content _ mod _ accesskey

A continuación se encuentran listadas por orden de publicación, de la más reciente a la más antigua, los instrumentos legales españoles relacionados con la accesibilidad.

REAL DECRETO 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público

Atal honen helburua da herritarrek aukera izatea lortu zuten eta sektore publiko zabalagoa zerbitzuetarako sarbidean berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzeko, erabiltzaileek, bereziki, pertsona ezinduen eta adinduen. Horretarako, arlo publikoko betebeharrak ezartzen dira eskuragarritasunari dagokionez (web guneen eta haien aplikazioak mugikorrak eta osagarriak direla bermatzeko lan ildoak finkatzea Ere eraginkorragoa da zehaztutako baldintzak aplikatuz direktiba (EB) hartu eta aplikazio mugikorrak (2102 webguneen irisgarritasuna eta sektore publikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) , la cual se traspone a la legislación española mediante este Real Decreto.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 19 Zenbakidun eao 227. 2018ko// 09 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia

Informazioaren teknologien erabilera arautzeko, herritarrek eta profesionalek eta justizia administrazioarekin harremanetan harremanetan justizia administrazioko gainerako administrazioekin eta erakunde publikoak.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 160 Zk. BOE) eta 6/7

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

236. zk., 10 02// 2015

Herri-administrazioen araubide juridikoaren oinarriak ezartzen eta arautzen zuten, urteko printzipioak eta herri administrazioen zehatzeko erantzukizun sistema zein Estatuko administrazio orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari eta bere sektore publikoko erakundeek urteko jarduerak garatzeko.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2/10/2015 Zenbakiko eao, 236

19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna eta gobernu ona lortzeko eta informazio publikoa

Jarduera publikoa indartzeko eta zabaltzeko helburua gardentasuna eta informazioa eskuratzeko eskubidea arautu eta hari dagokion jarduera dela eta bete beharreko eginkizunak zehaztu eta arduradun publikoen gobernu onaren darizkion ondorioak ez betetzea.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2013Ko/10/12 zenbakiko eao, 295

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko 0000ko

Mediante esta Ley se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Regula la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: // 9 11 Zk.ko BOE 2007ko 272

RESOLUCIÓN, de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012

Ministerio de Industria, Energia eta Turismo ebazpen bat onartu zuen irailaren 2an dagoen arauak esaten du 139803:2012 139803:2004 arauari.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 237 Zenbakiko eao, 2/10/2012 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Berrespen-agiria pertsona desgaituen eskubideei buruzko konbentzioa

Hitzarmen honen helburua, bost urtez negoziatu da sustatzea, babestea eta ziurtatzea, berdintasunean disfrutatzeko erabat eta giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak duten pertsonek eta horien duintasuna errespeta dadila sustatzea. Hitzarmena indarrean dagoela, espainian, 2008ko maiatzaren 3an.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 04// 21Eko BOE, 96. zk.) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

Idazkera berria eman zaio hirugarren xedapen gehigarriaren lehen apartatuko bigarren parrafoan irudian, ondorengo testuarekin: 2008ko abenduaren 31 arte Aurrera, administrazio publikoen interneteko orrialdeak dute, gutxienez, maila orokorrean aitortutako batez besteko edukia irisgarritasun-irizpideak irudian. Salbuespen gisa, betebehar hori ez da aplikatuko, baldin eta ez badu edo zerbitzu baten funtzionalitatea erabiltzeko moduko irtenbide teknologikoa.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE 312. zk .// 12 29 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

49/2007 LEGEA, abenduaren 26koa, arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzen duen arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala ezgaituak

Lege honen arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea du xede duten oinarrizko baldintzak arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala direla ezgaituak.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE, 310 zenbakia, 2007ko/12/27 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

1494/2007 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 12koa, oinarrizko baldintzei buruzko erregelamendua onartzekoak, desgaitasuna duten pertsonen sarbidea informazioaren gizartera

Atal honen helburua da oinarrizko irizpideak eta baldintzak ezarriko direla ziurtatzeko pertsona desgaituek eskura izan ditzatela, teknologiak, produktuak eta zerbitzuak, informazioaren gizartea eta edozein gizarte-komunikabide printzipioen arabera, aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2007// 21Eko 11 zenbakiko eao, 279 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

27/2007 LEGEA, urriaren 23koa. horren bidez, arautzen dira espainiako zeinu hizkuntzak aitortu eta gorren ahozko komunikazioari laguntzeko baliabideak, eta entzumen urritasuna duten sordociegas

Lege honen xedea da arautzea nola aitortu eta gorren hizkuntza espainierazko zeinu hizkuntzan, eta askatasunez erabakitzen du espainian entzumen-urritasuna duten sordociegas utilizarla. hala ere, zeinu hizkuntzaren onarpena (kataluniako hizkuntza horretako erabilera, bai ahozko komunikazioari laguntzeko baliabideak arautzea.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE 255 zk ./10/24 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

366/2007 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 16koa, pertsona ezinduen irisgarritasuna eta diskriminaziorik eza, administrazio orokorreko harremanetan Dauden bitartean

Errege dekretu honek arautzen dituzten irisgarritasun-baldintzak eta diskriminaziorik ezari dagokionez, pertsona desgaituek, Herritarrei arreta bulegoetan aurkeztu behar al du Estatuko administrazio orokorraren inprimakiak eta beste edozein baliabide ere (batez ere lan eta herritarrekiko harremanak bere eskumenen esparruan.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2007/03/24, 72 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Lege honek helburu bikoitza du: Batetik, aukera - eta tratu-berdintasuna izateko eskubidea bermatzea, eta eskubide erreal eta efektiboak erabiltzen duten pertsonek gainerako herritarrek (baldintza beretan, autonomia pertsonala sustatuz, irisgarritasun unibertsalaren, sarbidea (irudian, enplegua, gizarteratzea eta gizartean bizitza independentea eta bereizkeria modu guztien ezabatzeari buruzko artikuluen arabera, 9.2, 10, 14 eta espainiako konstituzioaren 49. eta pertsona ezinduen eskubideei buruzko nazioarteko konbentzioa eta espainiak berretsita dituen nazioarteko itun eta akordioak, Eta bestetik, arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea bermatzen duten oinarrizko baldintzak arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala direla ezgaituak.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 12 03// nº289, 2013 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)

Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE, 166/07/21) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia