accesskey_mod_content

A Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) intégrase plenamente no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) para o intercambio rexistral entre administracións

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 abril 2016

logo SIR

A Axencia Estatal de Administración Tributaria comezou o 14 de abril a enviar asentos rexistrais electrónicos a outras administracións. Coa incorporación da AEAT vaise completando o mapa de organismos da Administración do Estado que poden intercambiar ( envío e recepción) a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

Grazas á súa plena integración na plataforma SIR, a AEAT enviará os seus asentos rexistrais con destino a outras administracións integradas en SIR en soporte electrónico, mellorando a eficacia nas tramitacións asociadas aos asentos rexistrais pola redución do tempo dos envíos. A eliminación de papel nos envíos é como mínimo do 80%, o que implica un importante aforro de custos.

Actualmente os Ministerios que poden enviar e recibir asentos rexistrais coa súa documentación asociada en formato electrónico son: Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente; Educación, Cultura e Deporte; Emprego e Seguridade Social; Fomento; Facenda e Administracións Públicas; Industria, Enerxía e Turismo; Interior; Presidencia; Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Nas próximas semanas tamén está prevista a integración dos Ministerios de Xustiza e de Asuntos Exteriores e Cooperación.

Para maior información sobre a plataforma SIR e para coñecer os organismos integrados da Administración do Estado, Comunidades Autónomas e Entidades locais .

Os organismos da Administración do Estado poden integrarse en SIR mediante o servizo compartido de rexistro GEISER .

  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa