial decret 4/2010)(Obre en nova finestra) , les seves normes tècniques i documentació de suport.

 • Serveis electrònics