accesskey_mod_content

La Comissió publica el Pla d'acció d'administració electrònica 2016-2020

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

02 juny 2016

Logo comissió europea

Anunciat per l'Estratègia per a un Mercat Digital per a Europa, el Pla d'Acció d'administració electrònica de la UE 2016 – 2020 – Accelerant la transformació digital de l'administració (COM(2016) 179 final) formula una visió, assenyala 3 grans prioritats i introduïx 20 mesures per a modernitzar les administracions públiques, aconseguir el Mercat Únic Digital, i implicar més als ciutadans i les empreses en la prestació de servicis d'alta qualitat.

Segons la visió formulada en el Pla: “En 2020, les administracions públiques i les institucions públiques de la Unió Europea han de ser obertes, eficaces i integradores, proporcionant servicis públics digitals a tots els ciutadans i empreses de la UE que siguen personalitzats, transfronterers, servicis fàcils d'usar, i d'extrem a extrem. S'usen enfocaments innovadors per a dissenyar i oferir millors servicis adequats a les necessitats i demandes dels ciutadans i les empreses. Les administracions públiques utilitzen les oportunitats que oferix el nou entorn digital per a facilitar la seua interacció amb les parts interessades i entre elles.

Les iniciatives que es llancen a l'empara del Pla se cenyiran als següents 7 principis:

  • Digital per defecte: les administracions públiques oferiran servicis digitals (incloent la informació llegible de forma automatitzada) com a opció preferida (si ben mantenint altres canals per a els qui estan desconnectats bé per elecció o bé per necessitat). A més, els servicis públics s'hauran de prestar a través d'un únic punt de contacte o d'una finestreta única i a través de diferents canals.
  • Principi de solament una vegada: es garantirà que els ciutadans i les empreses subministren la mateixa informació només una vegada a les administracions públiques. Les oficines de l'administració pública adoptaran mesures per a la reutilització interna d'estes dades, d'acord amb el permès i amb el degut respecte de les normes de protecció de dades, amb la finalitat d'evitar que recaiguen càrregues addicionals sobre els ciutadans i les empreses.
  • Inclusió i  accessibilitat: les administracions públiques dissenyaran servicis públics digitals que siguen inclusius de forma predeterminada i adaptats a les diferents necessitats, tals com les de les persones majors i de les persones amb discapacitats.
  • Obertura i transparència: les administracions públiques compartiran informació i dades i permetre que els ciutadans i les empreses puguen tindre control d'accés i rectificació de les seues pròpies dades; permetran als usuaris controlar els processos administratius que els involucren; es comprometran i obriran a les parts interessades (tals com a empreses, investigadors i organitzacions sense ànim de lucre) en el disseny i la prestació de servicis.
  • Transfronterer de forma predeterminada: les administracions públiques desplegaran els servicis públics digitals pertinents disponibles a través de les fronteres i evitaran que es produïsca una major fragmentació, facilitant així la mobilitat dins del Mercat Únic.
  • Interoperabilitat de forma predeterminada: els servicis públics es dissenyaran per a funcionar sense problemes en el Mercat Interior i través de les sitges organisacionals, basant-se en la lliure circulació de dades i de servicis digitals en la Unió Europea.
  • Confiança i Seguretat: totes les iniciatives aniran més enllà del mer compliment del marc jurídic sobre la protecció de dades personals i la privacitat i seguretat de TU, mitjançant la integració d'estos elements en la fase de disseny. Estes són condicions prèvies importants per a augmentar la confiança i l'assimilació dels servicis digitals.

S'apunta, a més, que l'elecció per part de les administracions públiques dels sistemes i tecnologies, siguen distribuïts o centralitzats, serà d'acord amb les seues necessitats, però respectant plenament els requisits d'interoperabilitat acordats.

El Pla, dins del marc estratègic establit per l'Estratègia per a un Mercat Digital per a Europa, establix 3 grans prioritats d'actuació i assenyala 20 accions a emprendre per la Comissió Europea per a accelerar la implementació de la legislació existent i dels servicis públics digitals relacionats.

I. Modernització de les administracions públiques amb les TIC, utilitzant habilitadors digitals claus

1. Recolzar la transició dels Estats membres cap a la contractació electrònica de forma plena i l'ús dels registres de contractació. (2019)
2. Accelerar l'adopció dels servicis d'eIDAS, incloent la identificació electrònica i la firma electrònica. (2016)
3. Assegurar la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura de servicis digitals transfronterera. (2018)
4. Presentar una versió revisada del Marc Europeu d'Interoperabilitat (EIF – European Interoperability Framework) i recolzar la seua adopció per part de les administracions nacionals. (2016-2019)
5. Coordinar el desenvolupament d'un prototip del catàleg europeu de normes de TIC per a la contractació pública. (2017)
6. La Comissió utilitzarà els blocs comuns de construcció tals com els servicis digitals d'infraestructura promoguts pel mecanisme CEF (Connecting Europe Facility) i aplicarà el Marc Europeu d'Interoperabilitat. Introduirà gradualment els principis de "digital per defecte" i "una sola vegada”, la facturació electrònica i la contractació electrònica i avaluarà les conseqüències d'una possible aplicació del principi de «no sistemes heretats (no legacy)». (2016-2019)

II. Habilitar la mobilitat transfronterera mitjançant servicis públics digitals interoperables

7. Presentar una proposta de punt d'accés únic (Single Digital Gateway). (2017)
8. Fer del portal europeu de Justícia una finestreta única per a obtindre informació sobre temes de justícia europeus. (2016)
9. Establir, en cooperació amb els Estats membres, l'obligatorietat de la interconnexió dels registres mercantils de tots els Estats membres. (2017)
10. Desenvolupar la interconnexió electrònica dels registres d'insolvència. (2019)
11. Presentar una iniciativa per a facilitar l'ús de solucions digitals al llarg del cicle de vida d'una empresa. (2017)
12. Presentar una proposta legislativa per a ampliar el mecanisme electrònic únic per al registre i pagament de l'IVA. (2016)
13. Llançar un pilot relatiu al principi de solament una vegada per a les empreses. 2016
14. Crear una finestreta única a l'efecte de notificació en el transport marítim i la digitalització dels documents electrònics de transport. (2018)
15. Completar l'establiment de l'Intercanvi Electrònic d'Informació de la Seguretat Social (EESSI). (2019)
16. Estendre el portal europeu EURES de la mobilitat professional. (2017)
17. Recolzar als països en el desenvolupament dels servicis de sanitat electrònica transfronterera. (2016-2018)

III. Facilitar la interacció digital entre administracions i amb ciutadans i empreses, per a uns servicis públics d'alta qualitat

18. Avaluar la possibilitat d'aplicar el principi d'una sola vegada per als ciutadans en un context transfronterer. (2019)
19. Accelerar el desplegament i l'assimilació de la infraestructura de dades Directiva INSPIRE. (2016-2020)
20. Transformar els seus llocs web per a recolzar l'increment del compromís i de la participació dels ciutadans i de les empreses en els programes de la UE i en la formulació de polítiques. (2018)

Es contempla que la Comissió puga proposar noves accions relatives a la implementació de la legislació i d'actuació conjunta; també els actors interessats (incloent els Estats membres) podran proposar accions addicionals, en particular relatives als esdeveniments vitals,  a través d'una plataforma digital de participació. La Comissió establirà i presidirà un comité director del Pla d'Acció que s'ocuparà de la governança del mateix, incloent la valoració de les propostes d'accions que puguen suscitar-se i la coordinació de la implementació i monitoratge de les mesures.

El Pla no compta amb un pressupost o un instrument financer propis sinó que coordinarà fonts de finançament i mesures disponibles a través de diversos programes comunitaris.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat
  • Observatori d'Administració Electrònica