accesskey_mod_content

Cada departament Ministerial comptarà amb una Comissió Ministerial per a l'Administració Digital (CMAD) que haurà d'elaborar el pla d'acció per a la transformació digital del Ministeri d'acord a l'Estratègia TIC global i les directrius de l'Adreça TIC. Estarà composta, a diferència de les anteriors CMAE ( Comissió Ministerial d'Administració Electrònica ), pels responsables de les unitats administratives i els de les unitats TIC més rellevants amb l'objecte de poder analitzar, de manera integral, les necessitats departamentals i prioritzar-les.

Així mateix haurà d'informar i remetre a l'Adreça TIC les disposicions departamentals des del punt de vista tant de les oportunitats TIC com de l'impacte en els recursos TIC.

El Reial decret 806/2014, de 19 de setembre(Obre en nova finestra) , sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE i els seus organismes públics, analitza en el seu article 7 el paper de les CMAD.

bandera anglesa ( English version) Royal Decree 806/2014 of 19 September on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the General State Administration and its public bodies (PDF).

Les Comissions Ministerials d'Administració Digital s'aniran constituint progressivament per cadascun dels departament ministerials. Pot consultar la relació de CMADs ja constituïdes .