accesskey_mod_content

Liberada a nova versión do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 maio 2020

Esta nova versión dá soporte á realización do seguimento simplificado para a Directiva (UE) 2016/2102 de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público.

O Observatorio de Accesibilidade Web desenvolveu unha nova versión da súa ferramenta do Rastreador compatible con todos os requisitos do seguimento simplificado da Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) . Esta versión baséase no borrador da nova metodoloxía(Abre en nova xanela)  no que se veu traballando en colaboración cos diferentes actores implicados (administracións públicas, asociacións de discapacitados, sector empresarial, expertos en accesibilidade, etc.)

Esta nova versión (en concreto a 5.0.4) liberouse con licenza EUPL v 1.2 e atópase dispoñible por 2 medios:

Esta liberación realízase para a súa compartición con outros estados ou institucións que teñan interese en realizar actividades de monitorización con respecto ao cumprimento dos requisitos de accesibilidade nos seus sitios web. É de especial interese para todos os países europeos que tamén teñen que cumprir cos requisitos da Directiva Europea, concretamente para os "Organismos de seguimento e presentación de Informes" que existirán en todos os Estados Membros.

As administracións públicas españolas non necesitan realizar esta instalación xa que teñen ao seu dispor de forma gratuíta o servizo de diagnóstico en liña da Comunidade Accesibilidade (pestana Servizo).

Entre as melloras incluídas nesta nova versión do rastreador, cabe destacar:

 • Aplicación do estándar UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) (WCAG 2.1).
 • Incluíuse unha tradución ao inglés da ferramenta xerado a través de ferramentas de tradución automática
 • Creáronse novas funcionalidades para a xestión das sementes asociadas a un observatorio mellorando a súa caracterización para controlar a súa posterior execución e agregación de resultados.
 1. Xestión de complexidades para analizar diferente número de páxinas dun sitio web en función da súa complexidade.
 2. Xestión de recurrencia (fixa, par, impar) para controlar as sementes que se analizan en cada período de monitorización.
 3. Xestión de etiquetas por tipo de servizo (educación, sanidade, etc.), localización xeográfica, nivel institucional, etc. totalmente parametrizables para a súa futura expansión.
 4. Mellora da importación e exportación de sementes, podéndose filtrar as sementes a importar/exportar e establecendo maiores controis no proceso.
 5. Nova funcionalidade para incluír sementes en bloque desde un ficheiro a un observatorio xa creado.
 6. Novo campo de "observacións" para as sementes.
 • Novas características para o proceso de xeración de informes agregados dinámicos a través de persoais e a caracterización da semente.

Todas estas novas funcionalidades foron desenvolvidas permitindo a compatibilidade cara atrás para as institucións que xa teñan instalada a versión previa da ferramenta.

Text in English

The Web Accessibility Observatory has developed a new version of its Tracker tool that is compatible with all the requirements for simplified monitoring of Implementation Decision (EU) 2018/1524 . This version is based on the draft of the new methodology(Abre en nova xanela)   in which we have been working in collaboration with the different actors involved (public administrations, associations of disabled people, sector business, accessibility experts, etc.)

This new version (specifically 5.0.4) has been released with EUPL v 1.2 license and is available by 2 means:

 • As a distributable package in the download area of the solution in the CTT.
 • As a collaborative development project at GITHUB:  http://github.com/ctt-gob-é/oaw

This release is made for sharing with other states or institutions that have an interest in conducting monitoring activities regarding compliance with accessibility requirements on their websites. It is of special interest for all European countries that also have to comply with the requirements of the European Directive, specifically for the "Monitoring and Reporting Bodies" that will exist in all EU Member States.

Spanish public administrations do not need to carry out this installation as they have the Community's en liña diagnostic service Accessibility free of charge. (LIGAZÓN)

Among the improvements included in this new version of the tracker, it is worth highlighting:

 • Application of the UNE-EN 301549: 2019 standard (WCAG 2.1) [ligazón á norma].
 • An English translation of the tool generated through automatic translation tools has been included
 • New functionalities have been created for the management of seeds associated with an observatory, improving their characterization to control their subsequent execution and aggregation of results:
 1. Complexity management to analyze different number of pages of a website depending on its complexity.
 2. Recurrence management (fixed, even, odd) to control the seeds that are analyzed in each monitoring period.
 3. Label management by type of service (education, health, etc.), geographical location, institutional level, etc. fully parameterizable for future expansion.
 4. Improvement of the import and export of seeds, being able to filter the seeds to import / export and establishing greater controls in the process.
 5. New functionality to include block seeds from a file to an already created observatory.
 6. New field of "Observations" for seeds.
 • New features for the process of generating dynamic aggregated reports through templates and characterization of the seed.

All these new functionalities have been developed allowing backward compatibility for institutions that already have the previous version of the tool installed.

 • Accesibilidade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE