accesskey_mod_content

Alliberada la nova versió del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

25 maig 2020

Esta nova versió dona suport a la realització del seguiment simplificat per a la Directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

L'Observatori d'Accessibilitat Web ha desenvolupat una nova versió de la seua ferramenta del Rastrejador compatible amb tots els requisits del seguiment simplificat de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) . Esta versió es basa en esborrador de la nova metodologia(Obri en nova finestra)  en el qual s'ha treballat en col·laboració amb els diferents actors implicats (administracions públiques, associacions de discapacitats, sector empresarial, experts en accessibilitat, etc.)

Esta nova versió (en concret la 5.0.4) s'ha alliberat amb llicència EUPL v 1.2 i es troba disponible per 2 mitjans:

 • Com a paquet distribuible en l'àrea de descàrregues de la solució en el CTT.
 • Com a projecte de desenvolupament col·laboratiu en GITHUB http://github.com/ctt-gob-es/oaw

Este alliberament es realitza per a la seua compartició amb altres estats o institucions que tinguen interés a realitzar activitats de monitoratge respecte del compliment dels requisits d'accessibilitat en els seus llocs web. És d'especial interés per a tots els països europeus que també han de complir amb els requisits de la Directiva Europea, concretament per als "Organismes de seguiment i presentació d'Informes" que existiran en tots els Estats Membres.

Les administracions públiques espanyoles no necessiten realitzar esta instal·lació ja que tenen a la seua disposició de forma gratuïta el servici de diagnòstic en línia de la Comunitat Accessibilitat (pestanya Servici).

Entre les millores incloses en esta nova versió del rastrejador, cal destacar:

 • Aplicació de l'estàndard UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) (WCAG 2.1).
 • S'ha inclòs una traducció a l'anglés de la ferramenta generat a través de ferramentes de traducció automàtica
 • S'han creat noves funcionalitats per a la gestió de les llavors associades a un observatori millorant la seua caracterització per a controlar la seua posterior execució i agregació de resultats.
 1. Gestió de complexitats per a analitzar diferent nombre de pàgines d'un lloc web en funció de la seua complexitat.
 2. Gestió de recurrència (fixa, parell, imparell) per a controlar les llavors que s'analitzen en cada període de monitoratge.
 3. Gestió d'etiquetes per tipus de servici (educació, sanitat, etc.), localització geogràfica, nivell institucional, etc. totalment parametrizables per a la seua futura expansió.
 4. Millora de la importació i exportació de llavors, podent-se filtrar les llavors a importar/exportar i establint majors controls en el procés.
 5. Nova funcionalitat per a incloure llavors en bloc des d'un fitxer a un observatori ja creat.
 6. Nou camp de "observacions" per a les llavors.
 • Noves característiques per al procés de generació d'informes agregats dinàmics a través de plantilles i les caracterització de la llavor.

Totes estes noves funcionalitats han sigut desenvolupades permetent la compatibilitat cap a arrere per a les institucions que ja tinguen instal·lada la versió prèvia de la ferramenta.

Text in English

The Web Accessibility Observatory has developed a new version of its Tracker tool that is compatible with all the requirements for simplified monitoring of Implementation Decision (EU) 2018/1524 . This version is based on the draft of the newmethodology (Obri en nova finestra)   in which we have been working in collaboration with the different actors involved (public administrations, associations of disabled people, sector business, accessibility experts, etc.)

This new version (specifically 5.0.4) has been released with EUPL v 1.2 license and is available by 2 means:

 • As a distributable package in the download area of the solution in the CTT.
 • As a collaborative development project at GITHUB:  http://github.com/ctt-gob-es/oaw

This release is made for sharing with other states or institutions that have an interest in conducting monitoring activities regarding compliance with accessibility requirements on their websites. It is of special interest for all European countries that also have to comply with the requirements of the European Directive, specifically for the "Monitoring and Reporting Bodies" that will exist in all EU Member States.

Spanish public administrations do not need to carry out this installation as they have the Community's online diagnostic service Accessibility free of charge. (ENLLAÇ)

Among the improvements included in this new version of the tracker, it is worth highlighting:

 • Application of the UNE-EN 301549: 2019 standard (WCAG 2.1) [enllaç a la norma].
 • An English translation of the tool generated through automatic translation tools has been included
 • New functionalities have been created for the management of seeds associated with an observatory, improving their characterization to control their subsequent execution and aggregation of results:
 1. Complexity management to analyze different number of pages of a website depending on its complexity.
 2. Recurrence management (fixed, even, odd) to control the seeds that llaure analyzed in each monitoring period.
 3. Label management by type of service (education, health, etc.), geographical location, institutional level, etc. fully parameterizable for future expansion.
 4. Improvement of the import and export of seeds, being able to filter the seeds to import / export and establishing greater controls in the process.
 5. New functionality to include block seeds from a file to an already created observatory.
 6. New field of "Observations" for seeds.
 • New features for the process of generating dynamic aggregated reports through templates and characterization of the seed.

All these new functionalities have been developed allowing backward compatibility for institutions that already have the previous version of the tool installed.

 • Accessibilitat
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE