the accesskey _ mod _ content

 

The translation of the portal you are viewing has been done by an automatic system of translation without revision of translations by hand and human translators.
 
This system called SILVER uses automatic translation engines opensource based on rules and in statistics. Systems have been trained with the corpus specific to the subjects of the portals, usually administrative matters. In Addition there has been a review of key concepts that should not be translated as names, addresses, names, etc. Although it is to make the greatest effort to improve the dictionaries, being an automatic translation without direct manual revision cannot be ensure correct translation of all the términos.la quality of translations vary depending on the language and are marked and defined by the thresholds of quality that current technology in provides automatic translation.
 
Si encuentra algún concepto incorrectamente traducido o que no deba traducirse en el portal en el que estaba navegando póngase en contacto con el soporte de dicho portal para subsanar el error.

Priority Class ------------------------

A tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión das traducións por parte e tradutores humanos.
 
Devandito sistema denominado PRATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Os sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dos portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer o maior esforzo por mellorar os dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non se pode asegurar a correcta tradución de todos os termos.A calidade das traducións varían segundo o idioma e están marcadas e definidas polos limiares de calidade que a tecnoloxía actual en materia de tradución automática proporciona.
 
Se atopa algún concepto incorrectamente traducido ou que non deba traducirse no portal no que estaba a navegar póngase en contacto co soporte do devandito portal para emendar o erro.

General access point
General access point