accesskey_mod_content

Estructura i presentació

Un text ocult pot ser accessible de diferents formes, depenent de quin és la finalitat del text i el motiu pel qual s'oculta.

Així, un text que es desitja ocultar perquè no aparega en la presentació visual de la pàgina però que seguisca estant disponible per als lectors de pantalla i altres productes de suport haurà d'ocultar-se usant una tècnica de CSS compatible amb aquests productes de suport.

 Per exemple, en lloc d'usar display:none es pot usar una tècnica de posicionament absolut fora dels marges de la pantalla.

Exemple de codi CSS

.ocult {
 position:absolute;
 left:-9999px;
 overflow:hidden;

 Esta tècnica és apropiada, per exemple, quan s'incloga en la pàgina informació o continguts específics per a usuaris de lectors de pantalla o productes de suport. Per exemple, certa informació d'ajuda o el text complet i descriptiu dels enllaços que visualment seguixen un patró similar (de l'estil “llegir més”, “més informació”, etc.).
 

D'altra banda, si la finalitat és ocultar el text per a tots els usuaris aleshores es podrà eliminar del contingut de la pàgina (del DOM) mitjançant Javascript, CSS (display:none) o una combinació de tots dos. Esta tècnica és apropiada, per exemple, en menús o altres continguts desplegables ja que en ocultar part del contingut es pretén facilitar l'ús de la pàgina en limitar la informació mostrada als usuaris a cada moment. En este cas, és apropiat també que aquesta informació també puga ser ignorada pels lectors de pantalla i altres productes de suport, facilitant-los així el saltar o ignorar blocs de contingut.

Si s'utilitza el color com a únic mitjà per a transmetre informació, usuaris amb limitacions visuals basades en la percepció del color (com per exemple, la dicromacia) no percebran correctament aquesta informació. Si utilitzem altres mitjans a més del color, cobrim totes les necessitats de l'usuari independentment de les seues limitacions.

Per exemple, en el cas dels vincles, per a diferenciar-los d'un text normal, és comú l'ús de l'estil subratllat com a complement al color blau.

En el cas de gràfics de barres o sectors que mostren diferents seccions i/o valors associats a un color, s'ha de complementar amb un rayado o trama únic per a cada secció o valor.

No es poden emprar elements de presentació si s'usen com a únic mitjà per a transmetre informació o estructura. Tota la informació, estructura i relacions del contingut transmeses a través de la presentació ha de proporcionar-se també mitjançant elements estructurals i semàntics.

Així, per exemple, per a emfatitzar un text s'han d'utilitzar els elements STRONG o EM, per a marcar encapçalats els elements H1-H6 o per a marcar cites els elements Q o BLOCKQUOTE en lloc d'usar elements de presentació com FONT, B o I que únicament transmeten informació visual. Per a aplicar o modificar l'estil visual d'aquests elements estructurals i semàntics s'hauran d'utilitzar les fulles d'estil.

No, ja que l'enllaç no seria descriptiu només amb la icona. S'ha de proporcionar un text que descriga l'arxiu a descarregar (indicant per exemple el títol), i afegir com a part de l'enllaç la icona representativa del tipus d'arxiu, indicant com a alternativa textual de la imatge el format de l'arxiu.

És possible usar taules per a maquetar sempre que linearizen correctament. És a dir, si l'orde de lectura del contingut de la taula és l'adequat. L'orde de lectura es correspon normalment amb l'orde del contingut de la taula en el codi de la pàgina. Així mateix, les taules de maquetació no podran fer ús de cap element o atribut propi de taules de dades (per exemple, TH, CAPTION, summary, scope, headers, etc.).

D'igual manera, és possible utilitzar marcs o marcs en línia per a maquetar les pàgines d'un lloc web, només si cada marc té un títol concorde al seu contingut

No obstant açò, i encara que no estiga prohibit, sí està desaconsellat l'ús tant de taules com de marcs per a maquetar les pàgines, per el cost que suposa el manteniment d'un lloc web construït amb qualsevol d'estos dos tipus d'elements en trencar amb el principi de separació de contingut i presentació.

Maquetar una pàgina mitjançant fulles d'estil té enormes avantatges, entre les quals podem citar:

  • Facilita el redissenye de les pàgines.
  • No és necessari canviar el contingut per a mostrar-ho en dispositius diferents.
  • Disminuïx el temps de càrrega de les pàgines.
  • L'usuari pot canviar la presentació segons els seus gustos o necessitats.

En resum, l'ús de fulles d'estil per a maquetar millora l'accessibilitat.