accesskey_mod_content

Infraestruturas e servizos comúns para o desenvolvemento da Administración electrónica

Aplicación informática para elaboración e xestión de Cartas de Servizos, CSER.

Autor: Antonio Torrijos Chaparro
Entidade: Dirección Xeral de Calidade dos Servizos e Atención ao Cidadán. Comunidade de Madrid
A aplicación CSER permite: Elaborar Cartas de Servizo en liña, almacenando todos os borradores que se elaboren, así como toda a documentación xerada durante a súa tramitación, informes favorables e resolucións de aprobación. Prestar asesoramento en liña á elaboración das Cartas por parte da Dirección Xeral, e propor borradores alternativos.

Infraestruturas virtuais

Autor: Román de Nicolás Galache
Entidade: Telefónica Solucións
O aproveitamento das capacidades da tecnoloxía de virtualización, xunto coas capacidades dun provedor de infraestruturas como Telefónica, e as redes de banda larga, fixeron po-sible o despregamento de novos servizos baseados en servidores virtuais (hosting de servido-res, BRS de servidores Intel, etc.).

O Portafirmas electrónico como elemento dinamizador dos servizos de Administración Electrónica.

Autor: Roberto Bouza Carro
Entidade: Axencia Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid (ICM)
O obxectivo fundamental do Portafirmas Electrónico é a implantación e despregamento da firma electrónica nos procedementos e trámites internos da Comunidade de Madrid, proporcionando unha infraestrutura tecnolóxica que permita centralizar toda a xestión e complexidade intrínseca á Firma Dixital.

Data Warehouse en rede: Servizos de Business Intelligence Xestionado.

Autor: Javier de Miguel Campos
Entidade: Axencia Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid (ICM)
A intelixencia de negocio achega ferramentas fundamentais para as funcións de control de xestión e permite consolidar información relevante na toma de decisións dentro de grandes organizacións e grupos de empresas; apoian a planificación, control e diagnóstico, ofrecendo unha perspectiva integral e permitindo ao mesmo tempo o coñecemento dos colectivos implicados.

Servizos de comunicacións para o desenvolvemento administración electrónica

Autor: Enrique González Lezana
Entidade: Telefónica España
O seguinte relatorio expón os cambios que está a sufrir a sociedade debido á evolución das tecnoloxías de comunicacións. A necesidade de transformación da Administración Pública cara á Administración Conectada para adecuarse a esta nova contorna centrándose na mellora da produtividade dos empregados e os novos mecanismos de comunicación.

Proxecto de mellora e modernización das Tecnoloxías da Información e Comunicación nos Centros de Ensino Secundario da Comunidade de Madrid

Autor: Yolanda Garrido Fernández.
Entidade: Axencia de Informática e Comunicacións
Actuacións sobre infraestruturas e comunicacións. Realización de actuacións de transformación nas instalacións dos centros para poder ofrecer unha mellor tanto unha mellora na garantía de servizo, como doutra banda, a obtención das condicións necesarias que permitan un crecemento e evolución dos modelos de prestación de servizo que o TIC ofrecen hoxe ao Ensino.

A contratación electrónica na Comunidade de Madrid: proxecto Licit@

Autor: Arturo Domercq Jiménez
Entidade: Comunidade de Madrid. Consellería de Facenda. Dirección Xeral de Patrimonio. Subdirección Xeral de Coordinación da Contratación Administrativa
O obxectivo concreto do proxecto Licit@ é facer realidade a contratación electrónica na Comunidade de Madrid, mediante a utilización das novas tecnoloxías da información na xestión dos procedementos de adxudicación dos contratos públicos.

Os sistemas de verificación de datos de identidade e datos de residencia

Autor: Nimia Rodríguez Escolar
Entidade: D.X. Modernización Administrativa - Ministerio de Administracións Públicas
Estes sistemas permiten que calquera organismo poida verificar, en tempo real, os datos de identidade e os datos de residencia dun cidadán que iniciou un trámite cunha entidade. Evita que o cidadán teña que achegar os documentos acreditativos relativos a estes datos.

ADAN: Adopción de Animais abandonados na Comunidade de Madrid.

Autor: Juan Antonio Marin Cuevas
Entidade: Informática da Comunidade de Madrid (ICM)
ADAN preséntase como unha aplicación onde todos os centros de adopción que se atopan na área territorial da Comunidade de Madrid poden publicar os seus animais dispoñibles en adopción, facendo máis eficaz o proceso de localización e adopción de animais.

Centro de Transferencia de Tecnoloxías

Autor: Elena Muñoz Salinero
Entidade: D.G de Modernización Administrativa. Ministerio de Administracións Públicas
O Centro de Transferencia de Tecnoloxías é un portal para facilitar a difusión e reutilización de elementos técnicos (desenvolvementos, arquitectura, normativa, etc.) interesantes para o desenvolvemento da Administración Electrónica, constituíndo así unha gran base de coñecemento en materia TIC.

Infraestrutura física do Centro de respaldo da Xerencia de Informática da Seguridade Social

Autor: Pablo Javier Alvarez Fernández
Entidade: Xerencia de Informática da Seguridade Social
A presente comunicación repasa as características óptimas que ha de cumprir un Centro de Respaldo a nivel de infraestruturas físicas, para posteriormente presentar o Centro de Repaldo da Xerencia de Informática da Seguridade Social como un dos máis completos que poden atoparse nas Administracións Públicas españolas.

Acceso electrónico dos agricultores e gandeiros asturianos á política agraria comunitaria

Autor: Antonio Sanz Pérez
Entidade: Autos Origin Sae
Acceso electrónico dos agricultores e gandeiros Asturianos á Política Agraria Comunitaria.

Plan de modernización de sistemas de información do Concello de Madrid: Cara a unha nova administración en rede.

Autor: Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete
Entidade: Ou.A. Informática do Concello de Madrid
O Concello de Madrid realizou no últimos tres anos un gran esforzo para a renovación e transformación dos seus sistemas de información como base para a mellora da súa xestión interna e para o deseño e implantación da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento dunha nova Administración electrónica municipal.