accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma de Cantàbria

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'aquesta matèria.

CANTÀBRIA. Conselleria de Presidència i Justícia

28 agost 2018

Ordre PRE/47/2018, de 21 d'agost, per la qual es regula l'ús del sistema d'informació Gestor General d'Expedients Electrònics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. BOC: núm 168 de 28/08/2018

 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Consell de Govern

19 juliol 2018

Decret 60/2018, de 12 de juliol, pel qual es regula el règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria en l'ús de mitjans electrònics en la seva activitat administrativa i les seves relacions amb els ciutadans. BOC: núm. 141 de 19/07/2018

 • NOTA: s'assenyala en particular la previsió realitzada en el seu article 5.4. on s'estableix que "Els sistemes d'informació corporatius que vagin a ser utilitzats per l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria per a l'exercici de les seves potestats, desenvolupament de la seva activitat administrativa i en les seves relacions amb els ciutadans/as hauran de ser prèviament aprovats per aquesta per mitjà d'Ordre del/la titular de la Conselleria amb competències en matèria d'administració electrònica, previ informe preceptiu de la Direcció general competent en matèria d'administració electrònica".

 • Serveis electrònics
 • Lleis 39 i 40

CANTÀBRIA. Consell de Govern

28 juny 2017

Decret 42/2017, de 22 de juny, pel qual es regula el Règim Jurídic de l'Autorització i Ús de la signatura electrònica d'autoritats i empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria i el seu Sector Públic. BOC: núm. 124 de 28/06/2017

 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica

CANTÀBRIA. Consell de Govern

28 juny 2017

Decret 43/2017, de 22 de juny, pel qual s'aprova la Política de Gestió de documents administratius electrònics, expedients electrònics i arxiu electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria i el seu Sector Públic. BOC: núm. 124 de 28/06/2017

 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Consell de Govern

16 març 2017

Decret 10/2017, de 9 de març, pel qual es regula el règim jurídic especial per a la utilització de mitjans tecnològics en els expedients que no tinguin la condició d'integralment electrònic. BOC: núm. 53 de 16/03/2017

 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Conselleria de Presidència i Justícia

30 setembre 2016

Ordre PRE/57/2016, de 14 de setembre, per la qual es regulen les condicions sobre seguretat de la informació i dels sistemes d'informació a incorporar en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques en la contractació pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. BOC: núm. 189, de 30/09/2016

 • Seguretat
 • Contractació

CANTÀBRIA. Consell de Govern

25 maig 2015

Decret 31/2015, de 14 demaig , pel qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. BOC: núm. 97 de  25/05/2015

 • NOTA: El present decret té per objecte establir el marc comú, les directrius bàsiques i el règim organitzatiu per a la gestió de la Seguretat de la Informació. Tal com defineix l'annex IV del Reial decret 3/2010(Obre en nova finestra) , "Seguretat de les xarxes i de la informació, és la capacitat de les xarxes o dels sistemes d'informació de resistir, amb un determinat nivell de confiança, els accidents o accions il·lícites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, autenticitat, integritat i confi dencialidad de les dades emmagatzemades o transmesos i dels serveis que aquestes xarxes i sistemes ofereixen o fan accessibles".

 • Seguretat

CANTÀBRIA. Consejeria de Presidència i Justícia

06 maig 2015

Ordre PRE/19/2015, de 15 d'abril, per la qual s'aprova i regula l'ús del sistema de Portasignatures electrònic en l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. BOC: núm. 84 de 06/05/2015

 • NOTA: L'article 34.4, del Decret 74/2014, de 27 de novembre(Obre en nova finestra) , estableix que es potenciarà la implantació del sistema de Portasignatures electrònic o sistema equivalent, com a instrument de gestió orientat a la signatura electrònica dels documents dels processos de gestió de l'organització.

 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Conselleria de Presidència i Justícia

06 maig 2015

Ordre PRE/20/2015, de 15 d'abril, per la qual es regulen les comunicacions electròniques internes en l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. BOC: núm. 84 de 06/05/2015

 • NOTA: Aquesta Ordre serà aplicable a l'Administració General de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, els organismes públics i les entitats de dret públic vinculades o dependents de la mateixa quan exerceixin funcions administratives.

 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Consell de Govern

05 desembre 2014

Decret 74/2014, de 27 de novembre, de Règim Jurídic de l'Administració Electrònica de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. BOC: núm. 235 de 05/12/2014

 • NOTA: Deroga en part el Decret 37/2012, de 13 de juliol(Obre en nova finestra) .
  La necessitat de regular els sistemes de signatura i certificats electrònics admesos, el tauler d'anuncis electrònic, el document i la tramitació electrònica, entre altres aspectes, aconsellen aprovar un nou decret que unifiqui en un únic text tot el règim jurídic de l'administració electrònica, permetent l'exercici efectiu del dret dels ciutadans a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Consell de Govern

18 octubre 2013

Acord de Consell de Govern de 30 de maig de 2013, pel qual s'aprova l'Estratègia de Millora dels Serveis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria per al període 2013-2015. BOC: núm. 201 de 18/10/2013

 • Serveis electrònics

CANTÀBRIA. Consell de Govern

20 juliol 2012

Decret 37/2012, de 13 de juliol, pel qual es regulen el registre, les comunicacions electròniques i la seu electrònica de l'Administració. BOC núm. 141 de 20/07/2012

 • Identitat i Signatura electrònica

CANTÀBRIA. Consell de Govern

25 abril 2012

Decret 20/2012, de 12 d'abril, de Simplificació Documental en els Procediments Administratius. BOC: núm. 80 de 25/04/2012 

 • NOTA: En el procés de simplificació de tràmits i actuacions es tracta de donar compliment a una sèrie de preceptes vigents en la nostra legislació, de tal manera que s'eviti l'aportació de documents que ja es troben en poder de l'Administració o que aquesta pugui recaptar mitjançant mitjans electrònics.

 • Govern obert

CANTÀBRIA. Consell de Govern

31 març 2010

Decret 18/2010, de 18 de març, pel qual es regula el Butlletí Oficial de Cantàbria. CVE-2010-4516 BOC: núm 62 de 31/03/2010

 • L'edició electrònica del B.O.C. es publica a la seva seu electrònica, permetent a la ciutadania l'accés de forma simple i facilitant, en tot cas, còpies autèntiques dels documents electrònics publicats.

 • Serveis electrònics