accesskey_mod_content

Publicació de la llibreria lntegr@ 2.2.1

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 novembre 2017

logo suite @firma

Esta versió, disponible tant en format binari com el codi font, inclou nombroses novetats i canvis.

Ja es troba disponible la versió 2.2.1_000 de la llibreria Integr@ de la plataforma @firma del MINHAFP tant en format binari com el codi font.

Integr@ és una llibreria composta per classes java, fitxers de configuració i plantilles xml que faciliten la integració d'una aplicació amb els servicis W d'@Firma.

Poden descarregar-se la llibreria i la seua documentació associada des de la zona restringida a usuaris de les administracions públiques en solució Integr@ en el CTT.

Esta versió inclou nombroses novetats i canvis. A continuació es destaquen algunes de les principals encara que pot consultar-se el document amb tots els canvis en la pestanya de descàrregues de la solució Integr@ .

Novetats principals:

 • S'afig una façana de servicis web d'invocació per a facilitar a les aplicacions la integració amb els servicis d'@firma.
 • S'afig una utilitat que permet detectar el format de firmes XML, ASN.1 i PDF.
 • S'inclou la funcionalitat de generació de firma en els formats XAdES-T, CAdES-T i PAdES-T.
 • S'afig la funcionalitat d'actualitzar firmes CAdES, XAdES i PAdES, açò és, afegir un segell de temps a aquells firmant que manquen del mateix.
 • S'afig un servici d'obtenció de segell de temps des de TS@ per als processos de generació i d'actualització de firmes.
 • S'afig la funcionalitat per a validar firmes PAdES i PDF. S'incorpora la validació de la firma del segell de temps per als processos de generació, actualització i validació de firmes.
 • S'ha afegit la validació del segell de temps per als processos de firma, co-firma, contra-firma i actualització de XAdES, així com per als processos d'actualització de PAdES.
 • S'afig la generació de firmes, co-firmes i contra-firmes CAdES i XAdES Baseline en els seus formats B-Level i T-Level, amb i sense política de firma, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Firma.
 • S'afig la generació de firmes PAdES Baseline en els seus formats B-Level, amb i sense política de firma, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Firma.
 • S'afig l'actualització de firmant de firmes CAdES i XAdES Baseline afegint-los un segell de temps a cadascun d'ells, sempre que no ho tinguera anteriorment, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Firma.
 • S'afig la inclusió d'un diccionari de segell de temps a un document PDF segons l'estàndard PAdES Baseline, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Firma.
 • S'afig la validació de firmant de firmes CAdES, XAdES i PAdES Baseline mitjançant la interfície Signer i la Façana de Firma.

Més informació en solució Integr@ del CTT.

 • Identitat i Firma electrònica