accesskey_mod_content

Publicat el Pla Continu de Normalització TIC 2017

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

26 maig 2017

logo Comissió Europea

Mitjançant este Pla la Comissió Europea oferix una visió plurianual detallada de les accions prèvies i complementàries de la normalització TIC a Europa a desenvolupar per a donar suport a les polítiques públiques comunitàries.

El Pla continu de normalització TIC (Rolling Pla on ICT Standardisation)(Obri en nova finestra) s'elabora en col·laboració amb Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation(Obri en nova finestra) , que assessora a la Comissió Europea en matèria d'estandardització de tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), i s'actualitza de forma anual.

Este Pla, que partix del Programa de treball anual de la Unió sobre normalització europea per a 2017 (Obri en nova finestra) i ho complementa amb caràcter informal i centrat en les TIC, proporciona una perspectiva multianual de les necessitats preliminars o complementàries en matèria d'activitats d'estandardització que han d'emprendre's en suport de les polítiques comunitàries. Es dirigix a tots els actors interessats i oferix una visió transparent de com es planifiquen aquestes activitats.

El Pla continu de normalització TIC de 2016(Obri en nova finestra) va identificar 162 accions, de les quals 127 han començat i 19 s'han conclòs ara com ara. El Pla continu de normalització TIC 2017(Obri en nova finestra) s'organitza entorn de/entorn de quatre àrees temàtiques: habilitadors clau, reptes de la societat, innovació per al Mercat Únic i creixement sostenible. El Pla és un document viu de manera que d'una edició a una altra hi ha temes que desapareixen per haver-se conclòs les activitats corresponents (ex. RFID), mentre que altres temes s'incorporen (ex. 5G, FinTech, etc.).

En particular, en el domini de l'administració electrònica (eGovernment) l'atenció se centra en tres grans temes: el perfil DCAT(Obri en nova finestra) , tractat detalladament en el domini de reutilització de la informació del sector públic, dades obertes i dades massives; l'intercanvi de metadades sobre actius reutilitzables amb referència a l'especificació ADMS (Asset Description Metadata Schema(Obri en nova finestra) ) i els vocabularis bàsics(Obri en nova finestra) per a facilitar els intercanvis interoperables d'informació. Altres dominis d'interés inclosos en el Pla poden ser els següents: accessibilitat de productes i servicis TIC (fonamental per al desenvolupament de la Directiva (UE) 2016/2102 sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) ), identitat electrònica i servicis de confiança, factura electrònica, contractació electrònica, ciberseguretat, privacitat, i Extensible Busines Reporting Language (XBRL).

A més, la Comissió va identificar cinc àmbits prioritaris d'actuació en matèria de normalització en Comunicació sobre les prioritats de normalització de les TIC per al Mercat Únic Digital(Obri en nova finestra) : 5G, cloud, ciberseguretat, dades massives (big data) i internet de les coses (IoT);  així com una sèrie de dominis que es beneficiaran de l'establiment de normes TIC , tals com la cibersalud (eHealth), els sistemes de transport, l'energia intel·ligent i la fabricació avançada. El Pla continu de normalització TIC 2017(Obri en nova finestra) inclou accions de suport a estes prioritats.

Més informació sobre el Pla continu de normalització TIC(Obri en nova finestra) .

  • Cooperació interadministrativa
  • Accessibilitat
  • Interoperabilitat
  • Identitat i Firma electrònica