accesskey_mod_content

RD 1112/2018

Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'han preparat els següents documents que pretenen aclarir els preceptes del RD 1112/2018, la manera d'aplicar-los i els terminis en els quals això ha de fer-se:

Amb l'aprovació del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que trasllada la Directiva (EU) 2016/2102, s'obliga al fet que totes les pàgines web i aplicacions mòbils de l'Administració Pública o dependents d'aquesta siguin accessibles d'acord a l'estàndard harmonitzat que la Comissió Europea ha publicat a la fi del 2018.

Des del 21 de desembre de 2018, l'estàndard a complir per les Administracions Públiques espanyoles en els seus llocs web és l'EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) (equivalent a WCAG 2.1). En el cas de les aplicacions mòbils aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021.

Una proposta del text que es podria incloure en els plecs de contractació seria la següent:

"L'adjudicatari tindrà en compte l'establert en el RD 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic i per tant aplicarà la norma " UNE-EN 301 549. Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC ". Aquesta norma, és la versió oficial espanyola a l'EN EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services , declarada com a estàndard harmonitzat en la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1. "

 

 

 

Després d'analitzar jurídicament la qüestió es conclou que no seria necessari fer accessibles les còpies autèntiques pels següents arguments:

  1. El document que és objecte del procediment de copiat autèntic és un document que aporta el propi ciutadà o interessat; no es tracta d'un document que emeti, elabori o pertanyi a la pròpia Administració (sinó un document “extern” que s'integra o passa a formar part dels seus expedients administratius). És possible interpretar, per tant, que cal aplicar l'exclusió prevista en l'article 3.4 lletra i) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, segons el qual, queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els continguts de tercers que no estiguin finançats ni desenvolupats pel subjecte obligat ni estiguin sota el seu control.
  2. No cal oblidar que el document original en paper objecto del procediment de copiat autèntic s'aporta pel propi interessat. És cert que la normativa actual preveu que els documents que “es poden descarregar” i obrin a les Seus Electròniques del Sector Públic han de ser accessibles però no és menys cert que així s'estableix en salvaguarda dels interessats del procediment (que són els qui poden accedir a les Seus Electròniques i descarregar-se els corresponents documents); per tant, si el propi interessat aporta al procediment un document que no és accessible (paper), és clar que cap crebant sofreix pel fet d'accedir al document en un format equivalent, quant a condicions d'accessibilitat (còpia digitalitzada), al que ell mateix va aportar a l'expedient administratiu.
  3. La normativa estableix uns requisits concrets i exigeix un procediment de copiat autèntic específic; realitzar un procés addicional de “accesibilización” obligaria a duplicar els documents en l'expedient per complir amb la legislació (perquè, a més del document electrònic resultant de la digitalització, hauria d'haver-hi un nou document o arxiu electrònic “accessible”). A part dels costos addicionals (tant en el procediment d'obtenció de la còpia autèntica com en el posterior arxiu -ja que es requeriria major capacitat en els sistemes de l'Administració-), això pot generar problemes de prova en els procediments administratius i/o judicials (especialment, en cas de discrepància entre els documents obrantes en l'expedient).
  4. Finalment, l'article 7 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, estableix que es pot exceptuar el compliment dels requisits d'accessibilitat quan el mateix comporti una càrrega desproporcionada a l'entitat obligada. Si ben cada Administració hauria de realitzar la seva corresponent justificació, és objectivament raonable que no pot obligar-se al Sector Públic a realitzar un procés de digitalització que vagi acompanyat d'un procés de “accesibilización” donats els costos que implicaria en temps, fons i compromís de la capacitat de gestió, resultant desproporcionat segons el previst en el citat Reial decret.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE