accesskey_mod_content

DIR3 2.0 – Nova versión do Directorio Común de Organismos e Oficinas

27 outubro 2021

Ponse en produción a versión 2.0 do Directorio Común de Organismos e Oficinas que minimiza os cambios de códigos DIR3 ante cambios de estrutura.

O Directorio Común proporciona un Inventario unificado e común a toda a Administración das unidades orgánicas / organismos públicos, as súas oficinas asociadas e unidades non orgánicas (unidades económico-orzamentarias, cámaras de comercio e entidades colaboradoras), facilitando o mantemento distribuído e corresponsable da información, proporcionando a relación xerárquica da estrutura das Administracións con codificación única, e actualizado de forma corresponsable por todas as Administracións participantes.

O mantemento dos códigos e a xestión do ciclo de vida da información do Directorio son esenciais, entre outros, para conformar os metadatos asociados ás Normas Técnicas de Interoperabilidade de Expediente Electrónico, e Intercambio de Datos entre Entidades Rexistrais ( SICRES 4 .0) e para a identificación de unidades ante unha pluralidade de sistemas comúns.

Na anterior versión de , DIR3 calquera cambio organizativo supuña a extinción e creación dun código novo para cada unha das unidades que sufriran un cambio e para todas as súas descendentes. Este proceso facíase pola necesidade de manter o histórico do ciclo de vida de cada unha das unidades

Tras a crecente demanda dun modelo de xestión do cambio que non comportase tantos cambios de códigos, deseñouse unha nova versión de que DIR3 minimizase este problema, pero que á vez puidese seguir mantendo un histórico das modificacións  experimentadas polas unidades ao longo do tempo.

Para dar resposta a este novo modelo de xestión do cambio, incluíuse un sufijo numérico asociado ao código DIR3 : o campo versión.

Ante un cambio de dependencia ou un cambio de denominación a unidade manterá o seu código DIR3 e versionará, pero incrementando en 1 a súa versión.

No exemplo seguinte móstrase como foi a xestión do cambio de código DIR3 para unha unidade que cambiou tres veces de organismo raíz, tanto coa versión tradicional de DIR3 como coa nova versión 2.0:

No modelo actual úsanse codigos distintos e para a nova versión, utilízase o mesmo código engadindo ao final en número da versión

Para os sistemas e aplicacións que non necesiten información histórica e traballen unicamente co último código vixente de cada unidade, o impacto dun cambio organizativo será mínimo, xa que o código DIR3 asociado non sufrirá ningún cambio na maioría dos casos.

Para os sistemas e aplicacións que si necesiten a información do ciclo de vida das unidades, deberán seguir xestionando o histórico, tendo en conta o sufijo versión, como parte da relación de históricos entre unidades.

Máis información na solución DIR3 do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns