accesskey_mod_content

R.D. 1112/2018

Desde o Observatorio de Accesibilidade Web preparáronse os seguintes documentos que pretenden clarificar os preceptos do RD 1112/2018, o modo de aplicalos e os prazos nos que isto debe facerse:

Coa aprobación do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, que traspón a Directiva (EU) 2016/2102, obrígase a que todas as páxinas web e aplicacións móbiles da Administración Pública ou dependentes desta sexan accesibles de acordo ao estándar harmonizado que a Comisión Europea ha publicado a finais do 2018.

Desde o 21 de decembro de 2018, o estándar a cumprir polas Administracións Públicas españolas nos seus sitios web é o EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) (equivalente a WCAG 2.1). No caso das aplicacións móbiles aplicará a partir do 23 de Xuño de 2021.

Unha proposta do texto que se podería incluír nos pregos de contratación sería a seguinte:

"O adxudicatario terá en conta o establecido no RD 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público e por tanto aplicará a norma " UNE-EN 301 549. Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC ". Esta norma, é a versión oficial española á EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services , declarada como estándar harmonizado na Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018, e que é equivalente a cumprir todos os requisitos de nivel A e AA do WCAG 2.1. "

 

 

 

Tras analizar xuridicamente a cuestión conclúese que non sería necesario facer accesibles as copias auténticas polos seguintes argumentos:

  1. O documento que é obxecto do procedemento de copiado auténtico é un documento que achega o propio cidadán ou interesado; non se trata dun documento que emita, elabore ou pertenza á propia Administración (senón un documento “externo” que se integra ou pasa a formar parte dos seus expedientes administrativos). É posible interpretar, por tanto, que cabe aplicar a exclusión prevista no artigo 3.4 letra e) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, segundo o cal, quedan excluídos do seu ámbito de aplicación os contidos de terceiros que non estean financiados nin desenvolvidos polo suxeito obrigado nin estean baixo o seu control.
  2. Non hai que esquecer que o documento orixinal en papel obxecto do procedemento de copiado auténtico achégase polo propio interesado. É certo que a normativa actual prevé que os documentos que “se poden descargar” e obren nas Sedes Electrónicas do Sector Público deben ser accesibles pero non é menos certo que así se establece en salvagarda dos interesados do procedemento (que son quen poden acceder ás Sedes Electrónicas e descargarse os correspondentes documentos); por tanto, se o propio interesado achega ao procedemento un documento que non é accesible (papel), é claro que ningún quebranto sofre polo feito de acceder ao documento nun formato equivalente, en canto a condicións de accesibilidade (copia dixitalizada), ao que el mesmo achegou ao expediente administrativo.
  3. A normativa establece uns requisitos concretos e esixe un procedemento de copiado auténtico específico; realizar un proceso adicional de “accesibilización” obrigaría a duplicar os documentos no expediente para cumprir coa lexislación (porque, ademais do documento electrónico resultante da dixitalización, debería haber un novo documento ou arquivo electrónico “accesible”). Á parte dos custos adicionais (tanto no procedemento de obtención da copia auténtica como no posterior arquivo -xa que se requiriría maior capacidade nos sistemas da Administración-), iso pode xerar problemas de proba nos procedementos administrativos e/ou xudiciais (especialmente, en caso de discrepancia entre os documentos obrantes no expediente).
  4. Finalmente, o artigo 7 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, establece que se pode exceptuar o cumprimento dos requisitos de accesibilidade cando o mesmo entrañe unha carga desproporcionada á entidade obrigada. Aínda que cada Administración debería realizar a súa correspondente xustificación, é obxectivamente razoable que non pode obrigarse ao Sector Público a realizar un proceso de dixitalización que vaia acompañado dun proceso de “accesibilización” dados os custos que implicaría en tempo, fondos e compromiso da capacidade de xestión, resultando desproporcionado segundo o previsto no citado Real Decreto.

Para saber que criterios de conformidade aplican aos documentos PDF, ou de calquera outro tipo, haberá que consultar o apartado 10 "Documentos non web" da norma UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) .

Do este apartado pódese concluír que existen 5 criterios de conformidade do WCAG 2.1 que non deberás comprobar xa que, a documentos non web (tanto a documentos PDF como a outro tipo de documentos), aplícanoslles:

  •     2.4.1 Evitar bloques
  •     2.4.5 Múltiples vías
  •     3.2.3 Navegación coherente
  •     3.2.4 Identificación coherente
  •     4.1.3 Mensaxes de estado

Se estás a encher o informe de revisión de accesibilidade (IRA), nos este criterios e para documentos PDF (ou de calquera outro tipo), deberás pór directamente "N/A" (Non Aplica). Nos demais criterios, é dicir, os 45 criterios restantes, deberás realizar unha revisión manual de cada criterio, podendo tomar calquera valor: "Pasa", "Falla"ou "N/A".

A seguir mostrámosche unha táboa de correspondencia entre o WCAG 2.1 e o apartado 10 "Documentos non web" da norma UNE-EN 301549:2019:

WCAG 2.1 UNE-EN 301549:2019 (Apartado 10 "Documentos non web")
1.1.1 Contido non textual 10.1.1.1 Contido non textual
1.2.1 Só audio e só vídeo (gravado) 10.1.2.1 Só audio e só vídeo (gravado)
1.2.2 Subtítulos (gravados) 10.1.2.2 Subtítulos (gravados)
1.2.3 Audiodescripción ou Medio Alternativo (gravado) 10.1.2.3 Audiodescripción ou contido multimedia alternativo (gravado)
1.2.4 Subtítulos (en directo) 10.1.2.4 Subtítulos (en directo)
1.2.5 Audiodescripción (gravado) 10.1.2.5 Audiodescripción (gravado)
1.3.1 Información e relacións 10.1.3.1 Información e relacións
1.3.2 Secuencia significativa 10.1.3.2 Secuencia significativa
1.3.3 Características sensoriais 10.1.3.3 Características sensoriais
1.3.4 Orientación 10.1.3.4 Orientación
1.3.5 Identificar o propósito de campo 10.1.3.5 Identificación do propósito da entrada
1.4.1 Uso da Cor 10.1.4.1 Uso da cor
1.4.2 Control do audio 10.1.4.2 Control do audio
1.4.3 Contraste (mínimo) 10.1.4.3 Contraste (mínimo)
1.4.4 Redimensión do texto 10.1.4.4 Cambio de tamaño do texto
1.4.5 Imaxes de texto 10.1.4.5 Imaxes de texto
1.4.10 Reflow 10.1.4.10 Reaxuste do texto
1.4.11 Contraste en elementos non textuais 10.1.4.11 Contraste non textual
1.4.12 Espaciado no texto 10.1.4.12 Espaciado do texto
1.4.13 Contido en over ou focus 10.1.4.13 Contido sinalado co punteiro ou que ten o foco
2.1.1 Teclado 10.2.1.1 Teclado
2.1.2 Sen trampas para o foco do teclado 10.2.1.2 Sen trampas para o foco do teclado
2.1.4 Atallos con teclas de caracteres 10.2.1.4 Atallos do teclado
2.2.1 Tempo axustable 10.2.2.1 Tempo axustable
2.2.2 Pór en pausa, deter, ocultar 10.2.2.2 Pór en pausa, deter, ocultar
2.3.1 Limiar de tres escintileos ou menos 10.2.3.1 Limiar de tres escintileos ou menos
2.4.1 Evitar bloques 10.2.4.1 -------
2.4.2 Titulado de páxinas 10.2.4.2 Titulado do documento
2.4.3 Orde do foco 10.2.4.3 Orde do foco
2.4.4 Propósito das ligazóns (en contexto) 10.2.4.4 Propósito das ligazóns (en contexto)
2.4.5 Múltiples vías 10.2.4.5 -------
2.4.6 Encabezados e etiquetas 10.2.4.6 Encabezados e etiquetas
2.4.7 Foco visible 10.2.4.7 Foco visible
2.5.1 Xestos do punteiro 10.2.5.1 Xestos co punteiro
2.5.2 Cancelación do punteiro 10.2.5.2 Cancelación do punteiro
2.5.3 Etiqueta no nome 10.2.5.3 Inclusión da etiqueta no nome
2.5.4. Activación mediante movemento 10.2.5.4 Activación mediante movemento
3.1.1 Idioma da páxina 10.3.1.1 Idioma da páxina
3.1.2 Idioma das partes 10.3.1.2 Idioma das partes
3.2.1 Ao recibir o foco 10.3.2.1 Ao recibir o foco
3.2.2 Ao recibir entradas 10.3.2.2 Ao recibir entradas
3.2.3 Navegación coherente 10.3.2.3 -------
3.2.4 Identificación coherente 10.3.2.4 -------
3.3.1 Identificación de erros 10.3.3.1 Identificación de erros
3.3.2 Etiquetas ou instrucións 10.3.3.2 Etiquetas ou instrucións
3.3.3 Suxestións ante erros 10.3.3.3 Suxestións ante erros
3.3.4 Prevención de erros (legais, financeiros, datos) 10.3.3.4 Prevención de erros (legais, financeiros, de datos)
4.1.1 Procesamento 10.4.1.1 Procesamento
4.1.2 Nome, función, valor 10.4.1.2 Nome, función, valor
4.1.3 Mensaxes de estado 10.4.1.3 -------