accesskey_mod_content

Revisions per cada organisme del sector públic

Tot el sector públic està obligat a realitzar revisions periòdiques del compliment dels requisits d'accessibilitat segons l'establit en l'article 17 de el  Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) tant al llarg del procés dissenye i desenvolupament com amb la posada en funcionament dels seus llocs web i de les seues aplicacions per a dispositius mòbils. A més, una vegada posat en funcionament, amb la finalitat de garantir el manteniment del seu compliment al llarg del temps, hauran de realitzar-se revisions periòdiques exhaustives cada 3 anys.

Les revisions d'accessibilitat hauran d'abastar tots els requisits exigits i tindran en consideració tant aspectes de revisió automàtica com a aspectes de revisió manual experta, quedant tot plasmat i recollit en un "Informe de revisió de l'accessibilitat". Estes revisions hauran de respectar els condicionants imposats per a les revisions en profunditat de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) com la periodicitat, la selecció de la mostra de pàgines i la revisió dels processos.

En l'apartat Guies pràctiques de la secció "Materials d'ajuda" pot trobar la "Guia de Validació d'accessibilitat web" amb recomanacions sobre com realitzar estes revisions i els aspectes a tindre en compte.

La primera revisió d'accessibilitat haurà de realitzar-se:

 • en el cas dels llocs web: abans del 21 de setembre de 2020.
 • en el cas de les aplicacions mòbils: abans del 20 de setembre de 2021.

Per a açò, les entitats obligades podran realitzar una autoavaluació o certificar el compliment mitjançant una auditoria externa.

Els resultats d'estes avaluacions o auditories hauran d'arreplegar-se en un "Informe de revisió de l'accessibilitat". Actualment no existix un format oficial fixat per a estos, per tant el format serà lliure. En qualsevol cas haurà de reflectir amb total claredat la mostra de pàgines realitzades, les raons per a la selecció d'eixa mostra, els requisits revisats per a cada pàgina de la mostra i els resultats aconseguits.

A més, cada Unitat responsable d'accessibilitat haurà de preparar cada any tres informes sobre el seu àmbit d'actuació concret:

 • Informe sobre l'atenció de queixes i reclamacions
 • Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d'accessibilitat
 • Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació

Aquests informes hauran d'estar disponibles abans de l'1 d'octubre de cada any (a partir de l'any 2020).

Revisions de l'Organisme de Seguiment i Presentació d'Informes

La Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) establix la metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats Membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporte periòdic cada 3 anys a la Comissió Europea.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública serà l'òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes davant la Comissió Europea. Aquest òrgan:

 • Podrà comprovar periòdicament l'estat de situació pel que fa a la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d'accessibilitat, basant-se en la metodologia aprovada en la Decisió 2018/1524 de la Comissió Europea.
 • Podrà realitzar verificacions sobre mostres aleatòries pel que fa a l'exactitud dels informes de revisió de l'accessibilitat generats per les entitats obligades.
 • Presentarà a la Comissió Europea abans del 23 de desembre de 2021 i posteriorment cada tres anys, un informe sobre el resultat del seguiment que es farà públic en format accessible.

La Comissió Europea establix 2 mètodes de revisió que hauran d'aplicar els estats membres:

 • El mètode simplificat s'aplicarà a Espanya d'acord amb el esborrador de Metodologia per al Seguiment simplificat UNE-EN 301549(Obri en nova finestra) ", pendent d'aprovació final.
 • El mètode en profunditat s'aplicarà a Espanya revisant i agregant les revisions exhaustives realitzades pels propis organismes i explicades en el primer apartat. Les URAs seran les encarregades d'agregar tota la informació i subministrar-la al MPTFP.

Coordinació

Per a ajudar al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en estes tasques hauran de col·laborar amb ell la Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital de les Administracions Públiques, totes les Unitats responsables d'accessibilitat, tots els actors implicats en les diferents activitats de revisió de l'accessibilitat, procediment de reclamació, promoció i conscienciació, formació, i coordinació previstes en el RD 1112/2018.

Per a la definició dels models, condicionants i procediments que permeten conéixer regularment i informar sobre estes matèries, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública podrà comptar amb la participació de:

 • La Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital de les Administracions Públiques.
 • Els òrgans de coordinació en matèria de tecnologies de la informació de l'Administració General de l'Estat previstos en el Reial decret 806/2014, de 19 de setembre.
 • La Comissió Sectorial d'Administració Electrònica establida en la disposició addicional novena de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • El Comité Tècnic Estatal De l'Administració Judicial Electrònica establit en l'article 44 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia.

Seguiment i presentació d'informes en el primer període 2020-2021

Seguiment i presentació d'informes en el primer període 2020-2021

Seguiment i presentació d'informes des del 2022 d'ara endavant

Seguiment i presentació d'informes des del 2022 d'ara endavant

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General