accesskey_mod_content

Publicat el nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 setembre 2018

logo Observatori Accessibilitat Web

Este nou Reial decret trasllada a la legislació espanyola la directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

Hui entren en vigor la majoria de les provisions del nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) .

Este Reial decret, aprovat a proposta dels Ministeris de Política Territorial i Funció Pública, Economia i Empresa, Sanitat, Consum i Benestar Social, trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) .

El citat Reial decret garantix la igualtat i no discriminació d'accés a tota la ciutadania, en particular a les persones amb discapacitat i a les persones majors.

El Reial decret va a tindre un impacte positiu en matèria d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, amb l'eliminació de barreres que facilitarà i garantirà l'exercici del seu dret a l'accés a les tecnologies, així com el seu dret a relacionar-se amb les Administracions públiques.

Així mateix, facilitarà que les persones majors amb possibles limitacions físiques derivades de l'edat (dificultats de visió, distinció de colors, dificultats d'audició o de mobilitat, entre altres) puguen fer un millor ús dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

D'esta manera es garantix l'exercici del dret de tota la població a l'accés a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, així com el dret a relacionar-se amb les Administracions públiques a través d'estos mitjans.

El Reial decret cobrix tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i servicis de policia als dels hospitals, universitats i biblioteques públiques, fent que siguen accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

D'esta forma, el nou Reial decret substituïx i millora les condicions que ja es venien exigint als portals de les administracions públiques des del 31 de desembre de 2008 amb Reial decret 1494/2007(Obri en nova finestra) .

Els canvis més significatius que s'introduïxen són els següents:

 • L'equiparació dels requisits d'accessibilitat espanyols a l'estàndard harmonitzat europeu que s'establisca a la fi d'enguany 2018. Este estàndard estarà basat en la nova versió de la norma EN 301 549 “Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” que al seu torn s'enllaça amb les noves WCAG 2.1 .
 • La inclusió de les aplicacions mòbils desenvolupades per les Administracions Públiques que hauran de ser accessibles abans del 23 de juny de 2021.
 • La inclusió d'intranets o extranets noves o que es renoven substancialment a partir del 23 de setembre de 2019.
 • Arreplega les previsions per a realitzar un seguiment periòdic de la implantació del Reial decret mitjançant gestió descentralitzada. Per a açò, cada entitat obligada determinarà la" unitat responsable d'accessibilitat" que serà l'encarregada de coordinar i fer efectives les previsions, i actuarà de canalitzadora de la informació cap a l'organisme encarregat del seguiment i presentació d'informes.
 • En cada portal haurà d'existir una declaració d'accessibilitat, segons el model que s'establirà a nivell europeu, un mecanisme per a reportar errors i sol·licitar a demanda continguts no accessibles. A més existirà un mecanisme de reclamació a la disposició de totes les persones interessades.
 • A més es definix un procediment per al seguiment i presentació d'informes que liderarà el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i que explicarà per a la seua execució amb la col·laboració de totes les administracions públiques. Aquest monitoratge haurà de complir els requisits imposats per la Comissió Europea a través dels corresponents actes d'execució que estaran disponibles abans de finalitzar enguany.
 • Es realitzaran reportes públics a la Comissió Europea cada 3 anys de l'estat d'aplicació de la directiva conforme als corresponents actes d'execució que establirà la Comissió Europea abans de finalitzar enguany. El primer d'estos reportes es realitzarà abans del 23 de desembre de 2021.
 • Establix un mecanisme perquè els usuaris puguen comunicar a l'organisme del sector públic qualsevol possible incompliment dels requisits d'accessibilitat establits.
 • Permet sol·licitar a les persones interessades la informació sobre continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'este Reial decret o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat.
 • Estén l'aplicació dels requisits d'accessibilitat web als portals que reben finançament públic per al seu manteniment, i aquells que proveïxen servicis públics mitjançant algun règim contractual amb les Administracions Públiques.

Per a ajudar al compliment de totes estes mesures serà essencial el paper que exerciran les unitats responsables d'accessibilitat, que seran les encarregades de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial. Hauran de vetlar pel seu compliment des de tots els àmbits de l'organització, tant tècnics com a funcionals i involucrar a tots els actors necessaris: departaments tecnològics, responsables d'edició de continguts, responsables de publicacions, responsables de comunicació i premsa, responsables de formació, etc.

Entrada en vigor

El reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el “Butlletí Oficial de l'Estat” amb les següents excepcions:

 • Per als llocs web, les disposicions previstes en els articles 10.2.b), 12 i 13 seran aplicable a l'any de l'entrada en vigor d'este Reial decret, i als dos anys per als llocs web ja publicats.
 • Totes les disposicions relatives a aplicacions per a dispositius mòbils seran aplicable des del 23 de juny de 2021.

Actualment els estats membres i la Comissió Europea estan en la fase final de la definició de la metodologia de monitoratge i reporte, els models de declaració d'accessibilitat i la definició de l'estàndard harmonitzat.  Poden consultar-se les propostes sotmeses a consulta pública per part de la Comissió Europea al maig-juny d'enguany:

Els models de declaració d'accessibilitat(Obri en nova finestra) .

La metodologia de monitoratge i els models per al reporte(Obri en nova finestra) .

Més informació sobre accessibilitat TIC en les administracions públiques espanyoles.

 • Accessibilitat