accesskey_mod_content

Taller 5 “Interoperabilitat i intercanvi de dades”

Presentació del taller


Les diferents administracions públiques precisen interactuar i intercanviar dades entre elles per oferir als ciutadans serveis compactes en els quals intervenen més de dos organismes.

En efecte, la interoperabilitat és necessària per a la cooperació, el desenvolupament, la integració i la prestació de serveis conjunts per les administracions; facilita l'execució de les diverses polítiques evitant que es produeixin ‘illes’ en la prestació dels serveis per la fragmentació dels esforços de les administracions; és clau per a la transferència de tecnologia i per a la reutilització d'aplicacions facilitant el desenvolupament de l'administració electrònica; té, per tant un caràcter estratègic, des dels punts de vista econòmic i tècnic.

En conseqüència, la interoperabilitat ocupa un paper protagonista en el quefer de l'Administració per raó del seu caràcter de condició indispensable per al desenvolupament dels serveis d'administració electrònica, en un escenari de cooperació local, autonòmic, estatal i europeu i de gran heterogeneïtat en aspectes organitzatius i tecnològics. De fet, les administracions públiques venen desenvolupant diverses polítiques i actuacions concretes per impulsar, implantar i facilitar la interoperabilitat en els seus àmbits d'actuació.

Atenent a aquest reconeixement del paper de la interoperabilitat i de la necessitat d'articular-la en un escenari de cooperació, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (LAECSP) estableix en el seu article 42 l'elaboració de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, amb participació de totes les Administracions, així com la seva aprovació per Reial decret del Govern a proposta de la Conferència Sectorial d'Administració Pública.

El 'Taller 5: Interoperabilitat i intercanvi de dades' que se celebra en Tecnimap 2007, a Gijón, té per objectiu oferir als assistents una visió panoràmica de l'estat de situació recolzada amb referències a experiències concretes i tractant qüestions com les següents: experiències en la Unió Europea, els estàndards oberts de W3C, la interoperabilitat d'identificació i signatura electrònica, el Marc d'Interoperabilitat de la Junta d'Andalusia, la interoperabilitat semàntica i experiències concretes en els àmbits sectorials d'impostos, pressupostos i sanitari.

Coordinador del Taller: Miguel Ángel Amutio Gómez

Descripció de les intervencions

0 Comentaris

No hi ha comentaris