accesskey_mod_content
Logotip projecte STORK

Projectes STORK i STORK 2.0

Projectes europeus per al reconeixement transfronterer d'identitats electr?nicas, destinats a facilitar la mobilitat i la vida digital sense fronteres en la UE.

?

Projecte STORK

Una de les peces fonamentals per a la confian?a en el m?n digital ?s la identitat electr?nica (ID electr?nica). La Uni?n Europea, conscient de la import?ncia de la ID electr?nica per al desplegament dels servicis d'Administraci?n Electr?nica i per a refor?ar el Mercat ?nico Digital, ha vingut impulsant el desenvolupament d'una infraestructura paneuropea per a la identificaci?n electr?nica de ciutadans i empreses, mitjan?ant refer?ncies en algunes de les seues iniciatives m?s rellevants (l'Agenda Digital i el seu Pla d'Acci?n d'Administraci?n Electr?nica 2011-2015, el Programa de Treball ISA, la Directiva europea de Servicis del Mercat Interior), el futur reglament sobre identitat electr?nica i servicis de confian?a i la inclusi?n de projectes d'ID electr?niques en el Programa Marque per a la Competitivitat i la Innovaci?n (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP).

Dins d'este Programa Marque es llev? a cap, des de 2008 a 2011, el projecte STORK(Obri en nova finestra) (Secure idenTity acrOss boRders linKed - Identitats segures enlla?ades a trav?s de fronteres). Aquest projecte va ser executat per un consorci format per 35 membres, en el qual van participar diverses administracions p?blicas, universitats, organitzacions privades i associacions sense ?nimo de lucre, pertanyents a 17 pa?ses europeus, i entre les quals es trobava el Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica, liderant el paquet de treball relatiu a la definici?n de les especificacions i els blocs de construcci?n comunes.

Despr?s del seu finalizaci?n, STORK consigui? desplegar en un n?mero important de pa?ses europeus una plataforma d'interoperabilitat d'identitats electr?nicas europees que permet als ciutadans establir noves relacions electr?nicas transfrontereres, simplement presentant la seua ID electr?nica nacional, as? com un marc de refer?ncia sostenible a nivell paneuropeu.

L'experi?ncia obtinguda en STORK est? ja tenint impacte sobre la implementaci?n efectiva de la identitat electr?nica transfronterera, ja que bona part del coneixement t?cnico acumulat i les barreres d'interoperabilitat legals identificades han servit de font de coneixement per a la proposta de reglament d'identitat electr?nica i servicis de confian?a presentada en 2012 per la Comisi?n Europea.

Projecte STORK 2.0

D'altra banda, els resultats obtinguts en STORK est?n tenint la seua continu?tat en el projecte STORK 2.0(Obri en nova finestra) , tambi?n executat dins del Programa Marque per a la Competitivitat i la Innovaci?n. STORK 2.0 pret?n adoptar noves mesures per a impulsar de manera decisiva una major aceptaci?n de la identitat electr?nica a Europa, avan?ant cap a la creaci?n i adopci?n d'un ?reva ?nica per a Europa, interoperable i sostenible, d'identificaci?n i autenticaci?n electr?nicas, tant para persones f?sicas com jur?dicas.

Com a novetat respecte a STORK, STORK 2.0 prev? abordar la representaci?n, tant de persones f?sicas com jur?dicas, en un entorn electr?nico, incloent facilitats per a gestionar mandats i poders que puguen ser ?mpliament usades en tota la UE, i que proporcionen una elevada protecci?n de les dades manejades i formes segures de transfer?ncia d'atributs, tot baix el control de l'usuari. L'assoliment dels objectius marcats en STORK 2.0 s'aconseguir? a trav?s de les quatre aplicacions pilot del projecte (e-learning i qualificacions acad?miques, banca electr?nica, servicis p?blicos per a empreses i i-Health) que oferir?n servicis interoperables en situacions de la vida real. Estos pilots validar?n les especificacions, est?ndares i blocs de construcci?n, abordant de manera convincent dif?ciles q?estions jur?dicas i de governan?a (transversals a diferents pa?ses, dominis d'aplicaci?n i sectors).

?

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General