accesskey_mod_content

Publicado o Informe IRIA 2018

11 decembro 2018

Logo IRIA

O informe IRIA 2018 presenta a análise dos indicadores máis significativos da transformación dixital do ano 2017 nas Administracións Locais

Xa se atopa dispoñible para a súa consulta o informe IRIA 2018 coa análise dos indicadores máis representativos da transformación dixital nas administracións locais españolas incluíndo as Deputacións, Consellos, Cabidos e Concellos participantes. A información actualizouse a 1 de xaneiro de 2018, sendo o período de enquisa o correspondente ao ano 2017.

Tras a última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de setembro, créase a Comisión de Estratexia TIC, á que lle corresponde entre outras, a función de “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital”. Con tal fin, a Comisión de Estratexia TIC realiza a recollida de “información dos recursos tecnolóxicos, humanos, económicos e de contratación relacionados coas tecnoloxías da información” e publica no Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando os resultados destes estudos. O informe IRIA enmárcase neste ámbito, e vén publicando cada dous anos desde 1988, facéndolle coincidir coa publicación do informe REINA.

Para esta edición IRIA 2018, actualizouse o cuestionario co obxectivo de pór en valor o grao de avance en transformación dixital que a administración local vén desenvolvendo en materia de "cidades intelixentes”, así como aliñar o informe cos obxectivos do Plan de Acción sobre Administración Electrónica da UE 2016-2020.

O estudo IRIA 2018 presenta os resultados recompilados sobre diferentes aspectos relacionados coa transformación dixital divididos en sete apartados:

  1. O políticas TIC da transformación dixital. A partir de 30.000 habitantes máis do 40% dos municipios elaborou plans para a transformación dixital e dispuxeron algunha estrutura organizativa para xestionar os mesmos.
  2. Servizos centrados no cidadán. Dos 14 servizos electrónicos analizados, o pago electrónico é o máis utilizado polos cidadáns e a factura electrónica polas empresas.
  3. Impulso ás actuacións administrativas automatizadas. A xestión de documentos e expedientes electrónicos empeza a ser máis habitual, así como a firma electrónica de documentos.
  4. Goberno aberto. En materia de transparencia os grandes municipios avanzaron significativamente, do mesmo xeito que na participación cidadá no proceso de elaboración de normas. Facebook é a rede social máis utilizada polas entidades locais cun 33% de penetración fronte ao resto.
  5. Gastos TIC. O gasto total en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Local, no 2017, situouse en case 1.120 millóns de euros.
  6. Persoal TIC. O número de empregados TIC que traballan nas entidades locais está ao redor de 20.117, o que sitúa ao persoal TIC (funcionario máis laboral) sobre o total de persoas que traballan nos municipios españois no 3,5% respecto ao total de empregados.
  7. Equipamento nas entidades locais. O equipamento mantense relativamente estable.


As cifras recollidas no informe IRIA publícanse tamén nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da nosa política RISP.

O informe completo pode descargarse no Observatorio de Administración Electrónica do PAe

 

  • Observatorio de Administración Electrónica
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral