accesskey_mod_content

A AEPD publica o rexistro de Delegados de Protección de Datos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 decembro 2018

Con este rexistro, os cidadáns que queiran exercitar os seus dereitos ou presentar unha reclamación ante unha entidade poderán coñecer os datos do DPD para dirixir as súas solicitudes

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicou o rexistro de Delegados de Protección de Datos (DPD)(Abre en nova xanela) , que contén os datos de contacto de preto de 20.000 entidades, das cales ao redor de 3.000 corresponden ao sector público e as restantes ao sector privado.

Este espazo de consulta, dispoñible na Sede electrónica da Axencia, permite a calquera interesado coñecer o contacto dos delegados de protección de datos comunicados á AEPD. Desta forma, os cidadáns que queiran exercitar os seus dereitos ou presentar unha reclamación ante unha entidade poden introducir o nome, razón social ou NIF da organización para coñecer os datos de contacto do DPD e dirixirlle as súas solicitudes.

Con este rexistro a Axencia dá cumprimento ao establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, que no seu artigo 34.4 sinala que “A Axencia Española de Protección de Datos e as autoridades autonómicas de protección de datos manterán, no ámbito das súas respectivas competencias, unha lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos”.

A información que figura nesta lista actualízase diariamente e correspóndese cos datos de contacto que os responsables ou encargados do tratamento facilitan á Axencia a través do formulario(Abre en nova xanela) que se atopa dispoñible na súa Sede electrónica. A comunicación relativa ás designacións, nomeamentos e cesamentos dos delegados de protección de datos debe realizarse no prazo de dez días, tanto nos supostos en que sexa obrigatoria a súa designación como no caso en que sexa voluntaria.

A comunicación dos datos do delegado de protección de datos á AEPD é obrigatoria para organismos públicos, así como para entidades que fagan tratamentos de datos que requiran unha observación sistemática a gran escala ou tratamentos masivos de categorías especiais de datos, como recolle o RGPD. E, en todo caso, cando se trate das entidades incluídas no artigo 34.1 da Lei Orgánica 3/2018(Abre en nova xanela) .

Esquema de certificación

A AEPD, en colaboración coa Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), presentou en xullo do ano pasado o seu Esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos (Abre en nova xanela) co obxectivo de ofrecer seguridade e fiabilidade tanto aos profesionais da privacidade como ás empresas e entidades que incorporen esta figura ás súas organizacións.

Este Esquema permite certificar que os DPD reúnen a cualificación profesional e os coñecementos para exercer a profesión, e as certificacións outórganse por entidades certificadoras debidamente acreditadas por ENAC. Polo momento, tres entidades foron acreditadas para poder certificar Delegados de Protección de Datos: IVAC Instituto de Certificación(Abre en nova xanela) , Asociación para o Fomento da Seguridade da Información (ISMS Forum)(Abre en nova xanela) , e Asociación Española para a Calidade (AEC)(Abre en nova xanela) . Os DPD certificados poden consultarse nas páxinas web de cada unha destas entidades.

A certificación non é obrigatoria e pódese exercer a profesión sen estar certificado baixo leste ou calquera outro esquema, aínda que a Axencia ofrece así un punto de referencia ao mercado sobre os contidos e elementos dun mecanismo de certificación como garantía para acreditar a cualificación e capacidade profesional dos candidatos a DPD.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade