accesskey_mod_content

Estratexias e Plans de Desenvolvemento

Motor web de cadros numéricos e gráficos estatísticos segundo patróns de estratexia de programación orientado a obxectivos.

Autor: Ricardo de Alfonso López
Entidade: Inspección Xeral do Ministerio de Economía e Facenda
Nesta solución tecnolóxica responde á conveniencia e necesidade de seguir unha das filosofías de desenvolvemento máis actuais das grandes aplicacións informáticas como son os Patróns de Desenvolvemento de Software Orientado a Obxectos. Como resultado final, conséguese un potente motor conformado por clases cuxa versatilidade fai posible un mantemento das aplicacións rápido e fácil

Xestión automatizada de requisitos de seguridade en proxectos de desenvolvemento de Sistemas de Información

Autor: Daniel Mellado Fernandez
Entidade: Centro de Desenvolvemento do INSS. Xerencia de Informática da Seguridade Social.
Nesta comunicación presentamos o prototipo dunha ferramenta CARE (Computer Aided Requirements Engineering) chamada SREPTOOL, que vén complementar a Métrica versión 3 e a MAGERIT versión 2 no tratamento automatizado de requisitos de seguridade

Servizos Web para compartir as Ofertas de Emprego en Europa

Autor: Luís Miguel Castañeda Palau
Entidade: SPEE - INEM
Evolución da comunidade Europea desde o 25 de Marzo de 1.957 (Tratado de Roma). Continúase coa estrutura da Rede EURES, con referencia expresa aos EURES nacionais e os transfronteirizos, e con detalles da evolución TIC aplicada ao proxecto EURES. Por último inclúense datos estatísticos en relación co uso da Rede a través do portal EURES

Presentación da comunicación relativa a Servizos Web para compartir as Ofertas de Emprego en Europa

Ferramenta Solicit@ para a xeración e presentación telemática de formularios telemáticos

Autor: Manuel Perera Dominguez
Entidade: Xunta de Andalucía - Consejeria de Xustiza e Administración Pública - Dirección Xeral de Administración Electrónica e Calidade dos Servizos
O obxecto da comunicación é presentar a ferramenta Solicit@ para facilitar o proceso de implantación da presentación telemática de formularios administrativos na Xunta de Andalucía

Cadro de mando para a análise da información de Estranxeiría do Ministerio de Administracións Públicas

Autor: José Antonio Peláez Ruiz
Entidade: Ministerio de Administracións Públicas
O cadro de mando para a análise da información de Estranxeiría do Ministerio de Administracións Públicas é un sistema que contén aplicacións, procesos e procedementos que recompilan a información de Xestión de Expedientes de Estranxeiría e preséntaa a través do portal Web

Os sistemas de información xeográficos na prestación de servizos ao cidadán e nos procesos de xestión do Concello de Madrid

Autor: D Javier Delgado Bermejo
Entidade: Ou.A. Informática do Concello de Madrid
A Corporación considerou necesario o desenvolvemento dun SIG Corporativo (SIGMA) que dese resposta ás necesidades do Concello, normalizase os formatos da información xeográfica e aumentase o nivel de calidade da mesma

Sistema de Información para a Análise da Actividade da Subdirección Xeral de Xestión de Persoal do Ministerio de Administracións Públicas

Autor: María Isabel Diaz Diaz
Entidade: Ministerio de Administracións Públicas
O Ministerio de Administracións Públicas e BGS levan a cabo o proxecto de análise, deseño e desenvolvemento dun módulo de información estatística sobre a actividade na área de Persoal.

Sinxeleza e naturalidade no acceso á información: A Biblioteca Dixital do INAP

Autor: Josu Gómez Pérez
Entidade: Bitext
A nova Biblioteca Dixital que ofrece o Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) é un punto de acceso a distintas fontes de información, externas e internas, accesible dentro da páxina web do INAP

Publicando en TDT o Boletín Oficial de Canarias

Autor: José Juan Hernández Cabrera
Entidade: Universidade das Palmas de Gran Canaria
Neste traballo preséntase unha iniciativa do Goberno de Canarias para a publicación do Boletín Oficial de Canarias (BOC) a través de TDT. O traballo foi desenvolvido na Universidade das Palmas de Gran Canaria, en virtude dun convenio de colaboración entre ambas as institucións

Novas tecnoloxías aplicadas ao sector turístico

Autor: Sergio García Caso
Entidade: Treelogic
Nesta comunicación fálase das innovacións no sector turístico así como dun proxecto de I+D+i de aplicación de novas tecnoloxías ao devandito sector chamado eTour. Trátase de identificar innovacións tecnolóxicas para as Administracións Públicas no sector do turismo

Proxecto LEXNET: Plataforma de Intercambio de información con firma electrónica

Autor: Angelines Turón Turón
Entidade: Ministerio de Xustiza
O sistema telemático LexNET concíbese como unha plataforma de intercambio seguro de información entre unha gran diversidade de axentes e os órganos xudiciais, permitindo a presentación de escritos e documentos, o traslado de copias e a realización de actos de comunicación procesual por vía telemática garantindo os requisitos esixidos nas leis procesuais

Cadros de Mando de Seguridade dos Sistemas de Información

Autor: José Mañas Argemí
Entidade: Departamento de Enxeñaría Telemática - Universidade Politécnica de Madrid
Nesta comunicació descríbense os compoñentes necesarios para armar un cadro de mando e as actuacións que estamos a levar a cabo actualmente no CCN para alcanzar un sistema basee que sirva de plataforma para organismos da Administración

Proxecto Siria (Sistema de Información sobre programas para refuxiados inmigrantes e solicitantes de asilo)

Autor: Mª Vitoria Aparicio Sánchez
Entidade: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
A Subdirección Xeral de Proceso de Datos do MTAS, en colaboración coa Subdirección Xeral de Intervención Social e coa participación das Entidades subvencionadas, está a desenvolver un novo Sistema de Información sobre Programas para Refuxiados, Inmigrantes e Solicitantes de Asilo
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

Sistemas de Soporte a Toma de Decisións na Consellería de Saúde. Xunta de Andalucía

Autor: Javier García León
Entidade: D.X. Innovación Sanitaria Sistemas e Tecnoloxías. Consejeria de Saúde. Xunta de Andalucía
O Plan de Sistemas da Consellería de Saúde contempla o desenvolvemento de Sistemas de Soporte a Toma de Decisións tanto para a Xestión da Estratexia como das Operacións. O obxectivo desta comunicación é a descrición destes sistemas
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

Contorna Colaborativa de Traballo: a Intranet 2.0.

Autor: Antonio Carmona Ramos
Entidade: D.X. Innovación Sanitaria Sistemas e Tecnoloxías. Consejeria de Saúde. Xunta de Andalucía
O obxectivo é crear unha Contorna Colaborativa de Traballo (ECT) que incorpore os conceptos da Web 2.0 na Consellería de Saúde.
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

Consideracións sobre unha innovadora xeración de servizos web para a súa utilización polos cidadáns, as empresas e as administracións públicas

Autor: Francisco José Augado-Muñoz Prada
Entidade: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais Subdirección Xeral de Planificación e Coordinación Informática
O obxectivo deste traballo foi expor unha serie de consideracións sobre os servizos a través de internet que prestan as AA.PP. e que sería necesario facer máis alcanzables aos usuarios para lograr unhas mellores relacións dos cidadáns coas AA.PP.
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

iSAC: atención cidadá virtual con recoñecemento da linguaxe coloquial

Autor: Miquel Montaner Rigall
Entidade: Strategic Attention Management, S.L.
iSAC é unha ferramenta de código aberto e está actualmente implantado no Concello de Terrassa onde en 10 meses recibiu máis de 62.000 preguntas dos seus cidadáns

Infraestrutura de almacenamento para a administración electrónica na Seguridade Social

Autor: Alejandro Ruiz do Portal Melendez
Entidade: Xerencia de Informática da Seguridade Social
Evolución da plataforma de almacenamento da seguridade social. Fitos tecnolóxicos alcanzados. Percorrido a dous anos vista e aliñación da infraestrutura tecnolóxica coas necesidades do negocio

Xestión Telemática da demanda de emprego

Autor: Fernando Martínez Fernández
Entidade: Servizo Andaluz de Emprego. Xunta de Andalucía
O Decreto 72/2003, de 18 de marzo de Medidas de Impulso da Sociedade do Coñecemento en Andalucía, establece como obxectivo do Goberno Andaluz o pór as novas tecnoloxías ao servizo dos cidadáns e cidadás para lograr unha maior calidade de vida e equilibrio social e territorial
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral