accesskey_mod_content

Conceptes generals de les WCAG 2.0

A qualsevol tecnologia amb la qual es puga crear contingut accessible i no únicament a tecnologies W3C.

Algunes parts de les WCAG 1.0 no s'adaptaven del tot ben a les situacions actuals fent que, en certs aspectes, hagen quedat obsoletes. La versió 2.0 incorpora tota l'experiència adquirida des que la versió 1.0 va eixir a la llum i té en compte que les tecnologies web han avançat al llarg dels últims anys i seguiran fent-ho en el futur.

Les WCAG 2.0 s'han desenvolupat amb la intenció de ser perdurables, proporcionant així un estàndard web estable en el temps. Per a aconseguir-ho, s'ha eliminat qualsevol aspecte relatiu a tecnologies específiques. L'objectiu és que les WCAG 2.0 siguen independents de la tecnologia, usant un llenguatge neutre sense referències a tecnologies específiques.

Per tant, les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.0, a causa de la seua abstracció, són aplicables tant a les tecnologies del W3C com a tecnologies desenvolupades fora del W3C. Així mateix, són també aplicables tant a tecnologies web actuals com a futures.

Les WCAG 2.0 estan estructurades de la següent forma:


Principis

Les WCAG 2.0 estan organitzades en quatre principis que conformen els conceptes fonamentals sobre els quals s'assenta l'accessibilitat: Perceptible, Operable, Comprensible i Robust.

 • Perceptible: La informació i els components de la interfície d'usuari han de ser presentats als usuaris de manera que els puguen percebre.
 • Operable: Els components de la interfície d'usuari i la navegació han de ser operables.
 • Comprensible: La informació i el maneig de la interfície d'usuari ha de ser comprensible.
 • Robust: El contingut ha de ser prou robust com perquè puga ser interpretat de forma fidedigna per una àmplia varietat d'agents d'usuari, incloent els productes de suport.
   

Pautes

Dins de cada principi es troben les pautes d'accessibilitat. Estes pautes constituïxen els objectius bàsics que hem de complir per a aconseguir un lloc web accessible.

Criteris de Conformitat

Cada pauta conté al seu torn una sèrie de criteris de conformitat, o requisits concrets per a complir les pautes. Estos criteris de conformitat són testeables i s'inclouen per a permetre que les WCAG 2.0 es puguen usar com a referència quan siga necessari establir requisits d'accessibilitat per a guies o polítiques de disseny, normatives i/o requisits legals. És important assenyalar que les pautes no són testeables i només proporcionen els objectius generals que permeten als desenvolupadors comprendre els criteris de conformitat.

A diferència de les WCAG 1.0, en la versió 2.0 no es definixen prioritats sinó que es parla directament de nivells de conformitat.

Cada criteri té assignat un nivell de conformitat que indica com afecta a l'accessibilitat d'un lloc web si aquest criteri no es complix. És a dir, segons quin siga el seu impacte en l'accessibilitat.

Existixen tres nivells de conformitat:

 • Els criteris de nivell A so els de major importància quant a l'accessibilitat final, sent requisits bàsics perquè alguns usuaris puguen usar la Web.
 • Els criteris de nivell AA han de ser observats si volem eliminar importants barreres d'accés.
 • Els criteris de nivell AAA són els de menor importància, però si es complixen conferixen a la Web un bon nivell d'accessibilitat.

 

Les WCAG 2.0 incorporen com a novetat el concepte "compatible amb l'accessibilitat".

Una tecnologia és "compatible amb l'accessibilitat" si disposa de les característiques necessàries per a generar contingut accessible i a més els navegadors, aplicacions d'usuari i productes de suport existents són capaços de comprendre aquesta tecnologia i proporcionar la informació de forma accessible als usuaris que la requerisquen.

Açò s'entén millor amb un exemple senzill. Per exemple, HTML permet proporcionar textos alternatius a la imatges mitjançant l'atribut alt i els lectors de pantalla són capaces d'accedir a aquest text i llegir-ho en veu alta a les persones invidents. El mateix ocorre amb la resta de característiques d'accessibilitat d'HTML.

Així, per exemple, una altra tecnologia que també és compatible amb l'accessibilitat és el format PDF ja que disposa de nombroses característiques per a poder generar documents PDF accessibles i interpretables per productes de suport com els lectors de pantalla.

En les WCAG 2.0 no es restringix l'ús de tecnologies web únicament a les tecnologies pròpies del W3C, sinó que permet usar qualsevol tecnologia web que siga compatible amb l'accessibilitat sempre que:

 • La tecnologia s'use de forma accessible: és a dir, la forma en la qual s'usa ha sigut provada i és compatible amb els productes de suport emprats pels usuaris.
 • Estiguen disponibles navegadors, aplicacions d'usuari i productes de suport que suporten aquesta tecnologia: és a dir, les aplicacions d'usuari han de tindre suport natiu per a les característiques d'accessibilitat de la tecnologia, estar àmpliament difosos o estar disponibles per a la seua descàrrega o compra amb la mateixa facilitat i preu per a les persones amb discapacitat com per a una persona sense discapacitat. El mateix ocorre en el cas que siga necessari un plugin per a accedir a la tecnologia.

Així, a part dels estàndards W3C per a la creació de pàgines web (HTML, XHTML, CSS, etc.) hi ha més tecnologies amb les quals es pot crear contingut accessible. Per exemple, es poden crear documents accessibles en format PDF o usar Javascript seguint una sèrie de bones pràctiques per a generar contingut accessible.

Sí, però amb certes condicions. Es poden utilitzar tecnologies no accessibles sempre que no es depenga d'elles. És a dir, que existisquen alternatives accessibles per al contingut que s'incloga amb tecnologies no accessibles o utilitzades de forma no accessible.

Per exemple, es pot incloure un document PDF que no haja sigut creat de forma accessible o en un format diferent que no siga compatible amb l'accessibilitat. No obstant açò, en este cas és necessari proporcionar la mateixa informació en un format accessible, per exemple mitjançant HTML i CSS.

No, no és suficient. Addicionalment, el contingut no accessible no pot interferir amb la resta de continguts de la pàgina. Per exemple, una animació Flaix no accessible pot disposar d'una alternativa textual però l'animació en si mateixa, encara tenint alternativa, no pot contindre centelleigs ja que podria provocar atacs a les persones amb epilèpsia fotosensitiva.

Així, existixen una sèrie de criteris de conformitat que són aplicables a tot el contingut de la pàgina, encara que es tracte de contingut no accessible però amb una alternativa accessible, perquè una fallada en qualsevol d'estos criteris podria interferir amb l'ús de tota pàgina.

Estos criteris de conformitat de “no interferència” obliguen al fet que:

 • Cap contingut tinga centelleigs que puguen provocar atacs epilèptics
 • Cap contingut genere un parany per al focus del teclat. És a dir, cap contingut podrà interrompre la tabulació mitjançant teclat.
 • Cap contingut contindrà moviments o parpellejos que puguen desorientar als usuaris o almenys es proporciona un mecanisme per a detindre'ls o desactivar-los.
 • Cap contingut reproduirà un àudio que puga interferir amb els lectors de pantalla, o bé l'àudio es detindrà en uns segons o es proporciona un mecanisme accessible per a detindre-ho o controlar la seua reproducció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General