accesskey_mod_content

Cambios en Plataforma @asina asociados ao regulamento eIDAS

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 marzo 2016

logo @firma

A plataforma @asina incorpora os cambios necesarios para dar cumprimento á entrada en vigor do regulamento eIDAS, o 1 de Xullo de 2016

Por mor da entrada en vigor do regulamento eIDAS, o próximo 1 de Xullo do este ano (2016), contémplanse diferentes cambios que afectan os servizos de firma e identificación. A plataforma @sinatura do MINHAP, como provedor de servizos de firma e identificación incorporou este cambios para dar cumprimento á nova normativa, de tal forma que se minimiza o impacto ás aplicacións usuarias. Poden consultar o detalle dos cambios no documento " Cambios asociados ao regulamento eIDAS ", que se manterá actualizado na área de descargas do CTT da Plataforma @asina .

Os principais aspectos resúmense a seguir:

Servizos de firma:

a) A Plataforma @asina pasará de validar os certificados españois e algúns europeos a validar a totalidade dos certificados europeos incluídos nas respectivas TSLs.

b) Coa entrada en vigor do citado regulamento, desaparecen as tipoloxías de certificados existentes da Lei 59/2003 (persoa física, persoa xurídica, entidade sen personalidade xurídica,…), substituíndose polas novas recollidas no eIDAS (firma, selo, autenticación web). Adaptouse a plataforma para que os cambios afecten o menos posible ás aplicacións. Poden consultar a estimación prevista das clasificacións no documento.


Servizos de identidade:

a)  Canto á función de @firma como provedor de identidade, a entrada en vigor do eIDAS non afecta os certificados emitidos por Prestadores de servizos de Certificación españois recoñecidos polo Ministerio de Industria e dados de alta en @firma. Seguiranse devolvendo os datos de identidade (Nome, Apelidos e DNI), que coincidirán cos obtidos a través de Cl@ve. Non se poderá obter a identidade a partir da información incluída nos certificados  emitidos por Fornecedores de Certificación europeos.

b)   Por mor da modificación do RD 1671/2009, así como de próxima entrada en vigor da lei 40/2015, inclúese a posibilidade de emitir certificados de empregado público con pseudónimo. O eIDAS tamén contempla que o certificado leve un pseudónimo.

A información arriba indicada trátase dun resumo. É importante resaltar que unicamente se verá afectada a clasificación dos certificados, e mantense a compatibilidade coas clasificacións previas ao eIDAS. En ningún caso existirán problemas na validación dos certificados.

  • Identidade e Firma electrónica
  • Seguridade
  • Infraestruturas e servizos comúns