Directiva de Accesibilidade de Sitios web e Aplicacións Móbiles do Sector Público.


" /> Directiva de Accesibilidade de Sitios web e Aplicacións Móbiles do Sector Público. " /> PAe - Liberado o Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web con licenza EUPL v1.2
accesskey_mod_content

Liberado o Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web con licenza EUPL v1.2

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 novembro 2017

logo OAW

Esta ferramenta pode ser reutilizada por outros estados ou institucións para levar a cabo revisións periódicas de accesibilidade de gran número de portais, en liña coas esixencias da Directiva de Accesibilidade de Sitios web e Aplicacións Móbiles do Sector Público .

A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc.  Ademais establece que os estados membros deberán realizar revisións periódicas da accesibilidade e reportar respecto diso ante as institucións europeas.

O estado español leva utilizando, desde o ano 2010, a ferramenta do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, para os obxectivos de monitorización, reporte e seguimento no estado español. É por iso, que no novo contexto europeo, no que todos os estados membros terán que traballar para vixiar a accesibilidade dos seus sitios web públicos, o Ministerio de Facenda e Función Pública decidiu liberar a súa ferramenta de uso interno como software libre. Deste xeito, podería ser aproveitada por outros estados ou institucións para realizar revisións periódicas de accesibilidade.

O Sector Público español ten xa ao seu dispor desde hai anos o uso gratuíto do Servizo de Diagnóstico en liña da Comunidade Accesibilidade sendo necesario unicamente rexistrarse nela.

O Rastreador OAW é a ferramenta que permite levar a cabo as distintas iteracións do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW) e a utilización do servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da Comunidade de Accesibilidade . O Rastreador OAW permite verificar a accesibilidade dun sitio web e xerar informes automáticos a partir das case 100 comprobacións implementadas na plataforma, ademais de achegar recomendacións sobre como liquidar os problemas detectados.

A revisión de accesibilidade dos estudos do OAW realízase mediante unha metodoloxía automática baseada no estándar UNE 139803:2012  Metodologia do Observatorio de Accesibilidade WEB(Abre en nova xanela)  (WCAG 2.0) , desenvolvida expresamente para o Observatorio de Accesibilidade Web. Esta metodoloxía ten en conta unicamente 20 verificacións de accesibilidade. E cada verificación está composta á súa vez por varias comprobacións que se realizan automaticamente. Tamén foi posible incluír algunhas comprobacións de revisión habitualmente manual mediante métricas especializadas.

O rastreador OAW permite a configuración de todos os parámetros necesarios para realizar unha iteración do observatorio (portais, páxinas por portal, metodoloxía, periodicidade, etc.) e por suposto levar a cabo e controlar todo o proceso de execución e de verificación. Así mesmo, permite xerar os informes de conclusións e resultados necesarios tanto para obter a panorámica xeral de situación da accesibilidade nun ámbito concreto como obter os informes detallados para cada un dos portais que faciliten a resolución dos problemas existentes.

Ademais o rastreador OAW é usado polo servizo de diagnóstico en liña dispoñible na Comunidade Accesibilidade para obter unha estimación, baixo demanda, de cales serían os resultados alcanzados nunha iteración oficial. Facilitando a futura corrección e cotejo dos posibles erros existentes no portal.

O rastreador do OAW analiza dúas veces ao ano máis de 700 portais o que supón a análise oficial de aproximadamente 25.000 páxinas. Así mesmo, a través do servizo de diagnóstico en liña solicítase a análise de máis de 60.000 páxinas anualmente.

Desde o punto de vista tecnolóxico, trátase dun produto construído a partir de ferramentas de software libre no que ademais para a súa provisión tamén se utilizaron produtos libres como apache, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta foi desenvolvida inicialmente polo antigo INTECO. Tras a súa transformación no actual INCIBE(Abre en nova xanela) , todo o código fonte e materiais foron cedidos ao MINHAFP que deu continuidade ao produto e que agora, unha vez liberado, ofrece a todos os posibles interesados.

Máis información sobre a solución Rastreador OAW .

******************************************************************************

Released the Spanish Web Accessibility Observatory Tracker tool with EUPL v1.2 license

The OAW Tracker is the tool that allows the Government of Spain perform the different iterations of the Web Accessibility Observatory (OAW) and the usage of the en liña diagnose service available from the Accessibility Community . The OAW Tracker allows the accessibility verification of a website and generates the automatic reports taking in consideration almost 100 check-points implemented in the platform, and also provide recommendations about how to solve the detected problems.

The accessibility review of the OAW is performed by an automatic methodology based on the UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) standard(Abre en nova xanela) , developed ad-hoc for the Web Accessibility Observatory. This methodology has into account 20 accessibility checks. Each check is composed by many checks (more than 100) that are automatically executed. In addition, it includes other automatic checks, using specialized rules, which are usually perform manually.

The OAW Tracker allows the configurations of all the needed parameters to perform one observatory iteration (list of web portals, web pages per portal, methodology, frequency, etc.) and also allows to perform and to review all the execution process. Furthermore, it allows the generation of the conclusions reports and the needed results, to obtain the accessibility overall view in one sector and also to obtain the detailed reports for each web portal containing all the existing problems.

In addition, the OAW Tracker is used by the en liña diagnose service available in the Accessibility Community in order to obtain an estimation, under demand, of which will be the results in an official iteration, ease the future correction and comparison of the possible errors present in the web portal.

The OAW Tracker analyse two estafes in a year more than 700 web portals, which means roughly the analysis of 25.000 web pages in a year. Also, through the en liña diagnose service it’s requested the analysis of more than 60.000 web pages per year.

From the technological point of view, this product has been built using free software tools and its provision is possible thanks to free software tools like apache, tomcat, mysql, etc. This tool has been initially developed by INTECO (National Communications Technology Institute). When this institute was converted to  INCIBE (Spanish National Cybersecurity Institute) all the source code and materials were transferred to the Ministry of Finance and Public Function which has been using and evolving the project, and now, has released the product and has offered it to all the  possible stakeholders.

More information of the OAW Tracker .

  • Accesibilidade
  • Software Libre
  • Cooperación interadministrativa