accesskey_mod_content

Pla de Transformaci�� Digital de l'AGE i les seves OOPP

El Pla de Transformaci�� digital de l'Administraci�� General de l'Estat�� i els seus Organismes P��blics(Obre en nova finestra) , l'Estrat��gia TIC, constitueix el marc estrat��gic global per avan��ar en la transformaci�� de l'Administraci��, establint els seus principis rectors, els objectius i les accions per aconseguir-los, aix�� com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administraci�� Digital amb un horitz�� temporal fins a 2020.

L'estrat��gia TIC incorpora les recomanacions de l'OCDE per a l'elaboraci�� d'estrat��gies d'Administraci�� digital i s'alimenta de l'estreta relaci�� amb els actes, pol��tiques i serveis de la Uni�� Europea alineant-se amb agenda digital per a Espanya��(Obre en nova finestra) i la nova estrat��gia de la Comissi�� Europea per al Mercat ��nic Digital��(Obre en nova finestra) . Aix�� mateix, ��s un clar instrument per a l'aplicaci�� de les noves lleis�� 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com�� de les Administracions P��bliques��(Obre en nova finestra) 40/2015, d'1 d'octubre, de R��gim Jur��dic del Sector P��blic(Obre en nova finestra) .

La construcci�� de l'Estrat��gia TIC ha estat impulsada des de l'Adre��a Adre��a de Tecnologies de la Informaci�� i les Comunicacions - DTIC�� des de finals de l'any 2014. La seva gestaci�� ha estat un proc��s col��laboratiu en el qual han participat des dels diferents departaments de l'AGE a trav��s dels ��rgans de governan��a�� aconseguint aconseguir un consens generalitzat.

L'estrat��gia TIC va ser presentada en Comissi�� d'Estrat��gia TIC ��� CETIC�� el 15 de Setembre de 2015. En aquesta reuni��, en la qual van participar representants de tots els ministeris al m��s alt nivell de responsabilitat, es va aprovar l'elevaci�� a Consell de Ministres de l'aprovaci�� de l'Estrat��gia TIC i l'estrat��gia ha estat finalment aprovada en el Consell de Ministres del 2 d'octubre de 2015.

La CETIC tamb�� va aprovar dos documents clau per iniciar la prestaci�� de serveis compartits: el Marco regulador per a la declaraci�� de serveis compartits(Obre en nova finestra) ��i la primera declaraci�� de 14 serveis compartits. (Obre en nova finestra) Aquesta figura, els serveis compartits , creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, ��s un dels instruments operatius fonamentals de la nova governan��a TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estrat��gic 3 de l'Estrat��gia ���Major efici��ncia en la prestaci�� dels serveis TIC���, concretament la l��nia d'acci�� 6 ���Proveir de manera compartida serveis comuns���.

Per engegar i implantar l'Estrat��gia TIC ��s imprescindible que totes les Comissions Ministerials d'Administraci�� Digital ����� CMAD elaborin un pla d'acci�� departamental per a la transformaci�� digital que, seguint les l��nies establertes en l'estrat��gia general, defineixi les pautes per a la digitalitzaci�� dels seus serveis i el redissenyo integral dels seus processos. Amb el prop��sit que aquests plans��segueixin una mateixa estructura i no es desvi��n dels objectius establerts per l'estrat��gia general s'ha elaborat un�� documento amb directrius per a la definici�� d'aquests plans .

Relaci�� de documents

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General