content _ mod _ accesskey

Jarraian zerrendatutako ordenan daude argitaratuta, eta azkena zaharrena, espainiako lotutako legezko tresnak izatea.

2018. 1112 / ERREGE DEKRETUA, irailaren 7koa, irisgarritasuna eta sektore publikoa (web guneen gailu mugikorretarako aplikazioak

Atal honen helburua da herritarrek aukera izatea lortu zuten eta sektore publiko zabalagoa zerbitzuetarako sarbidean berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzeko, erabiltzaileek, bereziki, pertsona ezinduen eta adinduen. Horretarako, arlo publikoko betebeharrak ezartzen dira eskuragarritasunari dagokionez (web guneen eta haien aplikazioak mugikorrak eta osagarriak direla bermatzeko lan ildoak finkatzea Ere eraginkorragoa da zehaztutako baldintzak aplikatuz direktiba (EB) hartu eta aplikazio mugikorrak (2102 webguneen irisgarritasuna eta sektore publikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) , la cual se traspone a la legislación española mediante este Real Decreto.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 19 Zenbakidun eao 227. 2018ko / / 09 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

18 / Legea, 2011ko uztailaren 5ekoa, (informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen duen justizia administrazioan

Regula la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y organismos públicos.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 160 Zk. BOE) eta 6 / 7

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

236. zk., 10 02 / / 2015

Establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2 / 10 / 2015 Zenbakiko eao, 236

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Jarduera publikoa indartzeko eta zabaltzeko helburua gardentasuna eta informazioa eskuratzeko eskubidea arautu eta hari dagokion jarduera dela eta bete beharreko eginkizunak zehaztu eta arduradun publikoen gobernu onaren darizkion ondorioak ez betetzea.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2013Ko / 10 / 12 zenbakiko eao, 295

9 / 2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko 0000ko

Mediante esta Ley se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Regula la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: / / 9 11 Zk.ko BOE 2007ko 272

RESOLUCIÓN, de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012

Ministerio de Industria, Energia eta Turismo ebazpen bat onartu zuen irailaren 2an dagoen arauak esaten du 139803:2012 139803:2004 arauari.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 237 Zenbakiko eao, 2 / 10 / 2012 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Berrespen-agiria pertsona desgaituen eskubideei buruzko konbentzioa

Hitzarmen honen helburua, bost urtez negoziatu da sustatzea, babestea eta ziurtatzea, berdintasunean disfrutatzeko erabat eta giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak duten pertsonek eta horien duintasuna errespeta dadila sustatzea. Hitzarmena indarrean dagoela, espainian, 2008ko maiatzaren 3an.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 04 / / 21Eko BOE, 96. zk.) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

Idazkera berria eman zaio hirugarren xedapen gehigarriaren lehen apartatuko bigarren parrafoan irudian, ondorengo testuarekin: 2008ko abenduaren 31 arte Aurrera, administrazio publikoen interneteko orrialdeak dute, gutxienez, maila orokorrean aitortutako batez besteko edukia irisgarritasun-irizpideak irudian. Salbuespen gisa, betebehar hori ez da aplikatuko, baldin eta ez badu edo zerbitzu baten funtzionalitatea erabiltzeko moduko irtenbide teknologikoa.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE 312. zk. / / 12 29 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Lege honen arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea du xede duten oinarrizko baldintzak arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala direla ezgaituak.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE, 310 zenbakia, 2007ko / 12 / 27 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información

Atal honen helburua da oinarrizko irizpideak eta baldintzak ezarriko direla ziurtatzeko pertsona desgaituek eskura izan ditzatela, teknologiak, produktuak eta zerbitzuak, informazioaren gizartea eta edozein gizarte-komunikabide printzipioen arabera, aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2007 / / 21Eko 11 zenbakiko eao, 279 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

27 / 2007 LEGEA, urriaren 23koa. horren bidez, arautzen dira espainiako zeinu hizkuntzak aitortu eta gorren ahozko komunikazioari laguntzeko baliabideak, eta entzumen urritasuna duten sordociegas

La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, así como la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE 255 zk. / 10 / 24 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

366 / 2007 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 16koa, pertsona ezinduen irisgarritasuna eta diskriminaziorik eza, administrazio orokorreko harremanetan Dauden bitartean

Errege dekretu honek arautzen dituzten irisgarritasun-baldintzak eta diskriminaziorik ezari dagokionez, pertsona desgaituek, Herritarrei arreta bulegoetan aurkeztu behar al du Estatuko administrazio orokorraren inprimakiak eta beste edozein baliabide ere (batez ere lan eta herritarrekiko harremanak bere eskumenen esparruan.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2007 / 03 / 24, 72 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Esta ley tiene un doble objetivo. Primero: garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y segundo:establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 12 03 / / nº289, 2013 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)

Lege honen xedea da arautzea (erregimen juridikoa eta informazio gizartearen zerbitzuak bide elektronikoa erabilita egindako kontratazioa, zerbitzu-emaileek betebeharrei dagokienez, baita edukien transmisioan, bitartekari gisa diharduten telekomunikazio sareak, merkataritzako jakinarazpenak bide elektronikoz, informazioa kontratu elektronikoak egin aurretik eta ondoren, bere balio eta eraginkortasun dagozkion baldintzak eta zigor araubidea aplikagarri zaien informazioaren gizartearen zerbitzuak emateko.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE, 166 / 07 / 21) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia