accesskey_mod_content

Tecnimap 2010 - Programa

 • Programa TECNIMAP 2010

  Programa principal das Xornadas Tecnimap 2010, celebradas en Zaragoza os días 6 ao 9 de abril de 2010.

 • Experiencias e ensinos prácticos da aplicación da Lei 11/2007 e a súa normativa de desenvolvemento

  Os relatores desde a administración á que pertencen pasarán a revista ao traballo feito e ás tarefas pendentes para hecer efectivas as previsións da Lei e o Regulamento.

 • Servizos electrónicos avanzados centrados nos cidadáns

  Os relatores nesta sesión debaterán sobre as novas tendencias na prestación de servizos centrados e orientados ao cidadán.

 • O papel do TIC na Defensa e Seguridade Cidadá

  Nesta mesa pasarase revista a como as tecnoloxías da información e as telecomunicacións cumpren un papel esencial no marco da Defensa Nacional

 • Iniciativas e resultados sectoriais: Eficacia e sustentabilidade

  Os relatores de diferentes Comunidades e Ministerios relatarán as súas experiencias prácticas e reais na súa organización. España ten un proxecto de Lei de Economía sustentable que será o embrión e referente para as actuacións que se desenvolvan

 • Interoperability solutions for European Public Administration (ISA)

  Os relatores darán unha perspectiva ampla do alcance e profundidade do programa ISA, tanto desde os servizos da Comisión Europea como desde os Estados Membros participantes, e en particular España.

 • A redución de cargas administrativas

  A redución das cargas administrativas nos procedementos e servizos administrativos contribúe a unha maior eficiencia no funcionamento da Administración e é un dos aspectos craves para a redución de custos e a usabilidade dos servizos electrónicos

 • O desafío 2020 da Sociedade da Información

  Os relatores darán a súa particular visión sobre o desafío 2020 da Sociedade da Información, destacando o papel innovador e dinamizador do sector.

 • A transformación das Administracións mediante as tecnoloxías da información

  Os relatores debaterán como se pode transformar a Administración mediante a cooperación interadministrativa, a transparencia e o acceso á información pública, así como coa reusabilidad de aplicacións e sistemas, utilizando para iso as tecnoloxías como ferramenta estratéxica

 • As tecnoloxías da información e as comunicacións aplicadas aos procesos electorais

  A introdución do TIC nos procesos electorais dota a estes de axilidade e eficiencia. No entanto, dada a importancia democrática das citas electorais, é necesario que dita introdución realícese coas pertinentes salvagardas de seguridade, confianza e transparencia

 • As Redes sociais e a Administración electrónica

  Nesta sesión desenvólvese o concepto de Open Government e faise fincapé nas actuais ferramentas en rede que facilitan as relacións electrónicas, sempre desde o diálogo constante, o debate e a mellora constante

 • Calidade dos Servizos Electrónicos e Satisfacción dos Usuarios

  De forma global, o Goberno asumiu o compromiso de mellorar e modernizar a Administración, co fin de pola á altura das necesidades dos cidadáns. En liña con este compromiso, as distintas Administracións públicas abordaron a implantación de medidas para incrementar a calidade dos servizos públicos

 • O reto do expediente electrónico: un cambio de escala e unha escala de cambios

  A Lei 11/2007 e o Real Decreto 1671/2009 de desenvolvemento parcial da este Lei establecen as características e condicións do documento e expediente electrónico. O desenvolvemento específico de ambos os conceptos e a súa normalización no marco das Administracións Públicas contribuirá a creación dunha administración electrónica plena e sen fronteiras

 • Os novos dereitos electrónicos e as garantías sobre o seu exercicio

  O recoñecemento de dereitos dos cidadáns nas súas relacións electrónicas coas Administracións Públicas por parte da Lei 11/2007, ten como contrapartida para estas a obriga de habilitar os mecanismos, de diversa índole, que garantan o exercicio efectivo e seguro de tales dereitos, e xeren confianza nas persoas físicas e xurídicas que se relacionan coas distintas Administracións

 • The Malmö Declaration: Collaboration as an implementation driver

  A sesión ten como obxectivo pór de relevo a necesidade e o valor da colaboración da Administración Electrónica en Europa. A crise económica como contexto, a demanda de transparencia e participación, as respostas dadas pola Declaración de Malmö a estes retos e algunhas das mellores prácticas nas AAPP europeas serán o punto de arranque para un debate entre os relatores

 • Acceso electrónico: e-inclusión e usabilidade

  A Conferencia Ministerial de Riga de xuño de 2006 e a Iniciativa Europea i2010 para a inclusión dixital son as políticas europeas máis importantes nas áreas de e-inclusión e accesibilidade