accesskey_mod_content

O Estado pon a disposición dos CC.AA os seus sistemas informáticos para acelerar a transformación dixital das AA.PP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 maio 2016

O uso por parte dos CC.AA dos servizos dixitais estatais ou a interconexión con estes permite o reaprovechamiento de infraestruturas tecnolóxicas para reducir custos e mellorar o servizo público electrónico.  Os servizos dixitais do Estado están dispoñibles para que mediante convenio póidase adherir calquera Comunidade Autónoma e todas as Entidades locais

A Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, para o mellor aproveitamento do Fondo de Liquidez Autonómica, estableceu unhas condicións adicionais que teñen que cumprir os CC.AA que fagan uso do mesmo. Estas condicións implican o uso por todas as CCAA adheridas ao FLA das infraestruturas e servizos dixitais básicos xa desenvolvidos pola Administración do Estado, evitando así gasto duplicado nestas tecnoloxías, reducindo custos de funcionamento e mellorando a eficiencia do servizo que se presta aos cidadáns.

Desta forma, ao adherirse ás plataformas estatais desenvolvidas pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, as Comunidades Autónomas non se verán obrigadas a realizar investimentos en desenvolvementos dos instrumentos tecnolóxicos básicos de xestión administrativa.

Entre os sistemas que o Estado pon a disposición das CCAA está o uso de sistemas sistemas de rexistro . Estes sistemas permiten que calquera cidadán poida presentar calquera escrito, con independencia da Administración á que vaia dirixida, a través dun punto, físico ou electrónico, e que automaticamente chegue á unidade destinataria do mesmo, en formato electrónico, grazas á interconexión dos rexistros administrativos.

Tamén se lles facilita a plataforma de intermediación de datos , que permitirá que cada Comunidade Autónoma e o Estado poidan intercambiar documentos só por medios telemáticos, sen movemento de papel. Así, faise efectivo o dereito dos cidadáns a non achegar os datos e documentos que estean en poder das Administracións Públicas, prevendo a lei de que para iso se utilicen medios electrónicos para solicitar a dita información. Por tanto, deixará de pedirse sistematicamente ao cidadán que achegue a copia do libro de familia, o certificado de discapacidade, o certificado de antecedentes penais ou a copia da declaración da renda, para todo tipo de procedementos (solicitudes de axudas, bolsas, permisos...). Trátase de que sexa a Administración e non o cidadán a que teña que ocuparse de solicitar esa información do órgano competente e por vía electrónica sen ter que estar a pedir ao cidadán que achegue en papel unha e outra vez o mesmo documento que as Administracións xa teñen.

O Rexistro Electrónico de Apoderamentos permitirá que calquera cidadán poida apoderar a outro para realizar trámites ante a administración durante un período concreto e para uns trámites específicos, todo iso de maneira gratuíta, sen necesidade dun poder notarial.

O Estado tamén pon a disposición das Entidades locais o uso destes servizos aos que poden adherirse para reducir custos e mellorar a eficiencia dos servizos. Este apoio ademais pode resultar fundamental para o impulso da dixitalización local especialmente nos pequenos municipios. Para iso o Estado tamén colaborará activamente nesta tarefa coas Deputacións provinciais a quen a reforma local acometida en  o ano 2013 atribuíulle un papel protagonista na prestación de servizos dixitais aos municipios de menor tamaño.

Información adicional sobre os servizos de Administración Dixital ofrecidos pola DTIC pode atoparse en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/catalogo

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Máis información sobre convenios entre o estado e as CCAA
Máis información sobre a Intermediación de datos
Máis información sobre as solucións de rexistro
Máis información sobre a solución Rexistro de apoderamentos no CTT

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Interoperabilidade