accesskey _ mod _ content

 

The translation of the portal which you are viewing has been made by automatic translation without editing of translations and by human translators.
 
Such a system called SILVER use automatic translation engines opensource based on rules and statistics. Systems have been trained with specific corpus for the topics of portals, usually raw. Moreover it went through a revision of key concepts that should not be translated as names, addresses, names, etc. Although make every effort to improve the dictionaries, being a automatic translation without editing direct manual will not ensure the correct translation of all términos.la quality of translations vary according to the language and are marked and defined by the thresholds of quality that current technology in the field of machine translation provides.
 
If you find some concept incorrectly translated or that it should not be translated into the portal were going to get in touch with the support of this portal for correcting the error.

......................................................


La traducció del portal que vostè està visualitzant ha estat realitzada per un sistema automàtic de traducció sense revisió de les traduccions per part i traductors humans .
 
Aquest sistema denominat PLATA utilitza motors de traducció automàtics opensource basats en regles i en estadístiques. Els sistemes han estat entrenats amb corpus específics per a les matèries dels portals, generalment matèries administratives. A més s'ha procedit a una revisió de conceptes clau que no han de ser traduïts com a noms, adreces, cognoms, etc. Encara que es tracta de fer el major esforç per millorar els diccionaris, en ser una traducció automàtica sense revisió manual directa no es pot assegurar la correcta traducció de tots els términos.la qualitat de les traduccions varien segons l'idioma i estan marcades i definides pels llindars de qualitat que la tecnologia actual en matèria de traducció automàtica proporciona.
 
Si troba algun concepte incorrectament traduït o que no hagi de traduir-se al portal en el qual estava navegant posi's en contacte amb el suport d'aquest portal per esmenar l'error.