accesskey_mod_content

Imaxes, multimedia e CAPTCHA

Para cada imaxe complexa débese proporcionar unha descrición detallada nun documento HTML aparte ou no mesmo no que se atopa dita imaxe.

En HTML 4.01 ou XHTML la URL desta descrición detallada indicarase no atributo longdesc da imaxe. Adicionalmente, e para ofrecer a máxima compatibilidade, pódese proporcionar unha ligazón de texto a seguir da imaxe, vinculándoo ao comezo da descrición detallada. Aínda así, segue sendo necesario ofrecer para cada imaxe unha alternativa textual no atributo alt que identifique brevemente o tipo de información transmitida a través do mesmo.

Exemplo de código

Texto identificativo da imaxe complexa

Descrición de [nome da imaxe]

En cambio, en HTML5 o atributo longdesc pasa a considerarse como obsoleto. Neste caso, a forma de incluír unha descrición detallada é incluíndo dita descrición na mesma páxina ou nunha páxina aparte enlazada cunha ligazón situada de forma contigua á imaxe.

Como imaxe decorativa enténdese toda aquela que non transmite ningunha información relevante e non posúe funcionalidade algunha. Pensando nunha páxina Web concreta, isto significaría que ao carecer destas imaxes non se perde ningunha información.

Como imaxe non decorativa, pódese entender, que son todas aquelas que complementan dalgunha maneira a información mostrada e/ou transmiten información por si mesmas. Así mesmo, as imaxes funcionais non se consideran decorativas (ligazóns, banners, etc.)

Un elemento de vídeo para que sexa accesible de cumprir os seguintes puntos:

  • Posuír unha alternativa accesible: Para calquera elemento de vídeo é necesario proporcionar unha alternativa equivalente tanto para a banda visual como para a sonora, é dicir, unha transcrición completa de toda a información transmitida no vídeo. Ademais, dita alternativa débese atopar nun formato accesible.
  • Sincronizar os equivalentes alternativos co propio vídeo: Independentemente de que as presentacións multimedia posúan un equivalente textual, débese proporcionar un equivalente sincronizado (subtítulos) da banda sonora.
  • Proporcionar unha descrición sonora da información importante da pista visual: Cando se transmita información importante na banda visual do vídeo, é necesario incluír unha descrición sonora da escena (tamén chamada Audiodescripción).
  • Escintileos e parpadeos apropiados: Débese evitar que os contidos dos elementos de vídeo produzan parpadeos e escintileos.
  • Control da reprodución: É tamén importante proporcionar aos elementos de vídeo, un mecanismo mediante o cal se permita controlar aos usuarios a reprodución dos mesmos (avance, pausa, etc.). Ademais, este mecanismo, deberase poder manexar desde calquera tipo de de dispositivo (teclado, rato, etc.)

No caso de que o contido multimedia emítase en directo o único requisito é que se proporcionen subtítulos en tempo real, ademais de evitar que se produzan escintileos e parpadeos. Non é necesario proporcionar unha transcrición textual completa nin descrición sonora. Aínda así, para facilitar o acceso ao este contido recoméndase proporcionar a posteriori unha versión gravada con todas as medidas de accesibilidade necesarias.

Para ampliar información sobre os vídeos pódese consultar a “Guía de Accesibilidade para Contido Multimedia” dispoñible no apartado "Guías Prácticas" da área de documentación .

Calquera obxecto Flash debe estar deseñado con base nos criterios comúns de accesibilidade: uso adecuado da cor, independencia de dispositivo, navegación coherente, linguaxe clara e sinxela, control de detección do movemento, non emprego de de escintileos e en xeral, todos aqueles aspectos recolleitos no WCAG que puidesen ser aplicados sobre a interface e funcionalidade deste tipo de contidos. Deben empregarse técnicas e ferramentas como o panel de accesibilidade (incorporado desde a versión 6.0 e mellorado nas versións sucesivas) do software de desenvolvemento de Adobe Flash. Os elementos de interacción do obxecto deben permitir unha tabulación ordenada (acorde coa disposición en pantalla) e calquera información importante do obxecto debe ser interpretada adecuadamente por un lector de pantalla.

Ao mesmo tempo, e debido a que non desde todos os axentes de usuario poderá accederse de forma completa a este tipo de obxectos (por incompatibilidades co motor MSAA (Microsoft Active Accessibility), debe proporcionarse unha alternativa equivalente en (x)HTML+CSS. Dita alternativa deberá incluírse entre as etiquetas OBJECT do Flash, e complementariamente contextualizada no propio documento (acompañando ao obxecto pero independente deste)/deste) ou nun vínculo a un documento independente.

Se o obxecto Flash é meramente decorativo (non ofrece información textual, non ofrece funcionalidade e só se emprega como acompañamento visual) non é necesario proporcionar alternativa ao mesmo.

Independentemente de se o obxecto Flash é decorativo ou se dispón dunha alternativa accesible, este non debe interferir ou dificultar o acceso ao resto de contidos da páxina ás persoas con discapacidade. Así, non poderá ter escintileos que poidan provocar ataques a persoas con epilepsia fotosensitiva, non poderá bloquear ou interrumplir a navegación con teclado polo resto de contidos e deberá dispor de mecanismos para controlar a reprodución do audio e pausar ou deter os movementos e animacións.

Por último, para incrustar un elemento Flash nun documento, é recomendable empregar un código (X)HTML válido segundo as gramáticas publicadas por W3C: é común o emprego de atributos e elementos desaconsellados como EMBED, xerados pola propia ferramenta de desenvolvemento. No seu lugar, debería empregarse un código igualmente funcional e tolerante coas gramáticas W3C.

Exemplo de código

     

 
        Alternativa equivalente
    


 

 

A evolución das técnicas CAPTCHA puxo de manifesto que as solucións tradicionais, como os caracteres contidos en imaxes, non só son inseguros, se non que tamén dificultan a interacción con persoas con algún tipo de discapacidade. Na actualidade, desenvolvementos recentes como Google reCAPTCHA, a autenticación multidispositivo e sistemas de federación de identidades constitúen a mellor forma de distinguir a un humano dunha máquina.

No entanto, aínda que hai algunhas solucións CAPTCHA mellor que outras, non existe aínda a solución ideal. O que si é importante é que o CAPTCHA incluído no sitio web sexa capaz de identificar correctamente a persoas con discapacidades como humanos.

O grupo de traballo de Accessible Accessible Platform Architectures (APA)(Abre en nova xanela) , coa colaboración de Research Research Questions Task Force (RQTF)(Abre en nova xanela) , elaborou o borrador " Inaccessibility of CAPTCHA(Abre en nova xanela) ". Esta publicación data do 2005, aínda que está a ser continuamente revisada co obxectivo de incluír os últimos cambios tecnolóxicos na materia.

Neste documento analízanse os distintos enfoques de CAPTCHA existentes, xunto coas súas barreiras de accesibilidade asociadas. Tamén se inclúen referencias ás investigacións máis recentes sobre esta temática, ademais de abordar os sistemas de federación de identidades, autenticación de dobre factor, biométrica, CAPTCHA 3D, etc.

Este documento serve de axuda para dar cumprimento aos requisitos recolleitos no criterio de conformidade 1.1.1 Contido non textual do WCAG 2.0 e 2.1.