accesskey_mod_content

Publicat l'Informe REGNA 2019

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

06 març 2020

S'ha publicat l'Informe REGNA 2019, que presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius del sector TIC de l'any 2018 en l'Administració General de l'Estat

Ja està disponible per a la seva consulta l'informe REGNA 2019 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i ús dels sistemes i tecnologies de la Informació i Comunicacions en l'AGE, així com del personal TIC emprat. La informació s'ha actualitzat a 31 de maig de 2018, a causa que l'aplicació del REINA només pot treballar amb una estructura ministerial i el 6 de juny es va publicar el Reial decret 355/2018, pel qual es reestructuren els departaments ministerials.

La Comissió d'Estratègia TIC (creada per Reial decret 806/2014, de 26 de setembre) té entre les seves funcions "actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital" i és el responsable de l'elaboració d'aquest Informe. REINA es ve publicant amb periodicitat anual des de 1988.

Igual que l'any passat aquesta edició de REINA 2019 no inclou l'informe IRIA, ja que aquest estudi ha estat actualitzat a fi de contemplar les noves tendències en Administració electrònica, i es publica per separat.

L'informe s'ha realitzat sobre la base de les dades que proporcionen les organitzacions de l'Administració General de l'Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics participants, en l'aplicació REGNA. En ell s'analitzen diferents aspectes relacionats amb les despeses i inversions TIC, el parc informàtic actualitzat de l'AGE, programari utilitzat i el personal efectiu destinat a competències TIC.

Respecte als resultats, durant l'exercici 2018 en l'Administració General de l'Estat, les despeses TIC van aconseguir els 1.415 milions d'euros, xifra que representa un decremento de l'1,74% enfront dels 1.440 de 2017. Segueix d'aquesta manera la tendència a la baixa de l'any anterior, situant-se per sota de la xifra de 2013 que marca el punt més baix dels últims vuit anys.

El volum total de despeses informàtiques va ser d'1.133 milions d'euros un 4,23% inferior al passat any 2017. Les despeses en telecomunicacions van ser de 282 milions d'euros un 9,73% més que en 2017.

Una dada d'interès és conèixer quant del pressupost total dels Ministeris s'ha destinat a les despeses TIC. L'indicador global se situa en un 3,28 %, la qual cosa suposa un descens de gairebé sis desenes percentuals pel que fa a l'any 2017.

cal assenyalar, que la partida de "personal" disminueix, respecte a l'any anterior, en pràcticament tots els Ministeris, a excepció del Ministeri d'Interior; aconseguint gairebé els 233 milions d'euros, al contrari que la partida de "serveis" que augmenta la partida en el 78% dels Ministeris, fins a gairebé els 585 milions d'euros. En 11 dels 13 Ministeris aquesta és la partida amb més percentatge dins de les despeses informàtiques.

L'esforç pressupostari que els Departaments fan en despeses informàtiques, es mostra en la relació entre aquesta despesa i la suma dels capítols 1, 2 i 6 dels Pressupostos Generals de l'Estat. En aquest any 2018 l'indicador global se situa en el 2,63% notablement menor que el 3,12% de 2017.

Les xifres recollides en l'informe REGNA es publiquen també en els formats procesables XLSX i ODS que formen part de la nostra política RISP. L'informe complet pot descarregar-se en Observatori d'Administració Electrònica .

  • Observatori d'Administració Electrònica