Observatori d'Accessibilitat Web

Observatori Accessibilitat

L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració (AGE, CCAA i EELL).

Dins d'aquesta iniciativa es proveeixen aquests serveis:

 • Observatori d'Accessibilitat Web. Estudi periòdic que proporciona dades d'avaluació dels portals amb l'objectiu de disposar d'informació d'estat i evolució de l'Accessibilitat Web en els mateixos.
 • Servei online bàsic de diagnòstic de l'Accessibilitat Web . Servei que proporciona a cada Departament de les Administracions Públiques la possibilitat de realitzar, directament, anàlisis automàtiques d'accessibilitat conformes a l'estudi de l'observatori basat en la norma UNEIX 139803:2004 o/i en la norma UNEIX 139803:2012. Disponible per als membres de la Comunitat Accessibilitat
 • Documentació de referència sobre accessibilitat d'ajuda als desenvolupadors: normativa, millors pràctiques, documentació específica sobre la creació de contingut accessible i la seva comprovació, preguntes freqüents amb resposta a les qüestions o dubtes més estesos en el desenvolupament web accessible, etc.
 • Comunitat accessibilitat . Punt de trobada dels gestors de portals web de les administracions públiques per compartir informació i experiències i resoldre dubtes. També permet l'accés al servei online bàsic de diagnòstic de l'Accessibilitat Web.

Àmbit temporal

Inicialment, els estudis de l'Observatori d'Accessibilitat Web es van planificar per dur-se a terme durant 2010 i principis del 2011. Per a cadascun dels àmbits, es van realitzar diverses execucions de l'estudi que van permetre mostrar l'evolució de l'estat d'accessibilitat en aquest període.

Donat el grau d'èxit i acceptació de la iniciativa, així com pels bons resultats obtinguts, es va decidir perllongar la seva activitat durant l'any 2011 complet.

Durant 2012 i 2013 es van mantenir les activitats del servei de diagnòstic en línia i la comunitat accessibilitat. Així mateix es va potenciar la generació de materials d'ajuda davant l'aprovació de la nova Norma UNEIX 139803:2012.

Des de 2014, s'ha treballat per renovar i actualitzar tots els serveis al nou estàndard UNEIX 139803:2012 (equivalent a WCAG 2.0). En 2015 es va aprovar la nova metodologia (Obre en nova finestra) i tots els serveis adaptats a ella estan disponibles per a les Administracions Públiques.

Metodologia dels estudis

La revisió d'accessibilitat dels estudis de l'Observatori d'Accessibilitat Web es realitza mitjançant una metodologia automàtica desenvolupada expressament per a aquest observatori. Aquesta metodologia té en compte únicament 20 verificacions d'accessibilitat. Cada verificació estava composta per diverses comprovacions realitzades automàticament. Mitjançant mètriques especialitzades es van poder incloure algunes comprovacions de revisió habitualment manual.

La metodologia actual que usa l'estàndard UNEIX 139803:2012 (WCAG 2.0) es va aprovar pel grup de Llocs Web de l'Administració General de l'Estat i pel Grup "Observatori, Indicadors i Mesures" del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica (governs regionals i locals) al juliol de 2015.

Tots els serveis oferts en 2010, 2011 i 2012 van usar una metodologia equivalent però basada en l'estàndard UNEIX 149803:2004. Hi ha 2 versions equivalents  metodologia UNEIX 139803:2004 - Administració General de l'Estat(Obre en nova finestra) i metodologia UNEIX 139803:2004 - governs regionals i locals(Obre en nova finestra) . L'única diferència entre ambdues és la diferent distribució de segments.

Metodologia OAW usant estàndard UNEIX 139803:2012

Resultats dels estudis

En cada execució en cada àmbit d'actuació dels estudis de l'observatori es generen:

 • Informe agregat. Amb la finalitat d'obtenir uns resultats globals que permetin una visió ràpida de l'estat d'accessibilitat dels portals de l'Administració, es genera un informe de resultats agregats. Aquests informes, contenen tant els resultats globals, com els resultats obtinguts pels diferents grups de portals en els quals s'estructura l'observatori, oferint diferents comparatives entre ells.
 • Informes individuals. S'obtenen informes individuals per a cadascun dels portals analitzats, els quals contenen el detall dels resultats obtinguts en cadascuna de les pàgines analitzades en l'observatori. Aquests informes són remesos als corresponents responsables del portal analitzat perquè puguin usar-los en la millora de la seva accessibilitat. 

Un resum dels resultats aconseguits durant les execucions de 2010 i 2011 es troba disponible en la nota tècnica de l'OBSAE: Accessibilitat en l'Administració Electrònica a Espanya .

Un brevíssim resum de dades pel que fa a la situació general al desembre de 2016 es troba disponible en la nota tècnica de l'OBSAE: " Directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic ".

Observatori d'Accessibilitat Web - AGE

Segments

Es consideren 5 grups de portals en funció del seu nivell d'importància dins de l'administració, el seu tipus de contingut, o la seva finalitat

 • Segment Principals. Portals principals de Ministeris i Organismes Públics de major accés.
 • Segmento Organismes. Portals identificatius de la resta d'organismes de l'AGE.
 • Segment Temàtics. Portals gestionats per l'Administració però que no identifiquen a l'organisme: webs promocionals, d'informació específica sobre determinats aspectes, de serveis, recollida de dades, etc.
 • Segment Altres. Altres organismes de l'Estat i de l'Administració.
 • Segmento Seus. Seus electròniques.

Planificació

Pel que fa a UNEIX 2004 es van realitzar un total de 6 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Intervinguts de maig 2010.
 • Segona execució. Intervinguts de juliol 2010.
 • Tercera execució. Finals de novembre 2010.
 • Quarta execució. Execució final del primer cicle. Intervinguts de febrer 2011.
 • Cinquena execució. Octubre 2011
 • Sisena execució. Abril 2015 (només a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a UNEIX 2012 s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017

Observatori d'Accessibilitat Web - CCAA

Segments

Es consideren vuit grups de portals, cadascun dels quals conté el mateix tipus de portal de cada Comunitat Autònoma:

 • Segment I. Portals principals de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment II. Butlletins Oficials de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment III. Parlament de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment IV. Seus electròniques o Oficines Virtuals (una per cada Comunitat).
 • Segment V. Portals d'Educació.
 • Segment VI. Portals d'Ocupació.
 • Segment VII. Portals de Salut.
 • Segment VIII. Portals de Tributs.

Planificació

Pel que fa a UNEIX 2004 es van realitzar un total de 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Principis de juny 2010.
 • Segona execució. Finals d'Octubre 2010.
 • Tercera execució. Execució final primer cicle. Principis de febrer 2011.
 • Quarta execució. Octubre 2011
 • Cinquena execució. Abril 2015 (només a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a UNEIX 2012 s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Observatori d'Accessibilitat Web - EELL

Segments

La mostra s'ha dividit en quatre grups de portals (segments), cadascun dels quals conté el mateix tipus de portal de cada Província:

 • Segment I. Portals principals de la Diputació de cada Província.
 • Segment II. Portals de l'Ajuntament de la capital de cada Província.
 • Segment III. Portals del municipi de major població de cada Província (excloent la capital).
 • Segment IV. Portals de municipis d'entre 3000 i 4000 habitants de cada Província.

Planificació

Es van realitzar 3 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Intervinguts d'octubre 2010.
 • Segona execució. Principis de maig 2011.
 • Tercera execució. Abril 2015 (només a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a UNEIX 2012 s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017