accesskey_mod_content

Canvis en Plataforma @firma associats al reglament eIDAS

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

18 març 2016

logo @firma

La plataforma @firma incorpora els canvis necessaris per a donar compliment a l'entrada en vigor del reglament eIDAS, l'1 de Julio de 2016

Arran de l'entrada en vigor del reglament eIDAS, el pròxim 1 de Julio del present any (2016), es contemplen diferents canvis que afecten als servicis de firma i identificació. La plataforma @firma del MINHAP, com a proveïdor de servicis de firma i identificació ha incorporat aquests canvis per a donar compliment a la nova normativa, de tal forma que es minimitza l'impacte a les aplicacions usuàries. Poden consultar el detall dels canvis en el document " Canvis associats al reglament eIDAS ", que es mantindrà actualitzat en àrea de descàrregues del CTT de la Plataforma @firma .

Els principals aspectes es resumixen a continuació:

Servicis de firma:

a) La Plataforma @firma passarà de validar els certificats espanyols i alguns europeus a validar la totalitat dels certificats europeus inclosos en les respectives TSLs.

b) Amb l'entrada en vigor del citat reglament, desapareixen les tipologies de certificats existents de la Llei 59/2003 (persona física, persona jurídica, entitat sense personalitat jurídica,…), substituint-se per les noves recollides en l'eIDAS (firma, segell, autenticació web). S'ha adaptat la plataforma perquè els canvis afecten el menys possible a les aplicacions. Poden consultar l'estimació prevista de les classificacions en el document.


Servicis d'identitat:

a)  Quant a la funció d'@firma com a proveïdor d'identitat, l'entrada en vigor de l'eIDAS no afecta als certificats emesos per Prestadors de Servicis de Certificació espanyols reconeguts pel Ministeri d'Indústria i donats de alta en @firma. Se seguiran retornant les dades d'identitat (Nom, Cognoms i DNI), que coincidiran amb els obtinguts a través de Cl@ve. No es podrà obtindre la identitat a partir de la informació inclosa en els certificats  emesos per Prestadors de Certificació europeus.

b)   Arran de la modificació del RD 1671/2009, així com de pròxima entrada en vigor de la llei 40/2015, s'inclou la possibilitat d'emetre certificats d'empleat públic amb pseudònim. L'eIDAS també contempla que el certificat porte un pseudònim.

La informació a dalt indicada es tracta d'un resum. És important ressaltar que únicament es veurà afectada la classificació dels certificats, i es manté la compatibilitat amb les classificacions prèvies a l'eIDAS. En cap cas existiran problemes en la validació dels certificats.

  • Identitat i Firma electrònica
  • Seguretat
  • Infraestructures i servicis comuns