accesskey_mod_content

Dous de cada tres xulgados traballan xa integramente de forma electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 xullo 2016

A Xustiza dixital funciona en todas as capitais de provincia e localidades máis importantes que son competencia do Ministerio, reducindo o tempo de tramitación de documentos de 60 a 19 días e aforrando máis de 250 millóns. A partir do 1 xaneiro de 2017 o resto de operadores deberán comunicarse tamén de maneira electrónica.

Onte día 7 de xullo cumpríase o prazo de cinco anos que a Lei 18/2011, de 5 xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información na Administración de Xustiza dá ás administracións públicas con competencias en Xustiza para que doten ás oficinas xudiciais dos medios necesarios para a tramitación electrónica dos procedementos.

Para afrontar este mandato, o Ministerio de Xustiza ten dispoñible desde o pasado 22 febreiro de 2016 a solución Xustiza dixital, que consiste en dotar ás sedes xudiciais das comunidades autónomas xestionadas polo Ministerio dos medios necesarios para que o proceso xudicial sexa dixital. Estas sedes contan cun sistema de tramitación no que as comunicacións (demandas, escritos, notificacións e expedientes administrativos), firma, visionado e consulta de documentos e arquivos, é integramente dixital, de maneira que se eliminou o papel do proceso e outorgáronse maiores garantías a todos os actos xurídicos.

A implantación comezou na sede de Cáceres e a data de hoxe as sedes das capitais de provincia e localidades máis importantes da Rexión de Murcia, Baleares, Castela A-Mancha, Castela e León, Estremadura, Ceuta e Melilla traballan integramente en formato dixital co expediente xudicial electrónico, o que supón un 68% dos xulgados baixo competencia do Ministerio que alcanzan o 65% dos procedementos do mesmo.

Así, o 70% dos escritos preséntase electronicamente, o número de documentos con firma dixital ascende xa a 472.707, visualizáronse 126.370 expedientes en formato electrónico e o 90% dos xulgados dispoñen da ferramenta que lles permite recibir de forma telemática os expedientes das administracións públicas. Para iso deuse formación a máis de 3.700 usuarios do ámbito de competencia do Ministerio entre xuíces, letrados da Administración de Xustiza e funcionarios que diariamente están a traballar en formato dixital nos xulgados con estas ferramentas.

A segunda fase da implantación fará que nos próximos meses o resto de oficinas xudiciais e as fiscalías do ámbito competencial do Ministerio tramiten os procedementos integramente en modo dixital. O proceso culminará coa entrada en vigor do seguinte fito marcado pola lei 42/2015 de reforma da Lei de Axuizamento Civil, que obriga ao resto de operadores que se comunican coa Xustiza (Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, centros sanitarios, policías locais, institucións penais, etc.) a facelo de maneira electrónica a partir do 1 xaneiro do próximo ano.

Ademais, a través do Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAJE) o Ministerio de Xustiza coordinouse coas diferentes comunidades autónomas con competencias na materia, ás que facilitou as ferramentas de que dispón para implantar a Xustiza dixital. Así mesmo, dotounas dun fondo adicional de seis millóns de euros para apoiar as súas políticas de modernización tecnolóxica da Xustiza.

Seis meses de comunicacións electrónicas

Desde o 1 xaneiro ao 30 xuño de 2016 practicáronse de forma electrónica ao redor de 38 millóns de comunicacións, das cales 32.972.922 son notificacións, o que supón un 22% máis que no mesmo período do ano anterior; 3.945.583 escritos de trámite, un 219% máis que nas mesmas datas de 2015; e 802.277 demandas, un 541% máis que no mesmo período do pasado exercicio.

Este sistema de comunicación logrou reducir os tempos dedicados ás actividades que teñen que ver coa presentación e notificación de documentos de 60 días a 19 nos xuízos ordinarios. Ademais lográronse aforros de custos en desprazamentos, tempo e papel por un importe de 258.908.250 euros e mellorouse a accesibilidade á Xustiza ao aumentar un 444% as demandas postas en día festivo e un 586% as postas en horario de tarde e noite.

A estas iniciativas únense outras igualmente beneficiosas para os cidadáns como a comunicación electrónica de nacementos aos rexistros civís desde os centros sanitarios e a poxa xudicial electrónica. Todas elas, apostas do Ministerio por unha Xustiza dixital, aberta e innovadora.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Máis información na solución INSIDE con respecto á remisión á administración de xustiza dos expedientes das Administracións Públicas.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Servizos electrónicos