accesskey_mod_content

El règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional arreplega l'exercici electrònic de les funcions

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

23 març 2018

El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional inclou una disposició addicional octava sobre exercici electrònic de les seues funcions.

El Reial decret 128/2018(Obri en nova finestra) , publicat en el BOE de 17 de març, tracta un ampli ventall de qüestions relatives a la selecció, formació, habilitació, l'assignació d'una primera destinació així com les funcions reservades als funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

En particular, pel que fa a l'administració electrònica, en la seua disposició addicional octava sobre exercici electrònic de les funcions reservades, s'establix que  “A l'efecte de l'exercici en suport electrònic de les funcions reservades als funcionaris regulats en el present reial decret, els llocs a ells reservats tindran la consideració d'òrgans, sense perjuí del que es disposa en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.”

  • Cooperació interadministrativa